PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 73-85
Article title

Sprawozdawczość niefinansowa

Content
Title variants
EN
Non-Financial Reporting
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stale rosnące zainteresowanie tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu zmusza osoby stojące na czele organizacji do zmiany spojrzenia na prowadzony biznes i zwrócenia szczególnej uwagi na interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Niestety, analizując raporty poświęcone tej tematyce w odniesieniu do organizacji funkcjonujących w Polsce można odnieść wrażenie, że zagadnienie to nie jest w centrum zainteresowań, ale wraz z napływem kapitału zagranicznego krąg zainteresowanych rośnie z roku na rok. W części pierwszej starano się przybliżyć zagadnienia związane z raportowaniem aktywów niematerialnych, a następnie wskazać na znaczenie GRI. Analizie poddano dostępne raporty poświęcone sprawozdawczości CSR przygotowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) oraz KPMG. Wydaje się, że kierunek sprawozdawczości zintegrowanej finansowej i niefinansowej jest wymogiem czasów i każda organizacja chcąca zaistnieć i utrzymywać się na rynku w warunkach konkurencji powinna podjąć wysiłek związany z przygotowywaniem takich raportów.
EN
The ever growing concern about the subject matters of corporate social responsibility forces the people managing the organisation to change their view of the business being run and to pay a particular attention to internal and external stakeholders. Unfortunately, while analysing the reports devoted to these problems as regards the organisations functioning in Poland, one may have an impression that this issue is not in the limelight, though, with influx of foreign capital, those concerned are more numerous from one year to another. In the first part, the author attempted to bring closer the issues related to reporting intangible assets, then to indicate the importance of GRI. An analysis comprised the available reports devoted to the CSR reporting prepared by the Responsible Business Forum (RBF) and KPMG. It seems that the direction of integrated reporting, financial and non-financial, is the requirement of our times and each organisation, which wants to appear and retain in the market under the conditions of competition, should make efforts related to preparation of such reports.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Borowiec L. (2013), Rola rachunkowości w raportowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; Zeszyt Naukowy”, nr 129, SGH, Warszawa.
 • Cykl raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI. Poradnik dla małych i średnich organizacji (2011), GRI.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/384 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności poprzez niektóre duże spółki oraz grupy (2013), Strasburg.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 • Świderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, rachunkowość, wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-fakty-a-opiniewspolne-badanie-kpmg-polska-i-forum-odpowiedzialnego-biznesu/
 • http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2013/grig4-part2-implementation-manual.pdf
 • http://ww1.prweb.com/prfiles/2015/03/05/12564104/Components%20of%20SandP%20500%20Market%20Value.jpg
 • http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/seg_esg_ksiazka_www_ostateczne.pdf
 • https://www.mr.gov.pl/media/15931/Raportowanie_Zintegrowane_Poradnik_2013.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d53f6b5-1083-4d82-8dfc-b2dfc87992be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.