PL EN


2016 | 4(50) | 149-159
Article title

Franczyza - koncepcja biznesu dla przedsiębiorstw działających na rynku usług turystycznych

Content
Title variants
EN
Franchise as a Concept of Business for the Enterprises Operating in the Market for Tourist Services
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sposobem na rozwój działalności gospodarczej dla wielu osób może być franczyza. Jest to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, w którym dochodzi do stałej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami. Rozwój przedsiębiorstw dzięki franczyzie, czyli gotowej koncepcji biznesu, jest bardzo widoczny w usługach na rynku turystycznym. Niesłabnącą popularnością wśród biorców franczyzy cieszą się placówki gastronomiczne, biura podróży czy firmy zajmujące się sprzedażą biletów lotniczych. W związku z rosnącym zainteresowaniem naszym krajem ze strony turystów zagranicznych, polscy potencjalni kandydaci na przedsiębiorców powinni w sposób umiejętny wykorzystać szansę, jaką daje opisywany rynek. W artykule podjęto próbę przedstawienia szansy dla osób mających zamiar założyć swoją działalność dzięki franczyzie, która „szturmem” zdobywa polski rynek w systemie dystrybucji towarów i usług. Artykuł zawiera dane na temat rynku franczyzy w Polsce, informacje na temat preferencji turystów krajowych oraz ciekawe opinie turystów zagranicznych, którzy bardzo chwalą sobie nasz kraj doceniając naszą otwartość, gościnność i dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Przedstawiono również, na podstawie przeglądu literatury oraz raportów o franczyzie, średni koszt przykładowych inwestycji w wybranych placówkach gastronomicznych.
EN
The way for developing business for many people may be franchise. This is the system of selling commodities, services or technologies, in which there takes place a permanent cooperation between legally and financially separate enterprises. The development of enterprises owing to franchise, i.e. the ready concept of business, is evident in services in the tourism market. The unabated popularity among franchisees is enjoyed by catering outlets, travel agencies or companies selling airline tickets. Because of an ever growing interest in Poland at the part of foreign tourists, Polish potential candidates for entrepreneurs should skilfully make use of the opportunity provided by the analysed market. In her article, the author undertook an attempt to present the opportunity for the individuals who are going to start up their business owing to franchise which gains by storm the Polish franchise market in the system of distribution of goods and services. The article contains data on the market for franchise in Poland, information on preferences of domestic tourists and interesting opinions of foreign tourists who value highly our country appreciating our openness, hospitality and protection of the natural environment. She also presented, based on the overview of literature and reports on franchise, the average cost of exemplary investments in the selected catering outlets.
Year
Issue
Pages
149-159
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Wydział Turystyki i Rekreacji
References
  • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
  • „Franczyza i Biznes” (2015), Raport – Turystyka, branża niezwykle globalna, nr 4.
  • Ostrowska D. (red.) (2014), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa.
  • Pokorska B. (2004), Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa.
  • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
  • Stawicka M.K. (2009), Franczyza droga do sukcesu, One Press, Warszawa.
  • http://franchising.pl [dostęp: 20.07.2015].
  • http://franczyzawpolsce.pl [dostęp: 20.07.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70314aaf-f070-4d75-9add-77fa9ce17733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.