Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 5-20

Article title

Mediation as a Method of Resolving Organisational Conflicts

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Mediation is a useful form of managing relationships and resolving conflicts in an enterprise. The use of mediation results from the organizational culture of the enterprise. As an institution regulated by law, it is a tool for solving individual and collective labour disputes. It also fosters dialogue, ensures proper communication, cooperation, and creative problem solving. The pilot studies carried out in 20 Polish enterprises show that they use mediation, yet still quite rarely.

Contributors

 • Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Baran, Krzysztof W. Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 • Broniewicz, Witold. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa—Łódź: PWN, 1978.
 • Broński, Włodzimierz. “Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.” Roczniki Nauk Prawnych 21, no. 1 (2011): 43–57.
 • Budniak, Aleksandra. “Zasady mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu cywilnym.” Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2012): 117–23.
 • Cichobłaziński, Leszek. “Mediacje transformacyjne i ich rola w kształtowaniu stosunków pracowniczych na przykładzie rozwiązywania sporów zbiorowych.” In Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, ed. M. Plucińska, 37–46. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014.
 • Cichobłaziński, Leszek. Mediacje w sporach zbiorowych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010.
 • Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. “Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym.” Polski Proces Cywilny 3 (2012): 437–72.
 • Hatch, Mary J. Teoria organizacji. Warszawa: PWN, 2002.
 • Jakubiak-Mirończuk, Aneta. Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 • Jeżak, Jan. “Przedsiębiorstwo w gospodarce narodowej.” In Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, ed. J. Kortan, 67–110. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 1997.
 • Kabut, Mateusz, and Tomasz Malesa. “Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowego transportu ładunków.” Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42, no. 3 (2015): 137–49.
 • Kalisz, Anna, and Adam Ziemkiewicz. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Karwińska, Anna, and Dobrosława Wiktor. “Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej.” Ekonomia Społeczna. Teksty 6 (2008): 4–52.
 • Kisielnicki, Jerzy. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne. Warszawa: WSHiP, 2005.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Vol. 6, edited by Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces. Vol. 1, edited by Jerzy Jodłowski and Kazimierz Piasecki. Warszawa: PWN, 1989.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366. Vol. 1. Edited by Andrzej Marciniak and Kazimierz Piasecki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, edited by Tadeusz Ereciński. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 • Kogut, Justyna. “Kultura organizacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej.” Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 18 (2015): 82–90.
 • Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Vol. 2, edited by Gerard Bieniek. Warszawa: LexisNexis, 2011.
 • Kopczewski, Marian, Bartłomiej Pączek, and Marek Tobolski. “Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.” Accessed November 26, 2018. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf.
 • Kordasiewicz, Stanisław. “Historyczna i międzynarodowa pespektywa mediacji.” In Mediacje. Teoria i praktyka, edited by Ewa Gmurzyńska and Rafał Morek, 32–50. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 • Kostera, Monika, and Stanisław Kownacki. “Kultura organizacyjna.” In Zarządzanie. Teoria i praktyka, edited by Andrzej K. Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski. Warszawa: PWN, 1996.
 • Kovach, Kimberlee K. “Mediation.” In The Handbook of dispute resolution, edited by Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone, 304–17. San Francisco: Jossey Bass, 2005.
 • Kovach, Kimberlee K. Mediation. Principles and practice. St. Paul: West Academic Publishing, 2004.
 • Miszkin-Wojciechowska, Małgorzata. “Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej—ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym.” Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2010): 23–34.
 • Morek, Rafał. Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC). Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.
 • Penc, Józef. Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 • Piwowar-Sulej, Katarzyna. “Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową—studium przypadku.” Marketing i Rynek 5 (2014): 143–48.
 • Rajski, Jerzy. “Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie gospodarczym.” In Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, edited by Aurelia Nowicka, 911–22. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
 • Runesson, Eric M., and Marie L. Guy. Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes. Washington: International Finance Corporation, 2007.
 • Schein, Edgar. Organizational Culture and Leadership, 4th ed. San Francisco: Jossey Bass, 2010.
 • Siedlecki, Władysław. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa: PWN, 1977.
 • Sikorski, Czesław. Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna. Warszawa: Difin, 2007.
 • Stoner, James A.F., and Charles Wankel. Kierowanie. Warszawa: PWE, 1992.
 • Sułkowski, Łukasz. Procesy kulturowe w organizacjach. Toruń: Difin, 2002.
 • System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań—część szczegółowa. Vol. 8, edited by Janina Panowicz-Lipska. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004.
 • Szpunar, Andrzej. “Z problematyki ugody w prawie cywilnym.” Przegląd Sądowy 9 (1995): 4–15.
 • Świątkowski, Andrzej M. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Tomanek, Artur. “Mediacja i arbitraż.” In Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, edited by Krzysztof W. Baran, 402–17. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 • Uliasz, Marcin. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.
 • Waszkiewicz, Paweł. “Zasady mediacji.” In Mediacje. Teoria i praktyka, edited by Ewa Gmurzyńska and Rafał Morek, 91–105. Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Wąsowska, Anna. “Mediacje budują zaufanie społeczne.” Na Wokandzie 27 (2016): 28–29.
 • Woroch, Anna. “Kultura organizacyjna.” In Zespół—Kultura—Projekt, edited by W. Olejniczak, 31–42. Szczecin: ZPSB, 2009.
 • Zbiegień-Maciąg, Lidia. Kultura w organizacji. Warszawa: PWN, 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-71444359-6294-4d2c-b066-6254b88a62e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.