PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 70-83
Article title

Promocja regionu w kontekście ekologicznych aspektów zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Promotion of the Region in the Context of Ecological Aspects of Sustainable Development
RU
Продвижение региона в контексте экологических аспектов устойчивого развития
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest sposobem na szybszy wzrost gospodarczy, postęp i ewolucję współczesnych społeczeństw, przy uwzględnieniu potrzeby wyrównywania nierówności między gospodarkami o różnym stopniu rozwoju, bez naruszania równowagi ekologicznej. Rozwój zrównoważony może dokonywać się na różnych poziomach − globalnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Jednak każdy z tych poziomów wymaga uwzględnienia innych priorytetów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz działań proekologicznych. Celem artykułu jest próba identyfikacji wyzwań, przed którymi stają regiony Polski w zakresie godzenia rozwoju regionalnego z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz próba odpowiedzi, w jaki sposób aspekt ten jest używany dla celów promocji. W świetle badań literaturowych wydaje się, iż regiony znajdują się w korzystnej sytuacji, ponieważ mogą rekompensować straty ekonomiczne i społeczne ponoszone w wyniku zabezpieczenia walorów ekologicznych i środowiskowych w jednym z geograficznych obszarów regionu, wzrostem inwestycji gospodarczych w innym miejscu. Takie substytutywne traktowanie elementów potencjału regionu pozwala na wypełnienie przesłanek zrównoważonego rozwoju i ekologiczną promocję obszaru.
EN
The concept of sustainable development is a way for a faster economic growth, progress and evolution of contemporary societies, taking into account the need to smooth inequalities between economies with a different stage of development, not breaching the ecological balance. Sustainable development may be carried out at different levels: global, international, national or local. Nevertheless, each of these levels requires consideration of different priorities in the process of making investment decisions as regards environmental protection and proecological measures. The aim of the article is to identify the challenges faced by regions in Poland as regards matching the regional development with the requirements in the field of environmental protection as well as is an attempt to answer how this aspect is used for promotional purposes. In the light of literature studies it seems that regions are in a beneficial situation as they can compensate economic and social losses incurred in result of ensuring ecological and environmental values in one of geographical areas of the region with growth of economic investments in another place. Such a substitutive treatment of the elements of the region’s potential allows for meeting the premises of sustainable development and ecological promotion of the area.
RU
Концепция устойчивого развития – способ на более быстрый экономический рост, прогресс и эволюцию современных обществ с учетом потребностей в сглаживании неравенств между экономиками с разной степенью развития, не нарушая экологического равновесия. Устойчивое развитие может реализоваться на разных уровнях: глобальном международном, национальном, региональном или локальном. Тем не менее каждый из этих уровней требует учета иных приоритетов в процессе принятия решений об инвестициях в области защиты окружающей среды и проэкологических действий. Цель статьи – попытка выявить вызовы, перед которыми стоят регионы Польши в области согласования регионального развития с требованиями в от- ношении защиты природной среды, а также попытка ответить, как этот аспект используют для целей продвижения. В свете изучения литературы кажется, что регионы находятся в выгодном положении, поскольку они могут компен- сировать экономические и социальные потери, которые они несут в результате обеспечения природно-экологических ценностей в одной из географических территорий региона, за счет роста ивестиций в экономику в другом месте. Такая субститутивная трактовка элементов потенциала региона позволяет осуществить предпосылки устойчивого развития и экологическое продвижение территории.
Year
Pages
70-83
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Akgül U. (2010), Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı, „Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi”, No. 24.
 • Bevan S., Cowling M., Isles N., Horner L., Turner N. (2005), Cracking the Performance Code, How Firms Succeed, The Work Foundation, London.
 • Chrzan E. (2011), Charakterystyka marketingu terytorialnego, (w:) Łazorko K., Niedzielska A. (red.), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Cichoblaziński L. (2013), Resolving Collective Disputes In Poland: A Narrative Perspetive, (w:) Müller A.P., Becker L. (Eds.), Narrative and Innovation, SpringerVS, Karlsruhe, Germany.
 • Cichobłaziński L. (2011), Mediator jako antropolog – podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, nr 2(32).
 • Czarnecka A. (2012), Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy, (w:) Witek J. (red.) Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom I Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 724.
 • Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Poltext, Warszawa.
 • Czornik M. (1998), Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Daffara P. (2003), City of the aged versus city of all ages, “Foresight”, Vol. 5/6.
 • Daly H. (1990), Commentary: Toward some operational principles of sustainable development, “Ecological Economics”, Vol. 2.
 • Enwiller S., Will M. (2002), Towards an integrated approach to corporate branding – an empirical study, “Corporate Communications”, Vol. 45, No. 2.
 • Fura B. (2010), Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 17.
 • Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
 • Gürlük S. (2010), Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir Mi?, „Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi”, No. 5/2.
 • Kaplan M. D., Yuerte O., Guneri B., Kurtulus K. (2010), Branding places: applying brand personality concept to cities, “European Journal of Marketing”, Vol. 44, No. 9/10.
 • Karakaya E., Özçağ A.G.M. (2004), Sürdürülebilir Kalkinma ve Iklim Değişikliği: Uygulanabilecek Iktisadi Araçlarin Analizi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, I. Maliye Konferansı: Geçiş Ekonomilerinde Mali Politikalar, 16 Nisan 2004, Bişkek/Kırgızistan.
 • Knecht Z. (2006), Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kotler Ph., Haider D.H., Rein I. (1993), Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York.
 • Kotler Ph., Lee N.R. (2006), Marketing in the Public Sector (paperback): A Roadmap for Improved Performance, Wharton School Publishing.
 • Kronenberg J., Bergier T. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Łuczak A. (2006), Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta”, (w:) Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Malik K., Bedrunka K. (2013), Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu, „Handel Wewnętrzny”, nr 6, tom I.
 • Matlovičová K. (2008), Place Marketing Process – Theoretical Aspects of Realizaton, “Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Folia Geographica”, Vol. 12.
 • Maudos J., Pastor J. M., Serrano L. (2003), Human Capital in OECD Countries: technical change, efficiency and productivity, “International Review of Applied Economics”, Vol. 17, No. 4.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Metaxiotis K., Ergazakis K. (2008), Exploring stakeholder knowledge partnerships in a knowledge city: a conceptual model, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 12, No. 5.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa.
 • Ozmehmet D. E. (2008), Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkinma Yaklaşimlari, „Journal of Yaşar University”, No. 3/12.
 • Pearce D., Atkinson G. (1993), Capital theory and the measurement of sustainable development: an indicator of “weak” sustainability, “Ecological Economics”, Vol. 8, Iss. 2.
 • Pearce D., Atkinson G. (1998), The Concept of Sustainable Development: An Evaluation of Its Usefulness Ten Years after Brundtland, Centre for Social and Economic Research on the Global Environment University College London and University of East Anglia, CSERGE Working Paper PA 98-02, http://www.cserge.ac.uk/sites/default/files/pa_1998_02.pdf [dostęp: 22.06.2016].
 • Pearson I. (2006), The role of future ICT in city Development, “Foresight”, Vol. 8, No. 3.
 • Potoczek A., Stępień J. (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”, nr 4.
 • Smith P. (2000), Moderní marketing, “Computer Press”, Praha.
 • Szromnik A. (2003), Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej (miasta, regionu), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, (w:) Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Śliwa M. (2009), This is not the same city, “Journal of Organizational Change Management”, Vol. 22, No. 6.
 • Toruński J. (2010), Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów prawnie chronionych, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 84.
 • Tuncer G., Sungur S., Tekkaya C., Ertepinar H. (2005), Young attitude on sustainable development: A case study, “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”, No. 29.
 • UNEP (2013), Embedding the Environment In Sustainable Development Goals, UNEP Post-2015 Discussion Paper 1, Version 2, http://www.unep.org/pdf/embedding-environments-in-SDGs-v2.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 • United Nations (1998), Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention On Climate Change, United Nations, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 • United Nations (2008), Measuring Sustainable Development. Report of the Joint UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development, UNITED NATIONS New York and Geneva, http://www.oecd.org/greengrowth/41414440.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 • van Leeuwen B., Főldvári P. (2008), How much human capital does Eastern Europe have? Measurement, methods and results, “Post-Communist Economies”, Vol. 20, No. 2.
 • Vinárné Bellász Zs., Dunay A. (2007), The Role of Regional and Settlement Marketing in Hungary,
 • (w:) Tradíció és Innováció: Nemzetközi Tudományos Konferencia (Tradition & Innovation International Scientific Conference), Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó. Yigitcanlar T., Baum S., Horton S. (2007), Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 11, No. 5.
 • Yücel A.G.F. (2003), Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği, “Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, No. 11.
 • Zalewska M.E. (2013), Paradygmat zrównoważonego rozwoju w strategiach nowych państw członkowskich UE, „Handel Wewnętrzny”, nr 6, tom I.
 • Zhao S. (2008), Application of human capital theory in China in the context of the knowledge economy, “The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 19, No. 5.
 • http://duolook.pl/slogany-i-logo-miast-i-wojewodztw-w-polsce [dostęp: 22.06.2016].
 • http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm [dostęp: 22.06.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70a5fcd9-613c-41bf-9867-b76528c9d801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.