Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 157-175

Article title

O pieczęci miejskiej Uniejowa z pierwszej połowy XVI wieku

Content

Title variants

EN
The seal of the town of Uniejów from the first half of XVI century

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The heraldic arms of Uniejów have been the subject of intensive studies and monographic publicatins, and review works on town seals from Greater Poland contain extensive sections on the cross and three lilies of Uniejów. A key issue in the research on Uniejów’s identifying logo is the origin of the town seal. In the first half of the 16th century, five towns in the Gniezno Chapter within the historical area of Greater Poland (Grocholice, Grzegorzew, Piątek, Turek and Uniejów) had identical seals made, in which the graphic element – a Latin cross and three double lilie, which is the emblem of the Gniezno Chapter coat of arms – was combined with a pious motto and the name of the respective town. The uniform design for the seals was authored by cathedral canons from Gniezno. The style of the seal as well as preserved documents containing stamps of the seal indicate that it was made in the 1st half of the 16th century.

Keywords

Year

Volume

1

Pages

157-175

Physical description

Contributors

 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

References

 • — Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, Akta dekanatu łaskiego.
 • — Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Dyplomy.
 • — Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Kolekcja Leona M. Formanowicza.
 • — Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Listy staropolskie.
 • — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Piłsudskich-Ginatowiczów.
 • — Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna.
 • — Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Walewskich z Tubądzina.
 • — Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego w Głownie.
 • — Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Zbiór szczątków akt kościelnych klasztorów i związków wyznaniowych.
 • — Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta parafii Skórkowice.
 • — Banderia prutenorum tudzież Insignia seu clenodia Regni Polonie, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1851.
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Konińskiego”, r. 1996, nr 39, poz. 145.
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego”, r. 2000, nr 145, poz. 853.
 • — Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, Dokumenty pergaminowe.
 • — Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział rękopisów.
 • — Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział rękopisów, Marian Gumowski, „Katalog pieczęci i herbów miejskich w układzie alfabetycznym”.
 • — Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział rękopisów, M. Gumowski, „Gotyckie pieczęcie miast polskich”.
 • — Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet monet i medali.
 • — Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Zbiór Leona M. Formanowicza.
 • „Opinia o projekcie herbu i flagi Gminy Piątek” - Załącznik do uchwały Nr 183-655/O/2002 Komisji Heraldycznej.
 • Uchwała nr XVII/88/96 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 1996 r.
 • Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w., Warszawa 2000.
 • Adamczewski M., Herby i pieczęcie Uniejowa, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 1995.
 • Adamczewski M., Herby i pieczęcie w zbiorach Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, t. VII, 2010.
 • Adamczewski M., O herbie Uniejowa i o kilku innych herbach miast Ziemi Łódzkiej, „Wędrownik”, r. XLVI, 2002, nr 1 (371).
 • Adamczewski M., Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Część 3 Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Zgierz 2010.
 • Adamczewski M., Zbiór odlewów gipsowych z pieczęci dawnego archiwum kapituły gnieźnieńskiej, Kolekcja księdza kanonika Leona M. Formanowicza, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa 2009.
 • Antosik G., Na tropie trzech herbowych lilii, „Uniejowskie Strony”, 2008, nr 2 (18).
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
 • Dacka I. M., „Korona Polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Warszawa 2004.
 • Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.
 • Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. I, Warszawa 2007.
 • Dymmel P., Herby kapituł w „Klejnotach” Jana Długosza, [w:] Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod red. K. Skupieńskiego, A. Weissa, Warszawa 2004.
 • Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
 • Goebel W., Z turem w herbie, Poznań 1966.
 • Gumowski M., Herby miast polskich, Warszawa 1960.
 • Gumowski M., Herby miast województwa warszawskiego, Warszawa 1938.
 • Gumowski M., Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruń 1960.
 • Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958.
 • Łojko J., Idea fundacji katedry gnieźnieńskiej w świetle analizy heraldycznej rzeźby architektonicznej, [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. I, Warszawa- Poznań 1984.
 • Łojko J., Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985.
 • Miasta polskie w Tysiącleciu, t. II, pod red. M. Siuchnińskiego, Ossolineum 1967.
 • Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. I, Lipsk 1839.
 • Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich, Część 1. Doba piastowska, Kraków 1899.
 • Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich, Uzupełnienia, Kraków 1936.
 • Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Warszawa 1994.
 • Pokora P., Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej,„Studia Źródłoznawcze”, t. XLIX, 2011.
 • Stróżyk P., 2007, O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, „Roczniki Historyczne”, r. LXXIII, 2007.
 • Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.
 • Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.
 • Świechowski Z., O właściwą interpretację programu heraldycznych zworników w katedrze gnieźnieńskiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXII-XXXXIII, 1990.
 • Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.
 • Zajączkowski S. M., Z dziejów Turku do początków XVI wieku (przyczynek do historii miast średniowiecznych w Sieradzkiem), „Rocznik Łódzki”, t. XXXVIII, 1988 (1990).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6d312b94-0bf1-428d-80ae-54707c5ab136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.