PL EN


2017 | 95(151) | 9-29
Article title

Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów

Content
Title variants
EN
Assessment of the going concern assumption through the eyes of certified auditors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oceny założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia biegłych rewidentów oraz wskazanie przykładowych funkcji logistycznych mogących posłużyć biegłym rewidentom w tej ocenie. W wyniku przeprowadzonych badań, dziewięciu biegłych rewidentów na dziesięciu uznało, że weryfikacja założenia o kontynuacji działalności jest kluczowa z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie zaledwie trzech biegłych rewidentów wskazało, że wie, czym są modele dyskryminacyjne oraz oświadczyło, że rozumie sposób ich działania, a tylko jedna osoba potwierdziła, że korzystała z tego rodzaju modeli przy ocenie założenia o kontynuacji działalności. Ponadto, pomimo rosnącego wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw wyestymowane do tej pory modele nie były skierowane do użycia bezpośrednio przez biegłych rewidentów. Biorąc to pod uwagę, próba stworzenia modeli dyskryminacyjnych dla biegłych rewi-dentów nie jest tematem błahym i pozostaje atrakcyjnym obszarem do prowadzenia badań naukowych. Prezentowane w artykule autorskie funkcje logistyczne są wynikiem badań przeprowadzonych na próbie 545 sprawozdań finansowych, opublikowanych przez 140 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, w tym 80 spółek, które w rzeczywistości upadły, oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z dziesięcioma biegłymi rewidentami, którzy w tym czasie czynnie wykonywali swój zawód. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in. określenie funkcji dyskryminacyjnych, spełniających postawione przez biegłych wymagania, jak również sprawdzenie ich użyteczności.
EN
The aim of this article is to present the going concern assessment through the eyes of certified auditors and to show examples of logistic functions that may be used by certified auditors in this assessment. As a result of performed research, nine out of ten certified auditors stated that assessment of the going concern assumption was crucial for the audit of financial statements. At the same time, only three certified auditors indicated that they knew what the discriminatory models were and stated that they understood the way they work, and only one person confirmed that he had used such models when assessing the going concern assumption. In addition, despite the growing use of discriminatory analysis to assess the financial standing of businesses, the currently estimated models were not intended to be used directly by certified auditors. Taking this into consideration, the attempts to create discriminatory models for certified auditors is not a trivial task and remains an attractive area for scientific research. The logistic functions that are presented in the article were developed based on studies performed on a sample of 545 financial statements published by 140 companies registered in Warsaw Courts, among which 80 actually went bankrupt, and based on information received during interviews with ten certified auditors actively practicing their profession. The conducted research made it possible, among others, to identify discriminatory functions that meet the requirements of certified auditors, as well as check their usability.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-701851fa-2c0a-49bb-97f0-70f333e50d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.