PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 99-115
Article title

Wykorzystanie metafor w nauczaniu przedsiębiorczości

Content
Title variants
EN
The use of metaphors in teaching entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony tematyce kreowania postaw przedsiębiorczych przez uczelnię wyższą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią metafory w procesie nauczania przedsiębiorczości. W poszukiwaniu pożądanej ścieżki kształcenia w zakresie przedsiębiorczości autorka przedstawia jedną z metod możliwych do zastosowania w procesie nauczania. Przyjmując, że ważnym wyzwaniem stojącym przed edukacją przedsiębiorczą jest kształtowanie postaw kreatywnych, autorka proponuje wykorzystanie metafor. W pierwszej części niniejszego opracowania na podstawie analizy literatury dokonano próby scharakteryzowania roli metafor i myślenia metaforycznego w naukach o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości. Druga część artykułu została poświęcona przedstawieniu możliwości i ograniczeń zastosowania metafor w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów.
EN
The paper is devoted to the presentation of the role of metaphors in entrepreneurship education. In search of the desirable path of entrepreneurship education the author presents one of the methods, likely to be used in the learning process. Assuming that the major challenge the education is facing is to develop an entrepreneurial creative attitudes, the author proposes the use of metaphors. In the first part of this study based on analysis of the literature, the author has made an attempt to characterize the role of metaphors and metaphorical thinking in the sciences of management, with a particular emphasis on entrepreneurship. The second part of the article is devoted to the presentation of the possibilities and limitations of the use of metaphors in the development of entrepreneurial attitudes of students.
Keywords
Year
Pages
99-115
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Bławat, F. 2003. Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Cornelissen, J.P. 2006a. Metaphor and the dynamics of knowledge in organization theory: A case study of the organizational identity metaphor. Journal of
 • Management Studies, nr 4 (43), s. 683–709.
 • Cornelissen, J.P. 2006b. Making sense of theory construction: Metaphor and disciplined imagination. Organization Studies, nr 26, s. 1579–1597.
 • Cornelissen, J.P. i M. Kafouros 2008. Metaphors and theory building in organization theory: What determines the impact of a metaphor on theory? British
 • Journal of Management, nr 19, s. 365–379.
 • Dodd, S.D. 2002. Metaphors and meaning. A grounded cultural model of us entrepreneurship. Journal of Business Venturing 17 s. 519–535.
 • Etzkowitz, H. 2004. The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, nr 1, s. 64–77.
 • Gorman G., Hanlon D. i W. King1997. Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education, and education for small business
 • management: A tenyear literature review. International Small Business Journal, nr 15, s. 56–77.
 • Hatch, M. Jo 2002. Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hill, R.C. i M. Levenhagen 1995. Metaphors and mental models: Sensemaking and sensegiving in innovation and entrepreneurial activities. Journal of
 • Management, nr 6 (21), s. 1057–1074.
 • Hytti, O. i P. Kuopusjärvi 2004. Evaluating and Measuring Entrepreneurship and Enterprise Education: Methods: Tools and Practices, Turku: Small Business
 • Institute, Business Research and Development Centre, Turku Schools of Economics and Business Administration.
 • Johannisson, B., Landström, H. i J. Rosenberg 1998. University training for entrepreneurship – an action frame of reference. European Journal of
 • Engineering Education, nr 23, s. 477–496.
 • Kerr, C. 1983. The Uses of the University, London: Harvard University Press.
 • Klimek, J. 2010. Dylematy edukacji przedsiębiorczości – nauka czy praktyka? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 40–47.
 • Kostera, M. 1996. Postrmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuratko, D.F. 2005. The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, September.
 • Kwiatkowski, S. 2001. Organizacja i przedsiębiorczość w świetle metafory mózgu. Prakseologia, nr 141, s. 441–452.
 • Kwiatkowski, S. 2002. Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mawson, J. 2007. Research councils, universities and local government: Building bridges. Public Money and Management, nr 27, s. 265–272.
 • Neck, H.M. i P.G. Greene 2011. Entrepreneurship Education: Known Worlds and New Frontiers. Journal of Small Business Management, nr 1 (49).
 • Nelles, J. i T. Vorley 2008. Conceptualising the academy: Institutional development of and beyond the Third Mission. Higher Education Management and
 • Policy, nr 20, s. 109–126.
 • Nelles, J. i T. Vorley 2010. Entrepreneurial architecture: A blueprint for entrepreneurial universities. Canadian Journal of Administrative Sciences, nr
 • 186.
 • Nęcka, E. 2003. Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nicholson L i A.R. Anderson 2005. News and nuances of the entrepreneurial myth and metaphor: Linguistic games in entrepreneurial sense-making and sense-
 • giving. Entrepreneurship Theory and Practice, March, s. 153–172.
 • Piech, P. 2009. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wiedzy i
 • Innowacji.
 • Plaschka, G.R. i H.P. Welsch 1990. Emerging structures in entrepreneurship education: Curricular designs and strategies. Entrepreneurship Theory and
 • Practice, nr 3 (14), s. 55–71.
 • Puchalski, J. 2008. Podstawy nauki o organizacji, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ofierskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.
 • Runco, M. 2004. Creativity. Annual Review of Psychology, nr 55, s. 657–687.
 • Shane, S. 2004. Encouraging university entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole act on university patenting in the United States. Journal of Business
 • Venturing, nr 19, s. 127–151.
 • Sobiecki, R. 2010. Jak uczyć przedsiębiorców – na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3.
 • Stasiakiewicz, M. 1999. Twórczość i interakcja, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Szmidt, J.K. 2005. Psychopedagogika twórczości, Kraków: Impuls.
 • Vesper, K.H. i W.E. McMullen 1988. Entrepreneurship: Today courses, tomorrow degrees? Entrepreneurship Theory and Practice, nr 1 (13), s. 7–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d973c22-6827-40dc-aae9-0bb0fd1542b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.