PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 245-257
Article title

Szkolenia jako działania zapobiegawczew systemie zarządzania jakością

Authors
Content
Title variants
EN
The trainings as preventive actions in quality management system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych elementów efektywnego podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez proces uczenia się, a tym samym konsekwentne dążenie do uzyskania statusu organizacji "uczącej się". Ponadto ukazuje, że dobrze zaplanowany i wdrożony system szkoleń dla wszystkich pracowników, począwszy od kadry kierowniczej, a skończywszy na ludziach wykonujących najprostsze czynności operacyjne, przyczynia się do zdobywania wiedzy i rozwijania zawodowych kwalifikacji pracowników. Omówiono także wpływ efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności na poprawę jakości procesów na każdym etapie ich realizacji, a tym samym zapobieganie wystąpieniu działań korygujących i reklamacji. Zaprezentowano, że szkolenia w systemie zarządzania jakością wymagają cierpliwości i konsekwencji w działaniu, aby dały one dobre wyniki i stały się adekwatne do zaistniałych potrzeb, mimo istnienia wielu czynników mających wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu. Artykuł prezentuje istotę organizacji i planowania szkoleń, zaangażowanie pracowników oraz wpływ firm prowadzących szkolenia na realizację działań doskonalących i zapobiegawczych. Rozważania są prowadzone w odniesieniu do wytycznych zawartych w normach ISO, analizy zagadnień omawianych w literaturze i doświadczeń autora jako osoby odpowiedzialnej za koordynowanie wdrożonego systemu jakości.
The purpose of article is to describe the selected elements of the effective increase in the quality of the services provided by means of the learning process, and therefore also through a consistent aspiration to acquiring the status of a learning organization. It also indicates that a well-planned and introduced system of trainings for all employees, starting from the senior staff to people performing the simplest operating activities is contributing to the knowledge acquisition and developing professional qualifications of employees. The paper also discusses the influence of effective usage of knowledge and the ability on the improvement of the quality of processes at every stage of their realization and, at the same time, preventing the appearance of corrective actions and customer complaints. The article also shows that trainings in the quality management system require patience and determination in acting so that they give good results and became adequate to the real needs in spite of the existence of many factors influencing the achievement of the deliberate objective. The article describes the issue of an organization and training planning, employees' commitment and the role of the training companies in the implementation of corrective and prevention actions. The dissertation is kept in accordance with the guidelines included in ISO norms, the analysis of issues discussed in literature and experienced by the author as the person responsible for coordinating the implemented quality system.
Keywords
Year
Issue
Pages
245-257
Physical description
Dates
issued
2015-05-30
Contributors
References
 • Bagiński, J. (red.) 2004. Zarządzanie jakością, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Greber, T. 2008. Znaczenie szkoleń dla rozwoju systemu zarządzania jakością. Zarządzanie jakością, nr 4 (14), s. 16–20.
 • Halwek, J. 2012. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Halwek, J. 2007. Efektywność szkoleń – prawda czy fikcja? Część 1, http://kadry.nf.pl/ Artykul/7416.
 • Hamrol, A. 2007. Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hamrol, A. i W. Mantura 2002. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kisielnicki, J. 2006. Zarządzanie organizacją, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
 • Kowalczyk, J. 2009. Zarządzanie organizacją turystyczną, Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 • Kowalczyk, J. 2008. Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością, Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 • PN-ISO ISO 10015:2004. Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia.
 • PN-EN ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-EN ISO 9001:2008. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • PN-EN ISO 9004:2000. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania
 • Pocztowski, A. 1998. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków: Antykwa.
 • Predoń, B. 2010. Skuteczne eliminowanie problemów występujących w procesie utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością według normy ISO9001. Zarządzanie jakością, nr 1 (19), s. 39–49.
 • Ratyńska, G. 2010. Koncepcje i metody budowy uczącej się organizacji, w: S. Duchniewicz (red.) Koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PTM.
 • Rybak, M. 2000. Rozwój potencjału pracy, w: A. Sajkiewicz (red.) Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa: Poltext.
 • Urbaniak, M. 2006. Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70d358e2-384a-49f9-82ea-937eb23c18bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.