PL EN


2015 | 15 | 181-201
Article title

Sprawa Jana Wiklifa w orzeczeniach Soboru w Konstancji

Authors
Content
Title variants
EN
The Case of John Wycliffe in the Decisions of the Council of Constance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the case of English theologian and reformer John Wycliffe Church at the Council of Constance. They were sacred to him two conciliar sessions. The Council issued a condemnation of his teaching, books and theses and presented his thesis selected and declared him a heretic. The primary authority for him it was the Scriptures, not the Magisterium of the Church. He was of the view that poverty, humility and patience in suffering disappeared in the Church. As soon as the clerics wrong fulfill their functions right thing would be to deprive them of the property by the civil authorities and to give to the man who will be in a manner acceptable to serve God. The Oxford theologian claimed that the head of the Church is Christ, not the pope. The church consists of the selected people of God, without the need for a priest to mediate between him and God. The most significant of John Wycliffe was making inspiring translations of the Bible into English. As for the topics that emerges in the presented thesis, it may be mentioned areas such as: the sacraments, especially the Eucharist, the Pope and the authority of the Pope, the approach to temporal goods, the monks, the question of excommunication, sin, Church, prayer and indulgences. Book Wycliffe decision of the Council must be burned, and which would remain – do not read them. The target point efforts was to declare the Council Fathers him a heretic.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób sobór w Konstancji rozwiązał problem angielskiego teologa i reformatora Kościoła Jana Wiklifa. Zostały mu poświęcone dwie sesje soborowe. Wydano wyrok potępiający jego naukę, księgi i tezy. Przedstawiono jego wybrane tezy oraz ogłoszono go heretykiem. Pierwszorzędnym autorytetem dla niego było Pismo Święte, a nie Magisterium Kościoła. Nauczając o ubóstwie Chrystusa oraz o pokorze i cierpliwości w cierpieniu był zdania, że zanikły one w Kościele. W momencie, gdy duchowni źle spełniali swoje funkcje, słuszną rzeczą byłoby odebrać im własność przez władze cywilne i dać człowiekowi, który będzie służył Bogu w sposób możliwy do zaakceptowania. Dla teologa z Oxfordu głową Kościoła był Chrystusa, nie papież. Kościół składa się z wybranego Ludu Bożego, bez konieczności kapłana, który by pośredniczył między nim a Bogiem. Najbardziej znaczącym dokonaniem Jana Wiklifa było zainspirowanie tłumaczenia Biblii na język angielski. Jeśli chodzi o tematykę, która wyłania się w przedstawionych tezach, to można wymienić takie obszary, jak: sakramenty, szczególnie Eucharystia, papież i władza papieska, podejście do dóbr doczesnych, zakonnicy, kwestia ekskomuniki, grzech, Kościół, modlitwa i odpusty. Księgi Wiklifa decyzją Soboru muszą być spalone, a które by pozostały – nie wolno ich czytać. Punktem docelowym starań ojców soborowych było ogłoszenie go heretykiem.
Year
Volume
15
Pages
181-201
Physical description
Contributors
 • Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, Bielsko-Biała
References
 • Adeleye G., Sienkewicz, T., World dictionary of foreign expressions, Bolchazy-Carducci 1999.
 • Aland K., History of Christianity, t. 1, Minneapolis 1986.
 • Alexander III, Epistola et privilegia, w: J.-P. Migne, Patrologiae latine cursus completus, t. 200, Paris 1841–1864.
 • Augustyn z Hippony, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcellinum I, w: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, t. 60, Wien 1983.
 • Bernard z Gui, Księga Inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2002.
 • Bruce F., John Wycliffe and the English Bible, „Churchman” 4 (1984), 300–312.
 • Bruździński A., Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich, Kraków 2003.
 • Cross F., Livingstone E. (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford 2005.
 • Decretales Gregorii IX, w: Corpus Iuris Canonici, vol. 2, Leipzig 1881.
 • Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg 2007.
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, tłum. A. Caba, Kraków 2013.
 • Evans G., Wycliffe the Academic, „Churchman” 4 (1984), 307–314.
 • Gilbert P., Wprowadzenie do teologii Średniowiecza, tłum. T. Górski, Kraków 1997.
 • Goyette J., St. Thomas on the Unity of Substantial Form, „Nova et Vetera” 4 (2009), 781–790.
 • Happ H., Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff, Berlin 1971.
 • John Wycliffe: The Morning Star, reż. Tony Tew, USA 1984.
 • Kelly J., Encyklopedia papieży, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997.
 • Kirsch P., Der sacerdos proprius in der abendländischen Kirche vor dem Jahre 1215, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 84 (1904), 527–537.
 • Knowles M., Obolensky D., Historia Kościoła, t. 2, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1988.
 • Krąpiec M., Materia i forma. Ich różne rozumienie w historii filozofii, „Roczniki Filozoficzne” 16 (1968) z. 1, 55–65.
 • Leff G., John Wycliffe’s religious doctrines, „Churchman” 4 (1984), 319–327.
 • Lubac H. de, Medytacje o Kościele, tłum. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997.
 • Manteuffel T., Narodziny herezji, Warszawa 1963.
 • Mansi J.D., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, t. 28, Paris 1901.
 • McLaughlin R., John Wycliffe: morning star of the reformation, „Reformed Perspectives Magazine” 32 (2000) 2, 56–71.
 • Pius XI, Casti connubii, „Acta Apostolicae Sedis” 22 (1930), 539–592.
 • Post G., Alexander III, the „licentia docendi” and the Rise of the Universities, w: Ch. Taylor, Haskins Anniversary Essays, Boston 1929, 255–272.
 • Roberts D., John Wycliffe and the dawn of the reformation, „Christian History” 2 (1983) 2, 10–24.
 • Robson J., Wycliffe and the Oxford Schools, Cambridge 1961.
 • Schatz K., Prymat papieski, tłum. J. Zakrzewski, Kraków 2004
 • Sobór w Konstancji, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, t. 3, Kraków 2003, 30–268.
 • Vandenbroucke F., Spiritualità del Medioevo, Bologna 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-707198e8-809b-41d3-9d2e-bd2c334c3711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.