PL EN


Journal
2016 | 20 | 3(44) | 81-98
Article title

Ślady Boga w przyrodzie w pismach świętego Franciszka z Asyżu, świętego Bonawentury i świętego Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
The traces of God in nature in the writings of saint Francis of Assisi, saint Bonawentura and saint John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Święty Franciszek z Asyżu, święty Bonawentura z Bagnoreggio i święty Jan Paweł II to grono osób, które łączy świętość życia oraz umiłowanie przyrody. Odczytywali ją jako księgę Boga, odkrywając w niej Jego wielkość i piękno. Wierni Pismu Świętemu, proponowali uznanie przyrody, by „z wielkości i piękna stworzeń poznać przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5) oraz uwielbiać Go za to dzieło. Dla wierzących i niewierzących piękno wyciśnięte przez Boga w naturze dowodzi Jego istnienia i pozwala patrzeć na świat w perspektywie wieczności. Odczytanie śladów Boga w przyrodzie adresowane jest dla wszystkich ludzi, gdyż razem tworzą rodzinę, bratersko‑siostrzaną wspólnotę z Ojcem i dalszymi krewnymi, braćmi kosmicznymi. Ślady Boga pozostawione w przyrodzie pozwalają dostrzec bezinteresowną miłość, a w konsekwencji zachwycić się nad tajemnicą istnienia i pozostawionego piękna. Rzecz w tym, by umieć usłyszeć, czyli mieć umiejętność rozpoznawania znaków i ukrytych w nich sensów.
EN
St. Francis of Assisi, St. Bonaventure of Bagnoregio and St. John Paul II form a group of people who share devotion for the sanctity of life and love of nature. They saw and read life and nature as a living book of God, discovering grandeur and beauty of creation. Faithful to Scripture, they proposed appreciation of nature because “For by the greatness of the beauty, and of the creature, the Creator of them may be seen, so as to be known thereby” (Wis 13: 5), and glorify Him for this work. For believers and nonbelievers beauty placed by God in nature proves His existence and allows the person to look at the world in the perspective of eternity. Reading the signs of God in nature is addressed to all people, because together we form a family, a brotherly sisterly communion with the Father and our universal relatives. God left traces in nature to provide an insight into His selfless love and, consequently, to marvel at the mystery of existence and its beauty. The point is to be able to hear or have the ability to recognize the signs and hidden meanings which speak to us of this.
Keywords
PL
ślad   przyroda   Bóg   natura   piękno   księga   znak  
EN
traces   nature   God   creatures   beauty   book   signs  
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
81-98
Physical description
Contributors
References
 • Błogosławiony Maksymilian M. Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, red. J. R. Bar, Niepokalanów 1974.
 • Św. Bonawentura, Quaest. disp. de Myst. Trinitatis.
 • Św. Bonawentura, Droga duszy do Boga i inne traktaty, tłum. S. C. Napiórkowski, Poznań 2001.
 • Carretto C., Ja, Franciszek, tłum. M. Kosiarska, Niepokalanów 1991.
 • Franciszek, Encyklika Laudato si’.
 • Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, przekł. K. Ambrożkiewicz, Kraków–Warszawa 2002.
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9 Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1 Polska, Kraków 2008.
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3 Listy, Kraków 2007.
 • Jan Paweł II, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscy otrzymali. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 13 VI 1986 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8 (1986), s. 9.
 • Kwiatki św. Franciszka, tłum. L. Staff, Kraków 2013, s. 80.
 • Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968.
 • Pascal B., Myśli oraz rozprawa o kondycji możnych. Modlitwa o dobry użytek chorób. Rozprawa o namiętnościach miłości, tłum. T. Żeleński Boy, Kraków 2003, s. 111.
 • Reymont W. S., Chłopi, t. 3, Warszawa 1976.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes.
 • Staff L., Wiersze zebrane, Warszawa 1955, t. 5.
 • Św. Bonawentura. Życie i myśl, red. S. C. Napiórkowski, E. I. Zieliński, Niepokalanów–Warszawa 1976.
 • Wczesne źródła franciszkańskie, t. 1, zebrał i zred. S. Kafel, Warszawa 1981.
 • Wczesne źródła franciszkańskie, t. 2, zebrał i zred. S. Kafel, Warszawa 1981, s. 93.
 • Wojtyła K., Poezje, dramaty, szkice/ Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2004.
 • Zdybicka Z., Człowiek i religia, Lublin 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6e85b802-fc55-4ffc-8134-7ad473a72571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.