Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 15-25

Article title

Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Interpersonal communication: teacher-student in the era of modern civilization changes

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Proces komunikacji interpersonalnej nauczyciel-uczeń jest dość złożony. Rozpatrywanie tego problemu w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych nie uwzględnia całości zjawisk transformacyjnych ponowoczesności, jest jedynie zwróceniem uwagi na wybrane i najistotniejsze aspekty komunikacji między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem niektórych kontekstów dokonujących się współcześnie przeobrażeń społecznych. Globalizacja, powstanie i rozwój Internetu oraz nowych technologii to główne kwestie, jakie będą przedmiotem omawianym w niniejszych rozważaniach. Są to bowiem procesy skutkujące gwałtownymi przemianami społecznymi. Szkoła nie istnieje w próżni i odczuwa efekty tych przeobrażeń. Kryzys obecnej edukacji jest zauważalny i stale przybiera na sile. Dlatego warto zastanowić się, kto jest uczestnikiem procesu komunikacyjnego w szkole i do jakiego rodzaju odbiorcy musi trafić dziś nauczyciel. Stąd poddano charakterystyce generację Y, mającą odmienne od swoich pedagogów doświadczenia pokoleniowe, inaczej postrzegającą świat. W niniejszych rozważaniach postarano się również pokazać, jak powinna się kształtować komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych, które wymuszają transformację lub zmodyfikowanie tego procesu. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowych technologii w nauczaniu, które mogą, jeśli będą twórczo wykorzystane, pomóc pedagogom w budowaniu relacji interpersonalnych z uczniami. Bowiem poprawna komunikacja między nauczycielem a uczniem to podstawa efektywnego procesu dydaktycznego i wychowawczego na każdym szczeblu edukacji i w nauczaniu każdego przedmiotu.
EN
The process of the interpersonal communication in the range of ‘teacher – student’ relation is very complex. The consideration of this issue in the context of modern civilization changes does not involve all the phenomena of post-modernity transformation, it is only to focus on the most important aspects of the selected issued of the communication between the teacher and his/her student, including some contemporary contexts of the ongoing social transformations. Globalization, the introduction and the development of the Internet as well as new technologies are the main issues that will be the subject discussed in such considerations. They are, though, the processes that lead to the rapid social changes. The school does not exist in the isolated surroundings and has to face the effects of such transformations. The current education crisis is noticeable and it is constantly resulting in the negative effects. Therefore, it is worth considering who is a participant in the communication process at school and what kind of recipient must be aimed at today. Thus, the characteristics of Y Generation was created, having generational experience that is different from their teachers, and perceiving the world in a different way. Furthermore, the presented considerations also try to show how the interpersonal communication of teacher - student kind should be formed in the era of modern civilization changes, which make it necessary to transform or modify this process. Additionally, the use of new technologies in teaching is referred to, which may, if they are used creatively, help educators in building the appropriate interpersonal relations with students. It is crucial, since the proper communication between teacher and his/her students is the foundation of the effective educational process at all levels of education and upbringing in the range of every taught subject.

Year

Issue

s1

Pages

15-25

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6dc3fb82-2f59-4477-ace7-19f5feafdfa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.