Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 13

Article title

Wyzwanie dla edukacji dla bezpieczeństwa w dobie zagrożeń asymetrycznych

Content

Title variants

EN
Challenges for education for security in the era of asymmetric conflicts

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Education for Security is a school subject which has been taught in Polish middle schools since 2009 and in secondary schools since 2012. Although the security is one of the most important needs of every person, the subject is taught only on a basic level. To fulfil its primary purpose, Education for Security should evolve together with the development of the surrounding world, in which asymmetric conflicts are one of the main threats. However, in the curricula for every level of education, there is no direct reference to such conflicts. Therefore, it is necessary to start an educational fight with asymmetric threats. This creates the necessity of implementing new models of education, in which asymmetric threats will be defined, while in classes theory will be complemented with practical assignments. It should be remembered that the social potential of a nation is an important instrument in the fight with all threats, and an educated society will provide the best way of ensuring security in both personal and structural dimensions.

Contributors

References

 • 1. Gmitruk Janusz, Krawczyk Roman, Zacharuk Tamara, Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-go, Warszawa-Siedlce 2010.
 • 2. Kaczmarek Andrzej, Tomaszkiewicz Stanisław, Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnic-two eMPi2, Poznań 2012.
 • 3. Kanarski Leszek, Rokicki Bronisław, Świniarski Janusz, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego świata. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 21 października 1999 r., Warszawa 2000.
 • 4. Koziej Stanisław, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • 5. Sienkiewicz Piotr, Marszałek Maciej, Świeboda Halina (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2012. Tom II, AON, Warszawa 2011.
 • 6. Madej Marek, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • 7. Pieczywok Andrzej (red.), Bezpieczeństwo jako kategoria i wartość egzystencjalna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2011.
 • 8. Pieczywok Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2012.
 • 9. Pieczywok Andrzej, Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania, AON, Warszawa 2011.
 • 10. Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2014r., poz. 1993.
 • 11. Rosa Ryszard, Świniarski Janusz (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w edukacji. Security education, Siedlce 2010.
 • 12. Słoma Jarosław, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum, Warszawa 2009.
 • 13. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 • 14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.
 • 15. Witecka Magdalena, Zagrożenia symetryczne a technologie informacyjne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy, nr 4 (68) 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6f4ef686-76fa-4b82-ae84-cb19c4133bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.