Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 119-134

Article title

Materiały biblioteczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej

Content

Title variants

EN
Library Materials, Museum Exhibit, Historic Monuments. A Few Remarks about Legal Definitions and the Law Protection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z głównym celów artykułu jest zwrócenie uwagi na materiały biblioteczne jako na komponenty dziedzictwa kultury tak samo istotne jak zabytki i muzealia. W pierwszej części zostają przedstawione definicje legalne wskazanych przedmiotów. Część druga została przeznaczona na omówienie sposobów ochrony materiałów bibliotecznych, muzealiów i zabytków oraz wskazanie ewentualnych mechanizmów wspólnych. Zaakcentowane kwestie stanowią wstęp do dalszych badań podjętych w 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim.
EN
The main purpose of the article is drawing attention to library materials as components of the cultural heritage legacy which are as significant as monuments and museum exhibits. In the first part, legal definitions of the objects are presented. The second part discusses ways of the protection of library materials, museum exhibits, and historic monuments and indicates possible shared mechanisms. The discussed issues are an introduction to further research undertaken at the University of Gdańsk.

Year

Volume

10

Issue

Pages

119-134

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

References

 • Antoniak Patrycja, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
 • Ciechorski Jan, Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Ciechowicz-McLean Janina, Kształtowanie się gałęzi prawo ochrony środowiska jako wzór dla prawa ochrony dziedzictwa kultury, [w:] Prawo ochrony zabytków, pod red. Kamila Zeidlera, Warszawa – Gdańsk 2014, s. 34–41.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009, nr 114, poz. 947.
 • Książka. W: Słownik Języka Polskiego PWN [online] [dostęp 30 listopada 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/sjp/ksiazka;2476097.html.
 • Pruszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001.
 • Rozporządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, Dz. U. 2012, nr 0, poz. 797.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, Dz. U. 1963, nr 10, poz. 48 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2016, poz. 1330).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1996, nr 5, poz. 24 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1446.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Zalasińska Katarzyna, Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury, [w:] Prawo muzeów, pod red. Józefa Arno Włodarskiego, Kamila Zeidlera, Warszawa 2008.
 • Zalasińska Katarzyna, Zeidler Kamil, Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć wojewódzkiego konserwatora zabytków, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, pod red. Bogusława Szmygina, Warszawa–Lublin 2012, s. 243–248.
 • Zalasińska Katarzyna, Zeidler Kamil, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2015.
 • Zeidler Kamil, Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, [w:] Prawo ochrony zabytków, pod red. Kamila Zeidlera, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 23-33.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ec0570b-de3c-42d7-b218-1522b8bfb8d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.