Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2 | 121-132

Article title

Błędy fonetyczne Białorusinow uczących się języka polskiego

Title variants

EN
Phonetic errors of Belarusians who learn Polish language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper is a review of more important phonetic errors of Belarusians who learn Polish language both in Poland (Warszawa) and Belarus (Minsk). The paper shows types of phonetic errors and explains that they do not result from a lack of willingness to learn only. They are necessary as they seem to be the element of skills practice. It is necessary to distinguish between an error which is made in one's mother tongue and the one made by a foreigner in a foreign language. Thus, there are different norms to be taken into account: a different norm is applied for a native user of a language and for a person who is at a certain stage of learning a foreign language. Moreover, it seems indispensable that these errors should be taken advantage of in the process of teaching since they may hold the clue to the efficient working both for the teacher and for the student.

Year

Issue

2

Pages

121-132

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • CIENKOWSKI W. (1980) Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i proble- matyka, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 442–447.
 • CZERNYSZ T. (2005) Polsko-ukraińskie pułapki językowe: Korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, w: Garncarek P. (red.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa
 • GREK-PABISOWA I. (2002) Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Warszawa.
 • GRUCZA F. (1978) Ogólne zagadnienia lapsologii, w: Grucza F. (red.) Z problematyki błędów ob- cojęzycznych, Warszawa.
 • GUSZCZEWA O. (2006) Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów, w: Важнік С., Кожынава А. (red.) Актуальныя праблемы паланістыкі, Мінск.
 • JADACKA H., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., MARKOWSKI A. (2006) ABC gramatyki, w: Bań- ko M. (red.) Polszczyzna na co dzień, Warszawa.
 • KALETA R. (2009) Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznaw- czych wydanych w latach 1978–2008 (przegląd), „Lingwistyka Stosowana”, t. 1, s. 151–171.
 • KALETA R. (2009a) Język polski w Mińsku, „Kwartalnik Polonicum”, nr 8, s. 50–54.
 • KALETA R. (2009b) Polski dla Banglijczyków – czyli kurs banglijski, „Kwartalnik Polonicum”, nr 9, s. 43–45.
 • KALETA Z. (1995) Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków. КІКЛЕВІЧ А.К, КОЖЫНАВА А.А., КУР’ЯН І.У. (2000) Польская мова, Мінск.
 • MAJEWSKA- TWOREK A. (2005) Trudności fonetyczne i fonologiczne niemieckojęzycznych studentów uczących się języka polskiego jako obcego, w: Garncarek P. (red.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa.
 • MARKOWSKI A. (2007) Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 • RIEGER J., SIATKOWSKI J. (2001) Kontakty polszczyzny z językami słowiańskimi, w: Bartmiński J. (red.) Współczesny język polski, Lublin.
 • СІЎКОВІЧ В.M. (2005) Сучасная беларуская мова. Даведнік, Mінск.
 • SMUŁKOWA E. (2002) Białoruś i pogranicza: studia o języku i społeczeństwie, Warszawa.
 • SZULC A. (1979) Interferencja w systemie fonetycznym jako zakłócenie procesu komunikacji, w: GRUCZA F. (red.) Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, Warszawa.
 • ZDANCEWICZ T. (1966) Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6e0919f0-599d-4cc4-9ef7-541508c66bb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.