PL EN


2014 (R. XIII) | 4(54) | 15-31
Article title

The master

Title variants
O mistrzu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the postmodern era of depreciation of authorities I return to fundamental, not only for the humanities, but for societies, category: master. I’m discussing in the article how it is understood today, as it is moving away from sources of Christian culture, and Humboldt academia ideas and the relationship between the researcher and his follower. In this phenomenon there accumulate most of the features that were attributed to special characters, masters of different social roles, areas of life and profession. Replacing mastership concepts with the roles of leaders, VIPs, celebrities, “wearing titles”, and idols known in the pop culture world, leads us into a dead end street of superficial and quasi professionalism. Therefore I answer the question of whether a master of science and higher education is to be market-oriented professional or personalist consistently striving to TRUTH about the examined and co-created world?
PL
W postmodernistycznej dobie deprecjacji autorytetów powracam do fundamentalnej nie tylko dla nauk humanistycznych, ale dla społeczeństw, kategorii mistrza. Zastanawiam się nad tym, jak dzisiaj jest on rozumiany, jak dalece odchodzimy od źródeł chrześcijańskiej kultury, a w środowisku akademickim – od humboldtowskiej idei i relacji między naukowcem a jego uczniem. To w tym fenomenie kumuluje się niemalże większość cech, jakie przypisywane były szczególnym postaciom, mistrzom różnych ról społecznych, dziedzin życia czy profesji. Zastępowanie mistrzostwa pojęciami i rolami liderów, przywódców, VIP-ów, celebrytów, „utytułowanych” w popkulturowym świecie idoli itp., prowadzi nas w ślepą ulicę powierzchowności i quasi- -profesjonalizmu. Odpowiadam zatem na pytanie, czy mistrzem w nauce i szkolnictwie wyższym ma być rynkowo zorientowany profesjonalista, czy personalista dążący konsekwentnie do PRAWDY o badanym i współtworzonym świecie?
Issue
Pages
15-31
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Bauer K.-O., Kopka A. (1994), Vom Unterrichtsbeamten zur pädagogischen Profi-Lehrer-Arbeit auf neuen Wegen [From the teacher civil servant to the professional teacher in new ways], Jahrbuch der Schulentwicklung, Band 8, Weinheim: Juventa Verlag.
 • Bortnowski S. (1982), Spór ze szkołą [The dispute with school], Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Buber M. (1986), Opowieści Chasydów [Tales of the Hasidim], „W drodze”, Poznań.
 • Czech J., Kataryniarz, http://www.gintrowski.art.pl/gintrowski/110,teksty,kataryniarz.html [data dostępu: 13.10.2014].
 • Day Ch. (2005), Rozwój zawodowy nauczycieli [Professional development of teachers], przekład Joanna Michalak, wstęp i red. Tadeusz Lewowicki, GWP, Gdańsk.
 • Day Ch. (2008), Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy [The passionate teacher. How to maintain enthusiasm and commitment at work], tłum. Tomasz Kościuczuk, GWP, Gdańsk.
 • Fromm E. (1995), Kryzys psychoanalizy [Psychoanalysis in crisis], przekład W. Brydak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Grzegorczyk A. (1979), Filozofia czasu próby [Philosophy of testing times], Ėditions du Dialogue. Société d’Ėditions Internationales, Paris.
 • Hartman J. (2000), Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię [Arbitrariness of reason vs.
 • arbitrariness of whim], „Przegląd Filozoficzny” 2(34).
 • Holt J. (1974), Freiheit ist mehr. Von den Grenzen schulischer Erziehung [Freedom and
 • Beyond 1972], Aus dem Amerikanischen übersetzt von Manfred Liedtke [from the American
 • translation by Manfred Liedtke], Otto Meier Verlag, Ravensburg.
 • Kawka Z. (1998), Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela [Between mission and
 • frustration. The social role of the teacher], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli [Teacher’s professional careers], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Konarzewski K. (red.) (2004), Nauczyciel, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki [The Teacher [in:] The art of teaching. School. An academic handbook], PWN, Warszawa.
 • Kwaśnica R. (1994), Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju [An introduction to thinking. Supporting teachers in their development], Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław.
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli między anomią a autonomią [Teachers’ identity between anomie and autonomy], GWP, Gdańsk.
 • Landwehr N. (1993), Schulentwicklung. Was ist das? [School development. What’s that?] „Schweizer Schule”, Heft 4.
 • Léveque R., Best F. (1988), Filozofia edukacji, [w:] Rozprawy o wychowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania [Philosophy of education [in:] Dissertations on education. Philosophical, psychological and sociological aspects of education], M. Debesse, G. Mialaret (red.), PWN, Warszawa.
 • Matulčíková M. (2007), Reformno-pedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu školy [Pedagogical reform – alternative schools and their contribution to school reform], AG MUSICA LITURGICA, Bratislava.
 • Mistrz [Master], http://www.fnp.org.pl/oferta/mistrz/ (dostęp:10.10.2014).
 • Palouš R. (2010), Filosofická reflexe nĕkolika pojmů školské pedagogiky [Philosophical reflections on some conditions of school], Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha.
 • Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą [Technopoly, The Surrender of Culture to Technology], przełożyła Anna Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa.
 • Průcha J. (1997), Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech [Modern pedagogy. The Science of educational process], Portál, Praha.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna [Social pedagogy], wstęp Ryszard Wroczyński i Aleksander Kamiński, opracowanie tekstu i komentarza Wanda Wyrobkowa-Delawska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Rudniański J. (1980), Specyficzna sytuacja szkoły jako organizacji wychowującej i kształcącej,[w:] Model wykształconego Polaka. Materiały z sesji naukowej [The specific situation ofthe school as a nurturing and educating organization [in:] Model of an educated Pole.Materials from a scientific session], B. Suchodolski (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław.
 • Smolińska-Theiss B. (2013), Korczakowskie narracje pedagogiczne [Korczak educational narratives],Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci[Digital Dementia: What We and Our Children are Doing to our Minds], tłum. AndrzejLipiński, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk.
 • Śliwerski B. (2001), Program wychowawczy szkoły [The educational program of the school],WSiP, Warszawa.
 • Śliwerski B. (2010a), Nauczyciel jako zawód, „Studia Pedagogiczne”, Nauczyciel. Znaczenia i dylematyprofesji [The teacher as a profession, Pedagogical Studies. Teacher. Meanings anddilemmas of the profession], LXIII, PAN KNP, Radom.
 • Śliwerski B. (2010b), Myśleć jak pedagog [Think like a teacher], GWP, Sopot.
 • Tatarkiewicz T. and W. (2011), Wspomnienia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Twardochleb A., Piaskowska-Majzel M., Kłodziński P. (red.) (2008), Aktualność Tischnera (Tischner’sRelevance), Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin.
 • Tischner J. (2002), Myślenie według wartości [Thinking according to values], WydawnictwoZNAK, Kraków.
 • Zając D. (2011), Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia [Professional ethics of teachers.Selected issues], Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ec11e82-def7-45f6-b56c-1262b770342b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.