PL EN


2018 | 43(4) | 125-142
Article title

Kształtowanie lokalnych polityk integracji imigrantów — działania władz Gdańska i Wrocławia

Content
Title variants
EN
Development of local integration policies of migrants — case of Gdańsk and Wrocław
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W badaniach migracyjnych można zaobserwować zwrot ku lokalności oraz zainteresowa-nie rolą władz miejskich w wielopoziomowym zarządzaniu migracjami. Miejskie polityki integracyjne są narzędziem przyciągającym migrantów. Polityki integracyjne (prowadzone na przykład we Wrocławiu i w Gdańsku) oraz ich narzędzia (strategie, plany, programy) są przykładem polityk publicznych. Łączenie polityki integracyjnej z polityką publiczną należy wiązać z jej aspektem przedmiotowym (integracja społeczna, rynek pracy, pomoc społeczna) oraz podmiotowym (decydowanie między poziomami, udział partnerów spo-łecznych i organizacji obywatelskich). W literaturze przedmiotu pojawiają się opracowa-nia, w których autorzy wskazują, że polityka skoncentrowana na realizacji strategii roz-woju społeczno-gospodarczego staje się polityką wielowymiarowego (wielopoziomowego) rozwoju społecznego lub — w skrócie — polityką rozwoju (np. Szarfenberg, 2011). Warto zastanowić się, jakie są relacje przedmiotowo-podmiotowe między polityką integracji, polityką publiczną a polityką rozwoju. Oznacza to przejście od statycznego do dynamicznego ujęcia działań publicznych realizowanych na poziomie lokalnym, które łączy zasoby endo-genne (instytucje, strategie, środki) — administration pull — z czynnikami egzogennymi (migranci, rynek, sieci) — market push.
EN
In migration research, we can observe a local turn and growing interest in the role of municipal authorities in multi-level governance of migration. Local integration policies might be seen as a tool attracting migrants to particular place. Integration policies (in Wroclaw and Gdansk) and their tools (strategies, plans, programs) are examples of public policies. Combining integration policy with public policy should be associated with its objective aspects (social integration, labour market, social assistance) and subjective (decision making process between levels, participation of social partners and civic organizations). It is interesting to look at the relations between the integration policy, public policy and development policy. This means a transition from a static to a dynamic approach to public policies developed at the local level. It combines endogenous resources (institutions, strategies, means) — administration pull — with exogenous resources (migrants, market, networks) — market push.
Contributors
 • Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Alexander, M. (2003). Local policies toward migrants as an expression of Host-Stranger relations: A proposed typology. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, iss. 3, s. 411-430. DOI: 10.1080/13691830305610.
 • Bańczyk, M., Achrem, T. (2018). Trzej rywale — trzy drogi. GaWC Research Bulletin nr 240. Pobrane z: http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb240.html [dostęp: 10.06.2018].
 • Caponio, T., Donatiello, D. (2017). Intercultural policy in times of crisis: Theory and practice in the case of Turin, Italy. Comparative Migration Studies, vol. 5, no. 1. DOI: 10.1186/s40878-017-0055-1.
 • Caporaso, J.A. (1996). The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern? Journal of Common Market Studies, vol. 34, iss. 1, s. 29-52. DOI: 10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x.
 • Czaputowicz, J. (2018). Teorie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hooghe, L., Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Joppke, Ch., Morawska, E. (2003). Integrating Immigrants in Liberal Nation-States: Policies and Practices. W: Ch. Joppke, E. Morawska (red.), Toward Assimilation and Citi- zenship: Immigrants in Liberal Nation-States. (1-36). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Kohler-Koch, B. (1996). Catching-up with Change: The Transformation of Governance in the European Union. Journal of European Public Policy, vol. 3, iss. 3, s. 359-380. DOI: 10.1080/13501769608407039.
 • Matusz-Protasiewicz, P. (2013). Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Central and Eastern European Migration Review, vol. 2, no. 2, s. 75-97. Pobrane z: http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_ Vol2_No_2_Matusz_Rosnaca_rola_poziomu_lokalnego.pdf [dostęp: 19.11.2018].
 • Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/45917/Wielopoziomowe_zarza- dzanie_migracjami.pdf [dostęp: 19.11.2018].
 • Matusz-Protasiewicz, P. (2016). Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji migrantów. W: M. Dudkiewicz (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. Raport. Warszawa: Fundacja Obserwatorium-Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa-Ośrodek Ewaluacji-Stowarzyszenie Vox Humana. Pobrane z: https://cudzoziemcywaw.files.wordpress.com/2016/06/raport1. pdf [dostęp: 19.11.2018].
 • Pawlak, M. (2013). Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny, R. 39, z. 3 (149), s. 97-121.
 • Pawlak, M., Matusz-Protasiewicz, P. (2015). Organizacje pozarządowe wobec cudzoziem-ców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej. Trzeci Sektor, nr 35 (2), s. 11-21. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bit- stream/handle/123456789/10275/Organizacje_pozarzadowe_wobec_cudzoziemcow_w_ Polce.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.11.2018].
 • Penninx, R. (2010). European research on international migration and settlement of immigrants: a state of the art and suggestions for improvement. W: C. Audebert, & M. Kamel Dorai (Eds.), Migration in a globalised world: new research issues and pros- pects (pp. 21-39). Amsterdam: Amsterdam University Press/ IMISCOE
 • Penninx, R., Caponio, T., Garces-Mascareńas, B., Matusz-Protasiewicz, P, Schwarz, H. (2014). European Cities and their Migrant Integration Policies: A State of the Art Study for the Knowledge for Integration Governance (KING) Project. KING Project — Social Science Unit Overview Paper no. 5/July. Pobrane z: http://king.ismu.org/wp-content/ uploads/Penninx_OverviewPaper5.pdf [dostęp: 19.11.2018].
 • Penninx, R., Kraal, K., Martiniello, M., Vertovec, S. (red.) (2004). Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Politics and Integration Policies. Aldershot: Ashgate.
 • Piattoni, S. (2010). The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. New York-Oxford: Oxford University Press.
 • Rosenau, J.N. (2003). Governance in a New Global Order. W: D. Held, A.G. McGrew (red.), The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press.
 • Sabel, Ch.F., Zeitlin, J. (2012). Experimentalist Governance in the European Union: Towards a New Architecture. Oxford: Oxford University Press.
 • Sassen, S. (2012). Cities in a World Economy. Los Angeles: Sage/Pine Forge Press.
 • Schmitter, P.C. (2004), Neo-neo-functionalism. W: A. Wiener, T. Diez (red.), European Integration Theory. New York-Oxford: Oxford University Press.
 • Scholten, P. (2013). The Multilevel Governance of Migrant Integration: A Multilevel Governance Perspective on Dutch Migrant Integration Policies. W: U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, H. Drake (red.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (151-169). New York: Palgrave Macmillan.
 • Spencer, S. (2003). The migration debate. Bristol: The Policy Press.
 • Szarfenberg, R. (2013). Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej — kontekst europejski, krajowy i lokalny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Pobrane z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Ekspertyza_PSwPP.pdf [dostęp: 19.11.2018].
 • Szarycz, A. (koordynator prac Zespołu, 2018). Program »Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego« 2018-2022. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia. Pobrane z: http://wcrs.wroclaw.pl/sites/default/files/wroclawska_strategia_dialogu_miedzykultu- rowego_1.pdf [dostęp: 10.12.2018].
 • Torfing, J., Peters, B.G., Pierre, J., Sorensen, E. (2012). Interactive Governance: Advancing the Paradigm. Oxford: Oxford University Press.
 • Vancluysen, K., Van Craen, M., Ackaert, J. (2009). Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven. Brugge: Vanden Broele Publishers.
 • Vertovec, S. (2007). Super-diveristy and its implications. Ethnic and Racial Studies, vol. 30, iss. 6, s. 1024-1054. DOI: 10.1080/01419870701599465.
 • Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku (2016). Model integracji imigrantów. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku. Pobrane z: https://www.gdansk.pl/pobierz/83702/ model-integracji-imigrantow [dostęp: 10.12.2018].
 • Zincone, G., Caponio, T. (2006). The Multilevel Governance of Migration. W: R. Penninx, M. Berger, K. Kraal (red.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe: A State of the Art. (269-304). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Zappata-Barrero, R., (2013). Diversity management in Spain, Manchester: Manchester University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70a2104c-b2dc-4258-a641-daa06a985d73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.