Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 255-266

Article title

O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”

Content

Title variants

EN
On the linguistic convention of a journey in the Radio Szczecin programme “Time machine”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł został poświęcony językowej konwencji podróży realizowanej w audycjach radiowych „Machina czasu”, wyemitowanych na antenie Radia Szczecin w latach 2012–2015. Łącznie analizie poddano 165 programów o średniej długości 55 minut. Materiał badawczy został zgromadzony w postaci nagrań oraz transkrypcji. Zastosowano leksykalno-semantyczną metodę opisu tekstu radiowego. Dzięki prowadzonej analizie można stwierdzić, że cały program utrzymany jest w konwencji podróży, o czym świadczy zarówno podejmowana w nim tematyka, jak i liczne środki językowo-stylistyczne. W artykule zamieszczono cytaty pochodzące z audycji, co umożliwiło ukazanie omawianych subtelności komunikacji językowej w szerokim kontekście.
EN
The subject of the article is the linguistic convention of a journey used in the Radio Szczecin programme “Time machine” broadcasted in 2012–2015. Altogether 165 broadcastings were analysed of average length of 55 minutes each. The research material was collected in the form of the recordings and transcriptions. A lexical-pragmatic method of description of the radio text was used to identify the lexis specific to the selected problems and point to its pragmatic functions. The whole programme adopted the convention of a journey, which is visible both in its subject-matter and in a wide range of the linguistic and stylistic devices. The article contains the quotations from the analysed broadcastings, thereby demonstrating the discussed nuances of language communication in a broad context.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin

References

 • Bauer, Zbigniew, Edward Chudziński, red. Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2012.
 • Boniecka, Barbara. O języku audycji radiowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001.
 • Bralczyk, Jerzy, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska. Język w mediach masowych. Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, 2000.
 • Bugajski, Marian. Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 • Kaszewski, Krzysztof. Język dyskusji radiowej. Warszawa: Wydawnictwo „Semper”, 2006.
 • Komorowska, Ewa. „Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej”. Polonica 20 (2000).
 • Komorowska, Ewa. „Prawda i fałsz w interpretacji pragmalingwistycznej”. Slavica Stetinensia 4 (1994).
 • McLuhan, Marshall. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, 2004.
 • Mielczarek, Agnieszka. Język prezenterów radiowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
 • Nowak, Paweł, Ryszard Tokarski, red. Kreowanie światów w języku mediów. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.
 • Ożdżyński, Jan. „Kontekst wizualny reporterskiej wypowiedzi unaoczniającej w radiu i telewizji”. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński, 231–241. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 1994.
 • Pałuszyńska, Edyta. Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Stachyra, Grażyna. „Fonosfera – komunikowanie rzeczywistości w radiu”. W: Teorie komunikacji i mediów. T. 3, red. Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski, 321–331. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2010.
 • Steciąg, Magdalena. „Radio w społeczeństwie informacyjnym”. W: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, red. Marek Sokołowski. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, 2005, 577–586.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1730-4180

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-70b0bbf1-7457-401b-888a-a0ed72563b17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.