PL EN


2017 | 8 | 4 | 21-28
Article title

Reforma systemu edukacji czy kolejna gra pozorów?

Content
Title variants
EN
Education System Reform or Yet Another Put-On Show?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam rozważania będące oceną aktualnego stanu realizacji reformy polskiego systemu edukacji. Oceny tej dokonuję, odwołując się do analizy podstawowego obszaru determinującego efekty podjętych działań reformatorskich, a mianowicie wprowadzonych do praktyki edukacyjnej rozstrzygnięć prawnych. Od ich jakości zależą końcowe efekty reformy systemu edukacji. W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy autorzy reformy stworzyli warunku prawne umożliwiające efektywne wdrażanie nowych rozwiązań strukturalnych i programowych?
EN
In this article I present reflections which are an estimation of current state of implementation of the Polish education system reform. I have made this estimation based on the analysis of basic area determining effects of undertaken reforming activities that is legal solutions put into education practice. Final effects of education system reform depend on their quality. I'm the article I try to answer a basic question: Have the reform authors created legal circumstances enabling effective implementation of new structure and programmed solutions?
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Szkolnej
References
 • Bier, A. (2002). Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa. W: Legislacja w praktyce (s. 75–83). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Konstytucji Rzeczypospolitej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Fuller, L. (2004). Moralność prawa. Warszawa: ABC.
 • Habermas, J. (1981). Theorie des komunikativen Handels. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
 • Pęczkowski, R. (2017). Podstawowe problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Szymczak, M. (red.) (1979). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.
 • Śliwerski, B. (2013a). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa. III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls.
 • Śliwerski, B. (2013b). Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP. W: M. Dudziakowa, K. Knasiecka-Folkierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (s. 103–130). Kraków: Impuls.
 • Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.
 • Ustawą z 14.12.2016 – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017, poz. 59.
 • Ustawą z 14.12.2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017, poz. 60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-709d152a-607c-48f1-8cba-65a6309a95b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.