Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 84-94

Article title

Technologia władzy a postrzeganie wspólnoty, pytanie o granice bezpieczeństwa

Authors

Content

Title variants

EN
The Technology of Power and the Perception of Community: the Question about the Limits of Security
RU
Технология власти и взгляд на общность – вопрос о пределах безопасности

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wspólnota, jej postrzeganie i rozumienie stanowi jeden z elementów czy też jedną z płaszczyzn kształtowanie się społeczeństwa. Podstawą konstytucji samej wspólnoty jest założenie u jej fundamentów szeroko pojętego bezpieczeństwa. Granice bezpieczeństwa, jego zakres i znaczeniową treść określają granice wspólnoty. Michael Foucault będzie traktował urządzanie bezpieczeństwa jako element struktury władzy i mechanizmów jej działania, podkreślając oddzielanie się tak pojętego bezpieczeństwa od mechanizmów dyscyplinarnych. Przekształcenia w tym obszarze to swoista znaczeniowa rewolucja, której konsekwencją staje się zmiana rozumienia wspólnoty jako takiej.
EN
Community, its perception and understanding constitutes one of the elements, or one of the aspects, of society formation. The foundation of the constitution of community as such is the process of establishing broadly understood security at its base. The limits of security, its scope and semantic content determine the boundaries of the community. Michael Foucault will treat the process of establishing security as an element of the structure of power and the mechanisms of its functioning, emphasizing the process of separation of such understood security from disciplinary mechanisms. Transformations in this sphere are a kind of semantic revolution the consequence of which is a change of understanding community as such.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

References

 • Arendt Hannah. 2000. Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Bentham Jeremy. 1791. Panoptikon. Dublin.
 • Foucault Michel. 2014. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, przeł. M. Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Foucault Michel. 2009. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Giddens Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Herer Michał. 2000. Michela Foucaulta wizja współczesności. Wiedza, władza i gry prawdy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwietniewska Małgorzata. 2013. Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego..
 • Nancy Jean-Luc. 2010. Rozdzielona wspólnota, przeł. T. Załuski, [w:], Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej..
 • Nancy Jean-Luc. 2010. Przerwany Mit, przeł. M. Gusin, [w:] Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Ricoeur Paul. 2012. Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Tönnies Ferdinand. 2008. Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, [w:] Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, pod red. P. Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Załuski Tomasz. 2010. Od dzieła do rozdzielania. Filozofia i to, co polityczne, [w:] Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski,. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6d4185cb-a8ba-4f0a-8770-5c28f3153c99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.