PL EN


2017 | 12 | 2(44) | 73-85
Article title

The Integration of Foreign Languages in Early Education in Poland based on Own Research

Authors
Content
Title variants
PL
Integracja języka obcego w ramach wczesnej edukacji w Polsce na podstawie własnych badań
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Foreign languages have been an obligatory educational area in early integrated education since 2008 and, as a result, there should be integrated content, methods and didactic devices in the process of the foreign language teaching of young learners. The aim of this article is to describe the situation of the integration of the teaching of foreign languages into integrated educational studies of I‒III classes. However, the main question of this research is if the foreign language is integrated enough in that area of education of the young learners. The research of that article was conducted thanks to quantitative methods ‒ namely a survey. After the analysis of the research, some conclusions are suggested that all foreign language teachers should understand the idea of integration, consult the content, didactic methods and didactic devices with the main teacher and integrate it with other educational areas of early education. According to the research, an insufficient number of groups do so. There have been many valuable publications about the early education integrated studies but there are only a few books and articles about the integration of foreign languages. The theme of the teaching of foreign languages in the model of integrated studies has not yet been developed and this is why this research offers something quite new and interesting, albeit in need of further study.
PL
Obcy język został wprowadzony w edukacji zintegrowanej jako obowiązkowy obszar edukacyjny w 2008 roku, czego rezultatem powinny być zintegrowane treści, metody i środki dydaktyczne w procesie nauczania języka obcego młodszych uczniów. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji integracji nauczania języka obcego w przestrzeni edukacji zintegrowanej w klasach I‒III. Głównym pytaniem tego artykułu jest, czy język obcy jest dostatecznie zintegrowany w przestrzeni tej edukacji młodszych uczniów. Badania zostały przeprowadzone dzięki metodzie ilościowej – ankiecie. Po analizie badań nasuwają się następujące wnioski. Wszyscy nauczyciele języka obcego powinni rozumieć ideę integracji, konsultować treści, metody i środki dydaktyczne z nauczycielem klasy i integrować je z pozostały obszarami edukacji wczesnoszkolnej. Według badań niewystarczająca grupa nauczycieli obecnie tak czyni. Jest wiele cennych publikacji na temat integracji w edukacji wczesnoszkolnej, ale tylko parę książek i artykułów na temat integracji języka obcego. Temat nauczania języka obcego w modelu zintegrowanej edukacji nie został jeszcze dostatecznie zgłębiony. Dlatego badania związane z tym artykułem są stosunkowo nowe i interesujące, jednakże są fragmentaryczne i wymagają kontynuacji.
Contributors
References
 • Bałachowicz J., Założenia edukacji zintegrowanej w nauczaniu początkowym, [w:] Integracja w edukacji, Dylematy teorii i praktyki, red. J. Jakóbowski, A. Jakubowicz-Bryx, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 • Duraj-Nowakowa K., Zintegrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
 • Klimas A., Nauczyciel, nauczyciel języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, red. J. Karbowniczek, D. Ficek, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2010.
 • Maszke A.W., Metody i technik badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Muszyńska Ł., Integralne wychowanie i nauczanie w klasach I‒III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1974.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Pamuła-Behrens M., Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
 • Pinter A., Teaching young language learners. Oxford handbooks for language teachers, Oxford 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009).
 • Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M., Teaching English to young learners, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6fe5c5e1-0e26-4489-bdf0-f5d1fdda9eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.