Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(48) | 63-74

Article title

Czy zablokowanie przystąpienia unii europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka jest zgodne z normami konstytucyjnymi?

Content

Title variants

EN
Is the Halting of Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights Compliant with the Constitutional Standards?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest ocena podstaw prawnych i skutków Opinii 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii, blokującej jej przystąpienie do EKPC, przewidziane Traktatem z Lizbony. Dokonano analizy porównawczej instrumentów prawnych i literatury. Należy stwierdzić, że Opinia jest niekonstytucyjna i contra legem, choć wywiera istotne skutki dla porządku prawnego i ochrony jednostek. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to assess the legal grounds and effects of the Opinion 2/13 of the Court of Justice of the European Union, blocking its accession to the ECHR, envisaged by the Lisbon Treaty. The author carried out a comparative analysis of the legal instruments and literature. It must be said that the Opinion is unconstitutional and contra legem, though it yields crucial consequences for the legal system and protection of individuals. The article is of the research nature.

Year

Issue

Pages

63-74

Physical description

Contributors

 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

References

 • Ad hoc terms of reference concerning accession of the EU to the Convention given to the CDDH by the Ministers’ Deputies during their 1085th meeting (26 May 2010), CDDH(2010) 008, Strasbourg, 3 June 2010.
 • Ayoub L. (2015), CJEU: Have we created a monster?, http://www.eyes-on-europe.eu/cjeu-have-we-created-a-monster [dostęp: 29.03.2016].
 • Chalmers D., Arnull A. (2015), The Oxford Handbook of European Union Law, OUP.
 • Czapliński W. (1998), Ochrona praw człowieka we Wspólnocie Europejskiej w świetle orzeczenia 2/94 Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot z 28 marca 1996 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. II, analiza Opinii TS nr 2/94 z dnia 28 marca 1996 r.
 • Decyzja Rady upoważniająca Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie Umowy o przystąpieniu Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2010), 8.06.2010, 10817/10 RESTREINT UE.
 • Dokumenty PE (2010-2012), Rezolucje Parlamentu Europejskiego: – z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie międzyinstytucjonalnych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2009/2241(INI); – z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (2013/2078(INI); EP Draft Report on the Situation of fundamental rights in the European Union (2010-2011) (2011/2069(INI)).
 • Dokument roboczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący niektórych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2010), z 5 maja 2010 r., http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/convention_pl [dostęp: 29.03.2016].
 • Douglas-Scott S. (2014), Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR: a Christmas bombshell from the European Court of Justice, U.K. Const. L. Blog, http://ukconstitutionallaw.org [dostęp: 30.03.2016].
 • Draft Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2013), Strasbourg, 05.04., 47+1(2013)08.
 • Draft legal instruments on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights (2011), CDDHUE(2011)16, Strasbourg, 19 July, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Working_documents/CDDH-UE_2011_16_fi nal_en.pdf [dostęp: 29.03.2016].
 • Final Report to the CDDH (2013), Draft Revised Agreement on the Accession of the European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg, 5 April, 47+1(2013)008.
 • Halberstein D. (2015), It’s the Autonomy, Stupid! A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward, “German Law Journal”, Vol. 6, No. 01.
 • Kenig-Witkowska M.M. (red.) (2015), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Konkluzje Rady Europejskiej (2009), z dnia 9.12.2009 r., pkt. 27-33, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/pl/ec [dostęp: 29.03.2016].
 • Lock T. (2015), The Future of EU Accession to the ECHR aft er Opinion 2/13: Is It Still Possible and Is It Still Desirable?, “Edinburgh School of Law Research Paper”, No. 18.
 • Łazowski A., Wessel R.A. (2015), When Caveats Turn into Locks: Opinion 2/13 on Accession of the European Union to the ECHR, Final draft – forthcoming in “German Law Journal”, No. 1.
 • Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott (2014), z dnia 13.06.2014 r., http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=AVIS&num=curia [dostęp: 29.03.2016].
 • Opinia Trybunału (2014) (w pełnym składzie) z dnia 18 grudnia 2014 r. – Komisja Europejska (Opinia 2/13) – Dz.Urz. UE 23.2.2015, nr 65/2.
 • Peer S. (2016), The CJEU and the EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights protection, http://eulawanalysis.blogspot.no/2014/12/the-cjeu-andeus-accession-to-echr.html [dostęp: 29.03.2016].
 • Schütze R. (2015), European Union Law, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sozański J. (2014), Prawo Unii Europejskiej – Analiza krytyczna systemu i doktryny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007), podpisany dnia 13.12.2007 r., wszedł w życie dnia 1.12.2009 r., Dz.Urz. UE C 306, z 17.12.2007 r. ze zm.
 • Wniosek o opinię przedstawiony przez Komisję Europejską w trybie art. 218 ust.11 TUE (2013), Dz.Urz. UE C z dnia 7.09.2013 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6f36722f-66f7-46b5-afc1-f14d339b6623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.