Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(32) | 82-103

Article title

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Wyzwanie dla Europy

Title variants

EN
The Multiannual Financial Framework 2014–2020. A challenge for Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przebieg negocjacji w ramach Rady Unii Europejskiej oraz zatwierdzony przez ogół państw członkowskich projekt budżetu unijnego na lata 2014–2020 ukazują znaczący wpływ negatywnych skutków kryzysu oraz braku stabilności strefy euro na kolejne wieloletnie ramy finansowe UE. Obecny kontekst sytuacji politycznej w Europie, jak również wspomniane wyżej czynniki skłaniają do przeprowadzenia: wnikliwej analizy przytoczonych pertraktacji, próby oceny zatwierdzonego budżetu, a także przedstawienia uzyskanych w dociekaniach wniosków. Podstawę rozważań stanowią główne etapy rozwoju rozmów budżetowych, ze szczególnym skupieniem uwagi na dwóch ścieżkach negocjacyjnych w ramach Rady Unii Europejskiej. Analizie poddano także stanowiska poszczególnych stron, tj. Komisji Europejskiej, prezydencji Rady, państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego, by ostatecznie podjąć się próby oceny zatwierdzonego projektu. Wybór zagadnień dokonany został w oparciu o przesłankę istotności, podczas gdy wspomniana ewaluacja zrealizowana została na podstawie kryterium zasadności i efektywności.
EN
The negotiations in the Council of the European Union and the draft budget for 2014–2020 approved by all of the Member States have shown a significant impact of the negative effects of the crisis and instability in the euro area on the next Multiannual Financial Framework of the European Union. Therefore, in the context of the current political situation in Europe and because of the stated factors, the aim of this article is to conduct an in-depth analysis of the above-mentioned negotiations, to attempt to assess the approved budget, as well as to present the conclusions of these inquiries. The main stages of the development of the Multiannual Financial Framework for 2014–2020 negotiations constitute the basis of the considerations, with a special focus on the two tracks of determining the draft budget in the Council of the European Union. The author also analysed the positions of the Community actors involved in the negotiotions: the European Commission, the Presidency of the Council of the EU, the Member States, and the European Parliament. Finally, an attempt to assess the approved project was made. The choice of analysed issues has been made on the premise of significance, while an attempt of evaluation was based on the criteria of legitimacy and efficiency.

Year

Issue

Pages

82-103

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Complutense w Madrycie, Departament Ekonomii Stosowanej V

References

 • COUNCIL (2013a), Council adopts the multiannual financial framework 2014–2020, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139831.pdf (20.06.2013).
 • COUNCIL (2013b), Council approves MFF agreement, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137642.pdf (28.06.2013).
 • EU BUDGET 2014: Parliament and Council strike a deal (2013), http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131112IPR24403/html/EU-budget-2014-Parliament-and-Council-strike-a-deal (12.11.2013).
 • GOSTYŃSKA Agata (2013), Polityczna gra Parlamentu Europejskiego wokół nowych Wieloletnich Ram Finansowych, „PISM Policy Paper”, nr 39.
 • KAŁAN Dariusz, TOKARSKI Paweł, TOPOROWSKI Patryk (2012), Visegrad’s Winding Road to the EU Multiannual Financial Framework 2014–2020, „PISM Policy Paper”, nr 39.
 • KOLLING Mario, SERRANO Leal Cristina (2012a), The Negotiation of the Multiannual Financial Framework: Budgeting Europe 2020 or Business as Usual?, „Revista Real Instituto Elcano”, nr 68.
 • KOLLING Mario, SERRANO Leal Cristina (2012b), Austerity vs Stimulus: The MFF 2014–20’s Role in Stimulating Economic Growth and Job Creation, „Revista Real Instituto Elcano”, nr 24.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program uproszczeń dotyczący Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020, COM (2012) 42, Bruksela.
 • LA GUARDIA Anton (22.11.2012), Is austerity about to hit the EU?, „The Economist”.
 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (WWW), http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/wieloletnie_ramy_finansowe/?printMode=true (20.06.2013).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2013a), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0078+0+DOC+XML+V0//PL (18.05.2013).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2013b), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0304+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL (17.05.2013).
 • RADA (2013), Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, 11791/13, 17 lipca 2013.
 • RADA EUROPEJSKA (2013), Konkluzje Rady Europejskiej, Bruksela, 7–8 lutego 2013 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/135366.pdf (14.05.2013).
 • SCHULZ Martin (17.02.2013), Europe’s budget deal is flawed, „Financial Times”.
 • SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (2013), El marco financiero plurianual 2014–2020. Conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, „Boletín Económico de ICE”, nr 3038.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • ZULEEG Fabian (2013), The EU Multiannual Financial Framework (MFF): agreement but at a price, „European Policy Centre”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-70fcb8a5-85b3-4dd5-9427-143f211765ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.