PL EN


2009 | 4(70) | 10-17
Article title

Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej

Content
Title variants
EN
Classification of Regional Real Estate Market in Poland An Attempt To Use Taxonomic Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia próbę wykorzystania analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, w układzie 16 jednostek – województw (będących odpowiednikiem, zgodnego nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych, szczebla NUTS-2). Do analizy wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw. Do przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. W tym celu wykorzystano oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Statystyki opisowe dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących odnotowane w 2007 r. na wojewódzkich rynkach średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych. Jej wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów - obrazujących kolejne etapy łączenia rozpatrywanych obiektów statystycznych w jednorodne kasy.
EN
The article presents an attempt to use the taxonomic analysis for the classification of the regional property markets in Poland, in the system 16 units - provinces (equivalent, in accordance with the nomenclature of territorial division of the country for statistical purposes, level NUTS-2). In the analysis were used raw data of polish central statistical office (GUS) aggregated at the county level. To conduct a cluster analysis was used the most prevalent operating tool that is a hierarchical procedure JH Ward, which is a multi-dimensional analysis. In researches was used software STATISTICA 8 from StatSoft Company. To carry out agglomeration cluster analysis of individual territorial units were used descriptive statistics for selected characteristics of individuals, having recorded in 2007 for the regional markets, average transaction prices of real estate housing, of building and land. Its results were presented in the form of dendrograms - illustrating the steps linking the statistics objects in homogeneous classes.
Year
Issue
Pages
10-17
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Instytut Rozwoju Miast, Zakład Ekonomiki Przestrzeni
 • Instytut Rozwoju Miast, Zakład Rynku Nieruchomości
References
 • Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Bitner A., Wskaźniki wzrostu cen nieruchomości gruntowych dla dużych rynków lokalnych, Zakład Zastosowania Matematyki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN, Gdańsk 2003.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Foryś I., Gdakowicz A., Wykorzystanie metod taksonomii w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego [w:] Jajuga K., Walesiak M (red). Taksonomia 10, Klasyfikacja i i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 988, Wrocław 2003.
 • Grabiński T., Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Wydawnictwo Akademii Ekonomi w Krakowie, Kraków 2004.
 • Mołdak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Pawłowski Z., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Rzeczkowski R., Siemińska E., Analiza statystyczna rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynku nieruchomości, Bryx M. (red.), IFGN SGH, Warszawa 2001.
 • Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Wątroba J., Od surowych danych do profesjonalnego raportu – przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data miting, StatSoft, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6de054df-fff9-45c9-b225-dcdb362c264e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.