PL EN


2015 | 3 (782) | 66-76
Article title

Historia COP na terenach świętokrzyskich

Authors
Title variants
EN
History of the COP In the Holy Cross Mountains Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nasz kraj zmagał się z problemami ekonomicznymi oraz administracyjnymi. Przeciwstawiając się kryzysowi powstała idea zbudowania „trójkąta bezpieczeństwa”, który pod koniec lat 30 XX wieku zmienił nazwę na Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Ta idea została ulokowana w widłach rzeki Wisły i Sanu. W początkowej fazie COP zajmował się przemysłem wojennym tak, aby w końcowej fazie projektu obejmował cały przemysł znajdujący się na tym terenie. COP w końcowej fazie dzielił się na rejony: surowcowy (kielecki), aprowizacyjny (lubelski) i przemysłu przetwórczego (sandomierski). Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie analiza funkcjonowania COP na terenach województwa świętokrzyskiego. Problemem badawczym jest przeprowadzenie analizy, mającej na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy idea COP-u była trafionym pomysłem podniesienia pod względem ekonomicznym regionów wschodnich względem Polski zachodniej. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o analizę materiału źródłowego w pozycjach zwartych, artykułach naukowych, artykułach popularno-naukowych, jak też informacji pochodzących z Internetu oraz dokumentów znajdujących się w Archiwum Miejskim.
EN
After the end of World War I and Poland regained independence, our country struggling with economic problems and administrative. Contrary to the crisis, the idea of building a "triangle of safety", which at the end of the 30s of the twentieth century changed the name to the Central Industrial Region (COP). This idea was located at the confluence of the River Vistula and San. In the initial phase of the COP held a war industry, so that in the final phase of the project covered the whole industry located in the area. COP in the final phase was divided into divisions: Raw (Kielce), aprowizacyjny (Lublin) and processing industry (Sandomierz). The primary objective of this study is to analyze the functioning of the COP in the areas of the. The research problem is to analyze, with a view to obtaining answers to the question of whether the idea of the COP was fortuitous idea to raise economically eastern regions relative to the Polish western. The research was conducted based on an analysis of the source material in the positions of compact, scientific articles, popular scientific articles, as well as information from the Internet and documents in the Archives of the City.
Contributors
  • Sebastian Janus, student, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7112030b-74f9-4236-b566-7ce1c31e5cc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.