PL EN


2015 | 2(40) | 57-71
Article title

Vision of the Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster

Title variants
PL
Wizja Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The natural consequence of observed changes and trends in the macroeconomic scale include formation of the clusters. Nowadays, clustering is an increasingly more popular form of business organization, and it is becoming more significant from year to year. In Poland, clusters are relatively new forms of self-organization business, which are supported by the administrative authorities, and is based on mutual cooperation between entrepreneurs or producers and development research units on a specific area. The aim of the project carried out by University of Management and Administration in Zamość entitled “Description of an innovative model of cross-border application of zeolitic tuffs” was establishment of a functioning institutionalized cooperation networks in the form of a cross-border zeolitic tuff cluster on a Polish-Ukrainian cross-border area. The objective of this article is to present mission and vision of the Cross-border Zeolitic Tuff Cluster. Mainly, the authors focus on a various possibilities of application of zeolitic tuffs and main areas of functioning of the cluster. On this basis, authors described strengths, weaknesses, opportunities and threats of functioning of the Cross-border Zeolitic Tuff Cluster and proposed the development trends of cluster.
PL
Naturalną konsekwencją obserwowanych zmian i tendencji obserwowanych w skali makroekonomicznej jest m.in. tworzenie się klastrów. Klastering obecnie jest coraz bardziej popularną formą organizacji działalności gospodarczej, a jego znaczenie z roku na roku przyjmuje większe znaczenie. W Polsce klastry to stosunkowo nowa instytucja samoorganizacji biznesu, która wspierana jest przez organy administracyjne, a polega na wzajemnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, czy też wytwórcami oraz jednostkami naukowo-rozwojowymi na określonym obszarze. Celem projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych" miało być m.in. powstanie funkcjonującej, zinstytucjonalizowanej sieci współpracy w postaci transgranicznego klastra tufów zeolitowych na terenie polsko – ukraińskiego obszaru transgranicznego. Celem niniejszego artykuły jest zaprezentowanie misji i wizji funkcjonowania Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych. Skoncentrowano się przede wszystkich na rozmaitych możliwościach wykorzystania tufów zeolitowych i głównych obszarach działania klastra. Na tej podstawie opisano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia funkcjonowania Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych oraz zaproponowano kierunki rozwoju klastra.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
References
 • Bałys, M.R., and B. Buczek. 2007. „Rozdział mieszaniny metan-azot na klinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życia.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi no. 23 (zeszyt specjalny 3):11–19.
 • Becattini, G. 1991. „Italian Industrial Districts: Problems and Perspectives.” International Studies of Management & Organization no. 21 (1):83–90.
 • Brusco, S. 1982. „The Emilian Model — Productive Decentralization and Social Integration.” Cambridge Journal of Economics no. 6 (2):167–184.
 • Chatterjee, K.K. 2009. Uses of Industrial Minerals, Rocks and Freshwater. New York: Nova Science Publishers.
 • Cicisvili, G.V., T.G. Andronikasvili, G.N. Kirov, and L.D. Filizova. 1990. Zeolity naturalne. Translated by Z. Witkiewicz, W. Muniak and E. Woryna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Clifton, R.A. 1987. Natural and Synthetic Zeolites, Information circular. Pittsburgh, Pa.: U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines.
 • Coombs, D.S., A. Alberti, T. Armbruster, G. Artioli, C. Collela, E. Galli, J.D. Grice, F. Liebau, J.A. Mandarino, H. Minato, E.H. Nickel, E. Passaglia, D.R. Peacor, S. Quartieri, R. Rinaldi, M. Ross, R.A. Sheppard, E. Tillmmans, and G. Vezzalini. 1997. „Recommended Nomenclature for Zeolite Minerals: Report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names.” The Canadian Mineralogist no. 35:1571–1606.
 • Cygler, J. 2009. Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Dagnino, G.B., F. Le Roy, S. Yami, and W. Czakon. 2008. „Strategie koopetycji — nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?” Przegląd Organizacji (6):3–7.
 • Deer, W.A., and R.A. Howie. 2004. Rock-Forming Minerals. Vol. 4B, Silica Minerals. London: Geological Society.
 • Gołek, Ł. 2007. Wpływ składu chemicznego szkieł glinokrzemianowych na proces ich alkalicznej aktywacji. Praca doktorska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.
 • Hebdowska, M. 2010. Wpływ tufu wulkanicznego na własności powłok antykorozyjnych stali. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Judycki, J., and M. Stienss. 2011. „Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze otaczania. Raport końcowy.” In. www.gddkia.gov.pl. https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-po-roku-2_3432/Badania%20mieszanek%20mineralno-asfaltowych%20o%20obnizonej%20temperaturze%20otaczania%20-%20Raport%20koncowy.pdf (accessed 2015.06.05).
 • Kuciel, S., P. Kuźniar, and J. Mikuła. 2011. „Tuf — nowy mineralny kompatybilizator recyklatów PEHD przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą rozdmuchiwania.” In Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2011, edited by G. Wróbel, 250–258. Cieszyn-Gliwice Wydawnictwo Logos Press.
 • Kurzydłowski, K.J., and M. Lewandowska. 2010. Nanomateriały inżynierskie: konstrukcyjne i funkcjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lisiński, M. 2004. Metody planowania strategicznego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Mikuła, J., and M. Łach. 2012. „Potencjalne zastosowania glinokrzemianów pochodzenia wulkanicznego.” Czasopismo Techniczne. Mechanika no. 109 (22):109–122.
 • Nagolska, D. 2008. „Recykling odlewów kompozytowych zbrojonym spiekiem glinokrzemianowym.” Kompozyty no. 8 (4):409–413.
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.). 2014. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Szajna, W., and J. Kamycki. 2011. „Tworzenie klastrów (od nieformalnej do instytucjonalnej sieci gospodarczej).” In Jak stworzyć klaster. Przewodnik, edited by W. Szajna, 38–53. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Umiński, M., G. Chruściel, E. Machowicz, and J. Żołądek. 2005. „Surowce glinokrzemianowe i krzemianowe w przemyśle farb i lakierów.” Materiały Ceramiczne no. 57 (3):133–136.
 • Virta, R.L. 2013. „Zeolites.” U.S. Geological Survey Minerals Yearbook — 2012 (July):83.1–83.3.
 • Williamson, O.E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Translated by J. Kropiwnicki, Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żmudka, S., I. Budniak, S. Kuciel, and J. Mikuła. 2009. „Ocena możliwości zastosowań wulkanicznego tufu jako napełniacza polimerów termoplastycznych.” Czasopismo Techniczne. Mechanika no. 106 (3):421–428.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f2f8b2a-d12b-4042-97e6-86fab0699b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.