PL EN


2016 | 46 | 46-59
Article title

Integracja i jej znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim

Content
Title variants
EN
Integration and its Meaning for Management of Human Capital
RU
„Интеграция” и ее значение для управления человеческим капиталом
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jakie kryteria powinna spełniać kategoria integracja, aby mogła stanowić bazę dla zarządzania kapitałem ludzkim? Wykazano, że przedmiot zadany „jak” (obiectum formale sub quo) i Konstytucja Świata pełnią funkcje kluczowe w powiązaniu trzech kategorii: integracja – zarządzanie – kapitał ludzki. Wskazano na przykład praktyczny integracji zastosowanej do kapitału ludzkiego, a budowa-nej w oparciu o Konstytucję Świata. Rozważania zawarto w trzech blokach tematycznych: I. Przedmiot kategorii integracja i zarządzanie, stosowanych do kapitału ludzkiego. II. Konstytucja Świata podstawą dla kształtowania przedmiotu zadanego integracji i zarządzania kapitałem ludzkim. III. Wybrane integracje i koncepcje zarządzania w aspekcie realizacji ich przedmiotu zadanego (formalnego).
EN
The aim of this paper is to answer the question: What criteria should complete the category of integration to become the basis for management of human capital. It is emphasized that the subject given “how” (obiectum formale sub quo) and the Constitution of the World play crucial functions in combining the three categories: integration – management – human capital. The application of integration applied to human capital and built upon the Constitution of the World was presented. The deliberations were undertaken within three subject areas: (1) the essence of category of integration and management, applied to the human capital, (2) the Constitution of the World as a basis for creation the given subject of integration and management of human capital, (3) selected inte-grations and concepts of management in a context of realization of their given subject.
Year
Volume
46
Pages
46-59
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
 • Arystoteles, 1953, Polityka III: 5, 1280b, 12–14, Ossolineum, Wrocław.
 • Barbour J.B., 1984, Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków.
 • Buhler P., 2002, Zarządzanie, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Chardin de P.T. (SJ), 1967, Człowiek, Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 • Charyzmat jedności. Chiara Lubich, 2007, red. M. Vandeleene, Wyd. Fundacja „Mariapoli”. Kraków.
 • Delsol Ch., 2003, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wyd. Znak, Kraków.
 • Fukuyama F., 2004, Koniec człowieka, Wyd. Znak, Kraków.
 • Gołębiewski L., Masłoń K., 2002, Rozmowa z C. Fuentesem. „Rzeczpospolita” 2002, nr 115.
 • Grocholewski Z., 2009, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne, filozofia prawa, Wyd. Homo Dei, Kraków.
 • Hvozdík S., 2001, Psychologické pohl’ady na edukáciu a postmodernizmu, Wyd. Filozofická fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov.
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połączonego siecią, Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Wyd. Prószyński S-ka, Warszawa.
 • Kowalczyk S. (ks.), 2008, Zarys filozofii polityki, Wyd KUL, Lublin.
 • Kunzmann P., Burkard F.B., Wiedmann F., 1999, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka. War-szawa.
 • Mattei de R., 2009, Dyktatura relatywizmu, Wyd. PROHIBITA, Warszawa.
 • Piketty T., 2015, Kapitał XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Piontek F., Nowak A.J. (OFM), 2004, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, Wyd. WSEiA w Bytomiu, Bytom.
 • Piontek F., Piontek B., 2010, Rola i znaczenie aksjologii, niezrelatywizowanych wartości i paradygmatów w zarządzaniu rozwojem [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • Piontek F., Piontek B., 2010a, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego, „Nierówności Spo-łeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 17, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Piontek F., Piontek B. (w druku), Teoria rozwoju.
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 24, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Piontek F., 2014, Kategoria integracja bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 39, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2002, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Ritzer G., 1999, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wyd. MUZA, Warszawa.
 • Sadowski W., 2003, Byt i bajt, „Polityka” nr 40.
 • Solomon S., 2000, Gra o zaufanie. Jak szefowie banków centralnych rządzą gospodarką globalną, Philip Wilson, skład NBP, Warszawa.
 • Toffler A., Toffler H., 1996, Budowa nowej cywilizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Z prof. Farzin’em Davachi (amerykańskim lekarzem, specjalistą ds. HIV/AIDS) rozmawiała Ewa Jodłowska, 2001, „Rzeczpospolita – Magazyn” nr 36.
 • Zawiślak A, 2010, Ekonomia. Nauka praw tymczasowych, Oficyna wyd. WSZ, Warszawa.
 • Zieleniewski J., 1976, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, wyd. 5, Wyd. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-705bdb66-fdad-48b5-98a2-1b55d8fcb7f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.