PL EN


2015 | 1 (354) | 281-290
Article title

Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Consumers’ Behaviours in the Market for Ecological Products in Poland and Other European Union Countries
RU
Поведение потребителей на рынке экологических продуктов в Польше и в других странах Европейского Союза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest charakterystyka zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz ich determinant, a także wskazanie wpływu zachowań konsumentów na kształtowanie działań marketingowych. Do zrealizowania celu wykorzystano badania wtórne. Rynek produktów ekologicznych należy aktualnie do dynamicznie rozwijających się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój podaży jest uwarunkowany zmianami zachodzącymi w zachowaniach konsumentów, którzy w decyzjach nabywczych uwzględniają kryteria związane z ochroną środowiska, co stanowi istotną przesłankę do uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach marketingowych. Rozpoznanie badanej problematyki ma znaczenie praktyczne dla polskich przedsiębiorstw działających lub zamierzających działać w tym segmencie, co wiąże się z koniecznością osiągnięcia określonej pozycji na wspólnotowym rynku. Polski rynek produktów ekologicznych ma ogromny potencjał, który niestety wykorzystany jest tylko w bardzo małej części, stąd pilna potrzeba rozpoznania barier ograniczających jego rozwój. Artykuł wpisuje się w nurt badań związanych z trwałym i zrównoważonym rozwojem, co przyczynia się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń oraz zachowania zasobów środowiska i jego naturalnej bioróżnorodności. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of considerations is to describe consumers’ behaviours in the market for ecological products in Poland and in other European Union (EU) countries, their determinants as well as to indicate the impact of consumers’ behaviours on formation of marketing activities. To implement the aim the author used secondary research. The market for ecological products now belongs to the dynamically developing market sectors in the highly developed countries. The development of supply is determined by the changes occurring in behaviours of consumers who in their purchasing decisions take into account the criteria connected with environmental protection, what is an important premise for taking into consideration the ecological criteria in marketing activities. The recognition of the problems in question is of the practical importance for Polish enterprises operating or planning to operate in this segment, what is connected with the necessity to achieve a definite position in the community’s market. The Polish market for ecological products has an enormous potential which, unfortunately, is used only to a minor part; hence, there is an urgent need to recognise the barriers limiting its development. The article is a part of the stream of surveys connected with permanent and sustainable development, what contributes to meeting the most important needs of the present and future generations as well as to preserve the resources of the environment and its biological variety. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель рассуждений – дать характеристику поведения потребителей на рынке экологических продуктов в Польше и в других странах Европейского Союза (ЕС) и их детерминантов, а также указать влияние поведения потребителей на формирование маркетинговых действий. Для осуществления цели использовали вторичные исследования. Рынок экологических продуктов относится в настоящее время к динамично развивающимся секторам рынка в высокоразвитых странах. Развитие предложения обусловлено изменениями, происходящими в поведении потребителей, которые в своих решениях о покупке учитывают критерии, связанные с защитой окружающей среды, что является существенной предпосылкой для учета экологических критериев в маркетинговых действиях. Изучение исследуемой проблематики имеет практическое значение для польских предприятий, действующих или намеревающихся действовать в этом сегменте, что связано с необходимостью достичь определенной позиции на рынке ЕС. У польского рынка экологических продуктов огромный потенциал, который, к сожалению, используется лишь в небольшой степени, и потому имеется неотложная необходимость в выявлении барьеров, ограничивающих его развитие. Статья – элемент русла исследований, связанных с постоянным и устойчивым развитием, что способствует удовлетворению основных потребностей нынешних и будущих поколений, а также сохранению ресурсов этой среды и ее естественной биоразновидности. Статья имеет концептуальный характер.
Year
Issue
Pages
281-290
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Białoń L. (1998), Ekomarketing, (w:) Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, t. II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Bołtromiuk A. (2008), Polacy w zwierciadle ekologicznym, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Bołtromiuk A. (2009), Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • CBOS (2011), Badanie świadomości ekologicznej Polaków ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, Warszawa.
 • Eurobarometer (2013), Attitudes of Europeans Towards Building The Single Market For Green Products, European Commission, Bruxelles.
 • European Commission (2009), Study on the Competitiveness of EU Eco-industry, ECORYS SCS Group, Bruxelles.
 • Graczyk M. (1999), Zarządzanie proekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.
 • Graczyk A., Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2009), Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 • Millock K., Hansen L.G., Wier M., Andersen L.M. (2002), Willingness to pay for organic foods: a comparison between servey date and panel date from Denmark. Materials the 13th annual EAERE Conference Monterey, June.
 • Millock K., Hansen L.G., Wier M., Andersen L.M. (2002), Willingness to pay for organic foods: a comparison between survey date and panel date from Denmark. Materials the 13th annual EAERE Conference Monterey, June.
 • Orboi M.D., Băneş A., Monea M., Monea A. (2012), Aspects regarding the organic food market, “Agricultural Management Seria I, Management Agricol”, Vol. 14, Iss. 2.
 • Peattie K. (1995), Environmental marketing management, Pitman Publishing, London.
 • Peattie K. (2001), Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing, “The Marketing Reviev”, No. 2.
 • “Readers Digest” (2013), The brands you trust, Report, http://www.rdtrustedbrands.com [dostęp: 01.02.2014].
 • Ryszawska-Grzeszczak B. (2007), Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(31).
 • Strumioska–Kutra M. (2012), Ekologiczna świadomość Polaków. Analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Willer H. (2012), The European Market for Organic Food, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, (FiBL) Frick, BioFach.
 • http://biokurier.pl/aktualnosci/1325-raport-inquiry-25-wzrost-sprzeday-na-rynku-ywnociekologicznej [dostęp: 25.02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-705a461d-0d7f-401c-adac-40d6eae8c1de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.