PL EN


2014 | 14/2 | 133-145
Article title

Polish governments’ railway politics in the reception of the commercial and industrial chamber in Lviv (1922–1939)

Authors
Content
Title variants
RU
Железнодорожная политика правительств польши в рецепции торговой и промышленной палаты львова (1922–1939)
PL
Polityka kolejowa rządów Polski w recepcji izby przemysłowo-handlowej we Lwowie (1922–1939)
Languages of publication
EN RU PL
Abstracts
EN
As the representation of the industrial commercial coteries of the Eastern Galicia, and in some years Volyn, CIC in Lviv had to be interested in the transportation of goods by the most important of the interwar period tra$c – railway. Protecting the interests of manufacturers and merchants CIC in Lviv tried to in%uence pro&table tari's for the transportation of goods. At the same time it tried to improve the quality of transportation. In the interwar period the delivery of railway by the goods of local industry was not developed. (e suggestions of CIC in Lviv concerning the railway policy of Poland were not fully taken into consideration. But some of them the government set up and it was favorable for the development of Polish industry and railway.
RU
Торговая и  промышленная палата Львова как репрезентант промышленно- торговой среды Восточной Галиции, а в отдельные годы и Волыни, безусловно, была обязана интересоваться транспортировкой продукции важнейшим в  период между мировыми войнами видом транспорта – железной дорогой. Защищая интересы промышленников и  торговцев, Торговая и  промышленная палата Львова пыталась влиять на выгодные для них тарифы на перевозку товаров. Одновременно пыталась повлиять на улучшение качества перевозки. Поставка железной дороги товарами местной промышленности в период между мировыми войнами была не развита. Это, безусловно, беспокоило Торговую и промышленную палату Львова. Предложения Торговой и промышленной палаты Львова по железнодорожной политики Польши чаще не выполнялись. К слову, некоторые из них власти ввели тем самым, способствуя развитию, как польского производства, так и самой железной дороги.
PL
Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie jako reprezentant środowiska przemysłowego i handlowego w Galicji Wschodniej, a w niektórych latach i Wołynia, z pewnością miała obowiązek interesować się transportem towarów koleją. W tym okresie kolej była najważniejszym rodzajem transportu w Polsce. Dla obrony interesów przemysłowców i handlowców Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie próbowała wpływać na kształtowanie się korzystniejszych taryf dla transportu towarów, na poprawę jego jakości. Przemysł i handel Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym nieczęsto uczestniczył w dostawach produkcji dla kolei. Inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie przeważnie nie były słyszane przez czynniki rządowe. Jednak niewielka liczba jej inicjatyw była wdrożona i sprzyjała rozwojowi tak przemysłu i handlu, jak i kolei.
Year
Volume
Pages
133-145
Physical description
Contributors
author
References
 • Cyganek S., Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań 2004.
 • Hummel B., Odbudowa i utrzymanie kolei, [w:] XX-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej 1918–1939, Łódź 2012 [repr. Kraków 1939.
 • Jasiewicz K. Transport i łączność, [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989.
 • Kargol T., Izba Przemysłowo-handlowa w Krakowie w latach 1850–1939, Kraków 2003.
 • Kiełbicka A., Izba Przemysłowo-handlowa w Krakowie (1850–1950), Kraków 2003.
 • Klimacki K., Przewóz towarowy na PK, [w:] XX-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej 1918–1939, Łódź 2012 repr. Kraków 1939.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej. 1918–1939, t. 1, Warszawa 1967.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej. 1918–1939, t. 2, Warszawa 1971.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej. 1918–1939, t. 3, Warszawa 1982.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej. 1918–1939, t. 4, Warszawa 1989.
 • Rusiński W., Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych, Warszawa 1986.
 • „Wiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-handlowej we Lwowie”, Lwów 1922–1939, R. I–XVIII.
 • Wielopolski A., Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Warszawa 1975.
 • Zachuta L., Zdebski A., Izba Przemysłowo-handlowa w Krakowie w 1850–2000, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70cb3c0c-476d-49e2-8e8d-a4c5e5e507ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.