PL EN


Journal
2017 | 46 | 267-283
Article title

Tempo wypowiedzi w oligofazji

Content
Title variants
EN
The Pace of Speech in Oligophasia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad tempem wypowiedzi uczniów szkoły specjalnej dotkniętych oligofazją o podłożu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim odniesionych do grupy kontrolnej – rówieśników niedotkniętych żadnymi zaburzeniami rozwojowymi. Analizy wypowiedzi uczniów objęły wybrane ilościowe i jakościowe aspekty mowy. Wśród analizowanych parametrów znalazły się: liczba sylab i głosek użytych w 30-sekundowym fragmencie wypowiedzi, liczba pauz wraz z ich charakterystyką, a także procentowy udział pauz w wypowiedzi. Uzyskany dzięki zastosowaniu programu Audacity materiał poddano analizom statystycznym za pomocą testów: Shapiro-Wilka oraz Manna-Whitneya.
EN
The article presents the results of the research into the pace of speech of the students with oligophasia which results from the mild intellectual disability as compared to their peers with no disabilities. Both quantitative and qualitative aspects of the speech were analysed. The analysed criteria included: the number of syllables and phonemes used in the 30 seconds-long utterances, the number of pauses made and their characteristics, and the percentage of the pauses within the utterance. The material obtained in the research through the usage of Audacity software was subsequently analysed with the use of Shapiro–Wilk test and Mann–Whitney test.
Journal
Year
Volume
46
Pages
267-283
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Zakład Neurolingwistyki
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego
References
 • Błeszyński, J., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk.
 • Bobińska K., Gałecki, P., 2010, Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo, Wrocław.
 • Cholewiak A., 2016, Tempo wypowiedzi gimnazjalistów – pilotażowe badania ilościowo-jakościowe, „Forum Logopedyczne”, nr 24, s. 101–111.
 • Cholewiak A., 2017, Tempo wypowiedzi w badaniach jakościowo-ilościowych: studium przypadku 9-letniego chłopca, w druku.
 • Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders. Fifth Edition, 2013, Washington, DC, London.
 • Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa.
 • Gałkowski T., 1979, Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo, Warszawa.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 16–69.
 • Jęczeń U., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku oligofazji, [w:] Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 267–282.
 • Kaczmarek, L., 1977, Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa, s. 284–302.
 • Kaczorowska-Bray K., 2012, Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 36–64.
 • Kaczorowska-Bray K., 2017, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym, i lekkim, Gdańsk.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, 1998, Kraków–Warszawa.
 • Komender J., 2002, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa [w:] Psychiatria, t. II, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław, s. 617–644.
 • Maulik, P.K., Harbour, C.K., 2011, Epidemiology of intellectual disability, [w:], International encyclopedia of rehabilitation, red. J.H. Stone, M. Blouin, [http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/144/]
 • Michalik, M., 2011, Kompetencja składniowa w normie i zaburzeniach. Ujęcie integrujące, Kraków.
 • Michalik M., Cholewiak A., Jagiełowicz W., 2016, Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, s. 79–93.
 • Polański K., red., 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Śniatkowski S., 2002, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków.
 • Tarkowski Z., 2003, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, t. 2, Opole, s. 203–209.
 • Tarkowski Z., 2005, Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole, s. 553–605.
 • Woźniak T., 2012, Niepłynność mówienia, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 549–565.
 • Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 165–184.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-702f6221-e6a9-41d2-a5fd-c19ae53b072a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.