PL EN


2015 | 4(62) | 80-97
Article title

Przestrzenne oddziaływanie łódzkich instytucji kultury

Content
Title variants
EN
Spatial inflence ofcultural institutions in Łódź
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania zasięgu przestrzennego oddziaływania łódzkich instytucji kultury. Analizie poddano informacje zebrane w dziewięciu największych łódzkich muzeach i teatrach. Przy pozyskiwaniu danych zastosowano metodę gromadzenia kodów pocztowych klientów, która umożliwiła zbadanie dużej zbiorowości, jednocześnie nie utrudniając zbytnio bieżącej działalności placówek. W toku badań, wiosną 2012 r., zebrano informacje na temat miejsc zamieszkania ponad 35 tys. osób odwiedzających łódzkie instytucje kultury.
EN
The paper discusses research results regarding the influence area of cultural institutions located in Łódź. The analysis includes data collected from nine biggest museums and theatres. In order to gather the information, customers were asked for their zip-codes. This method allows for surveying a large group of people and at the same time it does not interfere much with current activity of the institution. During the spring of 2012, the information about places of residence of 35 thousand customers who visited cultural institutions in Łódź was gathered.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, b.bartosiewicz@wp.pl
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, i.pielesiak@interia.pl
References
 • Adamus J., Paluch M., 2012, „Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym”, Turystyka Kulturowa, nr 9, s. 35–54.
 • Bartkowski J., 2005, Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze, seria Raporty, Analizy, Opinie, Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza.
 • Bartosiewicz B., 2012, „Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, w: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak, T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, t. 147, Warszawa, s. 83–104.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru metropolitalnego, Studia KPZK PAN, t. 147, Warszawa.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., 2012, „Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, w: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak, T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, t. 147, Warszawa, s. 105–137.
 • Bogdański M., 2014, „Delimitacja obszaru aglomeracji olsztyńskiej”, Ekonomia XXI Wieku, nr 1(1), s. 58–73.
 • Danielewicz J., Turała M., 2011, „Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania Metropolitan Governance”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, z. 258, s. 109–121.
 • Diagnoza do rozwoju kultury województwa łódzkiego, 2011, Łódź: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.
 • Duda-Seifert M., 2011, „Ocena atrakcyjności muzeów Wrocławia dla turystyki kulturowej”, w: K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, t. 2, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Działek J., Murzyn-Kupisz M., 2014, „Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim”, Zarządzanie Biblioteką, nr 1(6), s. 9–32.
 • Dziegieć E., 1984, „Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, z. 3, s. 69–85.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Gołembska E., 1990, „Lokalny rynek zaopatrzenia i usług”, w: B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, t. 22, s. 225–236.
 • Grochowski M., Wojnar K., 2011, Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_fles/329/wojnar_grochowski_2011_infrastruktura_kultury.pdf(dostęp: 10.09.2015).
 • Grubesic T.H., 2008, „Zip codes and spatial analysis: Problems and prospects”, Socio Economic Planning Sciences, t. 42, nr. 2, s. 129–149.
 • GUS, 2012, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (dostęp: 10.09.2015).
 • Hess R.L., Rubin R.S., West L.A. Jr., 2004, „Geographic information systems as a marketing information system technology”, Decision Support Systems, t. 38, nr 2, s. 197–212.
 • Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, Instytut Geografii PAN, nr 76, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kita P., Grossmanová M., 2014, „Reflction of Bratislava retail network in selected aspects of consumer behaviour”, Business: Theory and Practice, t. 15, nr 3, s. 279–284.
 • Kołsut B., 2012, Chojnicko-człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990–2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, nr 198, Warszawa: Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2010, „Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług”, Przegląd Geograficzny, t. 82, z. 2, s. 573–592.
 • Kozłowski S., 2004, „Wpływ funkcji kultury na rozwój miast metropolitalnych”, w: E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia Teoretyczne i Regionalne, t. 4, Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 33–44.
 • Krakowiak B., 2009, „Muzea jako przedmiot zainteresowania turystyki kulturowej na przykładzie województwa łódzkiego”, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Lublin – Polonia, t. LXIV, z. 2, Sectio B, s. 97–108.
 • Krzysztofi R., Runge J., Spórna T., 2011, Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, http://www.gzm.org.pl/project/zdjeciaDodatkowe/Delimitacja%20regionu%20GZM%20Silesia.pdf (dostęp: 10.12.2013).
 • Maik W., 2003, „Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych”, w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 9–18.
 • Markowski T., Marszał T., 2005, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2011, „Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej”, w: A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Poznań–Kraków: Wydawnictwo Kultour.pl, Proksenia, s. 362–404.
 • Murzyn-Kupisz M., Działek J., 2014, „Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego”, w: A. Klasik (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 191–217.
 • Musiał W., 1959, „Zasięg oddziaływania Rawy Mazowieckiej w świetle badań dojazdów na targi”, Studia z Geografii Gospodarczej Polski, z. XVII, Warszawa: SGPiS, s. 7–22.
 • Parysek J.J., 2003, „Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne”, w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 19–40.
 • Pielesiak I., 2012, „Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, w: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak, T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, t. 147, Warszawa s. 139–154.
 • Preferencje kulturalne mieszkańców Łodzi – raport końcowy, 2011, Łódź: Question Mark.
 • Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, „Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku – alternatywne podejścia metodologiczne”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 77–98.
 • Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., 2007, „Formy turystyki w Krakowie – stan i perspektywy rozwoju”, Prace Geograficzne, z. 117, s. 125–139.
 • Runge A., 2012, „Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce”, Prace Geograficzne, z. 127, s. 83–101.
 • Smętkowski M., 2005, „Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy”, w: Z. Makieła, T. Marszał (red.), Infrastruktura techniczno--ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 222, s. 45–63.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, „Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 52–73.
 • Statystyka Łodzi, 2014, Łódź: Urząd Statystyczny w Łodzi.
 • Śleszyński P., 2012, „Kierunki dojazdów do pracy”, Wiadomości Statystyczne, nr. 11, s. 59–75.
 • Śleszyński P., 2013, „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw”, Przegląd Geograficzny, t. 82, z. 2, s. 173–197.
 • Szafrańska E., Napierała T., 2007, „Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego”, Turyzm, t. 17, z. 1–2, s. 109–125.
 • Szulborska-Łukaszewicz J., 2012, „Festiwale w kontekście odpowiedzialności biznesu za kulturę”, Administracja Publiczna, nr 2(20), s. 21–40.
 • Taylor Z., Józefowicz I., 2012, „Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część II”, Przegląd Geograficzny, t. 84, z. 4, s. 529–558.
 • Wiśniewski R., 2012, „Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 50–64.
 • Vyt D., 2008, „Retail network performance evaluation: A DEA approach considering retailer’s geomarketing”, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, t. 18, nr 2, s. 235–253.
 • Zasina J., Sokołowicz M. E., Feltynowski M., 2012, Oferta kulturalna Łodzi, Raport z badania, Łódź, http://issuu.com/sknspatium/docs/oferta_kulturalna_lodzi/47?e=1781082/7868985 (dostęp: 3.01.2014).
 • ZipserW., 2010, „Metody prognozowania struktur handlowo-usługowych w metropoliach na podstawie modelu podróży o celu usługowym”, Czasopismo Techniczne, r. 107, z. 1-A s. 149–161.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2012, „Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 39–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f400cd8-e8e4-4717-b555-95e9f431a8f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.