Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3/2017 | 43-60

Article title

Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę i z umów cywilnoprawnych

Content

Title variants

EN
Convergence of social insurance titles under employment and civil law contracts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych i ich ewolucję od początku wprowadzenia reformy systemu ubezpieczenia społecznego w 1999 r. Wielość wprowadzonych zmian w minionym okresie skłania do refl eksji, w jaki sposób i z jakich powodów następuje rozszerzenie zakresu podmiotowego ubezpieczonych zmierzające do zagwarantowania minimalnych podstaw ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Częste zmiany mają negatywne skutki dla systemu ubezpieczeń. Ostatnim etapem zmian od 2016 r. jest kumulowanie przychodów z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz oczekiwanie zwiększenia liczby ubezpieczonych, co powinno mieć wpływ na przychody ze składek, którymi dysponuje instytucja ubezpieczeniowa.
EN
The article presents selected issues regarding the convergence of social insurance titles and their evolution from the beginning of the reform of the social insurance system in 1999. The multitude of introduced changes in the past period prompts us to refl ect on how and for what reasons the subject scope of the insured is extended to guarantee the minimum bases for pensions insurances. Frequent changes have negative consequences for the insurance system. The last stage of changes, post 2016, has seen the accumulation of revenues from concluded civil law contracts and expectations as to the increase in the number of persons insured which should have an impact on the contribution income held by the insurance institution.

Year

Issue

Pages

43-60

Physical description

Dates

published
2018-01-25

Contributors

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

References

 • Antonów K., Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
 • Bińczycka-Majewska T., Konstrukcje zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
 • Bińczycka-Majewska T., Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 1.
 • Bińczycka-Majewska T., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 12.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, Warszawa 2001.
 • Jędrasik-Jankowska I., Obowiązek ubezpieczenia społecznego emerytów i rencistów, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 6.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, tom 1, Warszawa 2006.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
 • Jurek Ł., Zleceniobiorcy a zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Kurzych A., Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego usług [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska--Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Kuźniar J., Objęcie ubezpieczeniem społecznym – zagadnienia wybrane – uwagi na tle orzecznictwa (cz. 1), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 4.
 • Monitoring Rynku Pracy, Warszawa 10 stycznia 2014 r.
 • Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia. Notatka informacyjna, Warszawa 27 stycznia 2016 r.
 • Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian.
 • Raport Roczny ZUS 2016, Warszawa.
 • Stelina J., Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
 • Szabłowska-Juckiewicz M., Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych z własnym pracodawcą [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Świerblewska D., Ratio legis ostatnich zmian w zakresie oskładkowania umów o świadczenie usług [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska--Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Witoszko W., Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniu wypadkowym [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015.
 • Zieleniecki M., Stosunki prawne wiążące podmioty prawa emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
 • Zieleniecki M., Zbieg obowiązku ubezpieczenia [w:] Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2016.
 • Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6edace3c-c6bd-4d75-8dfb-1a3256e5118d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.