PL EN


2012 | 2 | 41-58
Article title

Istota i sens wolontariatu na przykładzie szkolnego Klubu Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu w Dywitach

Authors
Content
Title variants
EN
Essence and Significance of the Voluntary Service By Example of the Club of Eight - the Junior Voluntary Service School Club in Dywity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzisiaj wolontariat jest filarem nośnym naszego społeczeństwa. To człowiek poprzez podejmowaną przez siebie aktywność ma szansę zmieniania i ulepszania istniejących warunków życia, rozwiązywania własnych i środowiskowych problemów, opierając swoją działalność na zasadach: pomocniczości, solidarności i aktywności. W niniejszym artykule skoncentrowano uwagę na pojmowaniu wolontariatu w kategoriach szczególnej relacji społecznej, opierającej się na wzajemnej współpracy i interakcjach ludzi. Przebywanie jednostki w otoczeniu stymulującym do aktywności zwiększa jej motywację do kontynuowania działań, staje się bodźcem pobudzającym do zaangażowania i w ten sposób tworzy się spirala wzajemnych relacji i związków, których efektem jest wolontariat. Publikacja pokazuje wybrane aspekty istoty i sensu pracy wolontariackiej na przykładzie aktywności społecznej realizowanej ochotniczo, dobrowolnie przez młodzież gimnazjalną Zespołu Szkół w Dywitach zrzeszoną w Klubie Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu. W artykule przedstawiono także wybrane inicjatywy podejmowane przez młodych wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej.
EN
At present the voluntary service constitutes one of the central pillars of our civic society. Everybody has the opportunity to improve their general livingcondition, to solve individual and neighbourhoodproblems by active involvement based on the guiding principles of mutual assistance, solidarity and active engagement. This paper focuses on the voluntary service under the aspects of a particular social relation, based on cooperation and human interaction. An environment that backs up social commitment, enhances the individual motivation to keep up this sort of activity, thus turning into a powerful stimulus for further commitment to the public cause, generating a cumulative process of mutual relations and interdependencies which eventually results in the voluntary service. This paper presents choice aspects of the essence and significance of social involvement and voluntary work by example of the honorary, non profit welfare work of grammarschool students at the Education Centre Dywity, organized in the “Club of Eight” junior voluntary service. This paper presents exemplary projects realized by the juvenile volunteers to the benefit of the local community.
Contributors
author
References
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2003, nr 2.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, [red.] T. Pilch, D. Lalak, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1999.
 • Pilch T., Metoda organizowania środowiska, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, [red.] T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995.
 • Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, GWP, Gdańsk 2005.
 • Gawroński S., Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Wyd. „Więzi”, Warszawa 1999.
 • Kowal R., Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej, [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etycznoprakseologicznym, [red.] M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska, Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2010.
 • Latusek A., Puchalska I., Praktyczny słownik wyrazów obcych, Wyd. „Zielona Sowa”, Kraków 2003.
 • Łobocki M., Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1998.
 • Naumiuk A., Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way, Orthos, Warszawa 2003.
 • Niesporek A., Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, [w:] Praca socjalna wobec wspólczesnych problemów społecznych, [red.] S. Pawlas-Czyż, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2007.
 • Ochman M., Jordan P., Jak pracować z wolontariuszami, Biuro Obsługi Inicjatyw Samopomocowych, Warszawa 1997.
 • Olubiński A., Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2005.
 • Skrzypczak B., Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej, [w:] Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, [red.] M. Grewiński, B. Skrzypczak, WSP TWP, Warszawa 2011.
 • Sowiński A.J., W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2005.
 • Stawiarska P., Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna, seria Engram, Wyd. „Difin”, Warszawa 2011.
 • Synak B., Polska starość – próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian, „Praca Socjalna” 2003, nr 2.
 • Trempała E., Pomoc spontaniczna (nieformalna) i sformalizowana (formalna), [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ebbe314-d2b8-4071-be91-0a7d1a3de50e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.