Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 3-6

Article title

Główne tendencje w handlu Unii Europejskiej w 2014 roku

Content

Title variants

EN
Major Trends in Trade in the European Union in 2014

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W 2014 roku, trzeci rok z rzędu, dynamika obrotów handlowych Unii Europejskiej utrzymywała się na bardzo niskim poziomie. W porównaniu z dwoma poprzednimi latami 2012-2013 nastąpiła jednak zmiana w strukturze jej obrotów handlowych w kierunku zwiększenia udziału handlu wewnątrzunijnego. Wynikało to ze stopniowego ożywienia popytu w krajach Unii. W 2014 r. wartość wzajemnego handlu (mierzona eksportem, wyrażona w euro) zwiększyła się o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2013 roku zwiększyła się zaledwie o 0,1%). Poprawa koniunktury w Unii wpłynęła także na zmniejszenie w 2014 roku skali spadku importu z krajów trzecich. Poprawa popytu i zmiany relacji cen między poszczególnymi kategoriami produktów sprawiły, że wartość eksportu i importu Unii Europejskiej rosła szybciej niż handel światowy. W 2014 r. zahamowany został spadek udziału UE w światowym handlu. Udział UE w światowym eksporcie wyniósł 33%, a w imporcie - 32%. Dziesięć lat wcześniej udział UE w światowym handlu był większy i wynosił 41% w eksporcie i 39% w imporcie. Handel wewnątrz Unii stanowi obecnie nieco ponad 20% światowego handlu (wobec 28% w 2004 roku). W dwóch ostatnich latach 2013-2014 udział handlu między krajami UE w międzynarodowej wymianie nie zmniejszył się, co może wskazywać na stabilizowanie się struktury handlu światowego po okresie silnych zmian, spowodowanych z jednej strony rozwojem międzynarodowych łańcuchów wartości dodanej, a z drugiej - wzrostem cen surowców.
EN
2014 was the third consecutive year when the dynamics of EU trade remained at a very low level. However, compared with the two previous years 2012-2013 the trade pattern changed towards the higher intra-EU trade share. This was caused by a gradual recovery in demand in this group of countries. In 2014, the value of mutual trade (measured by exports, expressed in euro) increased by 3.2% compared with the previous year (in 2013, it increased only by 0.1%). The improvement in demand in the EU has also contributed to the slower decline of imports from third countries. The improvement in demand and changes in relative prices between different categories of products meant that the value of EU exports and imports grew faster than the world trade. In 2014, the downward trend in global share was hampered. The EU's share in world exports accounted for 33%, and imports - for 32%. Ten years earlier, the EU's share in world trade was higher and constituted 41% and 39%, respectively. Recently, intra-EU trade has slightly exceeded 20% of world trade (compared to 28% in 2004.). In the years 2013-2014, the share of trade between EU countries in world trade was not falling, what could indicate a stabilisation of global trade patterns after the period of strong changes caused, on the one hand, by the expansion of global value-added chains, and, on the other hand, by the rising prices of raw materials.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

3-6

Physical description

Dates

published
2015-03-2015-04

Contributors

  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6f720047-fd5c-4772-a02e-27436fd7df56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.