PL EN


2015 | 215 | 40-56
Article title

Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości

Authors
Content
Title variants
EN
Quality of a network product in tourism – a definition of notion, dimensions and characteristics of quality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia jakości sieciowego produktu tu-rystycznego, wymiarów jakości produktu oraz cech jakości. W artykule sformułowano na-stępujący problem badawczy: w jakim stopniu specyfika sieciowych produktów turystycz-nych wpływa na zakres definiowania pojęcia jakości produktu, jej wymiary i cechy? Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu wskazują, iż zasadniczym problemem w definiowaniu jakości sieciowego produktu turystycznego jest określenie wymiarów jakości oraz usystematyzowanie zbioru charakterystyk i cech jakości produktu sieciowego. Wzorzec jakości może stać się użytecznym narzędziem pozwalającym na definiowanie, ocenę i doskonalenie jakości sieciowego produktu turystycznego.
EN
The key issue of quality management in tourist network, especially in pro-cess of designing, planning, operating, evaluation and improvement of product’s quality, is defining a notion of product of a network and its quality. The purpose of the paper is to define the notion of network product in tourism, its dimensions and characteristics of quality. The above scientific problem was formulated in this paper: to which extend the specifics of network product in tourism requires modification of a notion of quality, its dimensions and characteristics of quality. Conclusions of literature review showed that the key question in defining the notion of quality of network product in tourism is the properly indication of quality dimensions due to chosen model and characteristics of product in each dimension. The pattern of quality may become a useful tool to define quality, evaluation and improvement of quality of network tourist product.
Year
Volume
215
Pages
40-56
Physical description
Contributors
References
 • Altkorn J. (2005), Marketing w turystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Borkowski S., Wszendybył E. (2007), Jakość i efektywność usług hotelarskich, WN PWN, Warszawa.
 • Braum P. (2005), Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: Uncovering destination value chain, Conference on Global tourism growth: A challenge for SMEs, OECD and Korea International Tourism Conference, Gwangju, Korea.
 • Canny I.U. (2013), An empirical investigation of service quality, tourist satisfaction and future behavioral intentions among domestic local tourist at Borobudur Temple, „International Journal of Trade, Economics and Finance” April, Vol. 4, No. 2.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2000), Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa.
 • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, WN PWN, Warszawa. Gołembski G. red. (2002), Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Gryszel P. (2004), Działania Lokalnej Organizacji turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu [w:] Kształtowanie jakości produktu tury-stycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W. (1998), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa-Poznań.
 • Iwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością, WN PWN, Warszawa.
 • Jaremen D.E. (2004), Jakość produktu turystycznego regionu [w:] L. Koć win (red.), Tu-rystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, Wyższa Szkoła Zarzą-dzania „Edukacja”, Wrocław.
 • Kachniewska M. (2002), Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 • Kachniewska M. (2006), Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] A. No-wakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów.
 • Kaczmarczyk S. (2005), Metody badania jakości produktu [w:] S. Makarski (red.), Ryn-kowe mechanizmy kształtowania jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów.
 • Kaczmarek J., Stasiak A. i Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kandampully J., Moki C., Sparks B. (2001), Service quality management in hospitality, Tourism and Leisure, Routledge, Abingdon, Oxford.
 • Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lopez-Toro A.A., Dıaz-Munoz R., Perez-Moreno S. (2010), An assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain, „Total Quality Management”, March, Vol. 21, No. 3.
 • Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zamiany uwarunkowań i strategii XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Maciąg J. (2010), System zarządzania jako ścią usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Wydawnictwo Akademii Wychowania Fi-zycznego, Katowice.
 • Mallen Ch. i Adams L.J., eds. (2011), Sport, recreation and tourism event: Theoretical and practical dimensions, Elsevier, Amsterdam.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 • Moutinhol L., Albayrak T., Caber M. (2012), How far does overall service quality of a destination affect customers’ post‐purchase behaviours? „International Journal of Tourism Research”, No. 14.
 • Niemczyk J., Jasiński B. (2012), Wstęp [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk- Hugiet, B. Jasiń-ski (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Panasiuk A. (2004), Jako ść produktu turystycznego jako warunek kształtowania marki turystycznej regionu [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, WN PWN, Warszawa.
 • Rapacz A. (2004), Znaczenie przywództwa w procesie kształtowania jakości produktu turystycznego [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zacho-waniem rozwoju zrównoważonego, Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Rapacz A. i Gryszel P. (2010), Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu teryto-rialnego na przykładzie Sudetów [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przy-szłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie,Ekonomiczne problemy usług, nr 56, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, nr 569, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rupik K. (2008), Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3.
 • Skowron S. (2013), Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa.
 • Stoma M. (2012), Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska, Lublin, http://www.qrpolska.pl/files/file/M3.pdf (dostęp: 31.03.2014).
 • Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9000. PKN, War-szawa 2006.
 • Szostak D. (2008), Możliwości oceny jakości obszarowego produktu turystycznego [w:] A. Pa-nasiuk (red.), Gospodarka turystyczna, WN PWN, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2012), Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów syste-mowych [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Trawnicka S. (1997), SERVQUAL. Badanie postrzeganej jakości usług bankowych, „Marketing Serwis”, nr 4.
 • Wąsowicz E. (2004), Produkt turystyczny i jego jakość [w:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Żabińska T. (2009), Wydarzenia turystyczne jako produkty. Tworzenie, komunikowanie i udostępnianie w procesie dynamicznego partnerstwa międzysektorowego. Pola i zarys metodyki badań [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemo-wych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Żabińska T., Maciąg J. (2014), Zarządzanie jakością sieciowego produktu turystycznego (na przykładzie wybranych produktów województwa śląskiego) [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie. Mar-keting. Programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Żabiński L. (2009), Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemo-wych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • [www 1] http://sdt.unwto.org/en/content/quality-tourism (dostęp: 31.03.2014).
 • [www 2] POT, 2013, Sieciowy produkt turystyczny, http://www.pot.gov.pl/slownik/ sieciowy-produkt-turystyczny/ (dostęp: 25.10.2013).
 • [www 3] Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, październik 2012 r., http://www.uke.gov.pl/ files/?id_plik=10820 (dostęp: 31.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ceda9e0-5a9e-48b9-9b17-18e68d4b0334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.