PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 179-191
Article title

Szkoła stowarzyszeniowa jako współczesna forma szkoły środowiskowej

Authors
Content
Title variants
EN
Association School as a Contemporary form of Community School
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
„Association school” is an informal term referring to a group of schools run by non-governmental organizations in the form of an association, most often operating in rural areas. The establishment of these association schools is a consequence of the educational policy implemented by Polish local governments in the last quarter of the century – many of them decided to close down schools with small student numbers or to transfer them to other entities. Thus, several hundred small rural schools were reopened by new governing bodies (natural persons, companies, foundations, associations) or transferred to them by contract. The process of preventing the closure of schools has been supported from the beginning by the Federation of Educational Initiatives (Federacja Inicjatyw Oświatowych). This organization is also the creator of the very concept of an association school, which is shown as a place of valuable education based on the local environment, and at the same time as a medium for the development of the local community. These elements of the concept bring the association school close to the contemporary understanding of the community school.
PL
Szkoła stowarzyszeniowa to nieformalne określenie dotyczące grupy szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe w postaci stowarzyszenia i funkcjonujących najczęściej na terenach wiejskich. Ich powstanie to efekt polityki edukacyjnej samorządów gminnych realizowanej w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Wiele z nich podjęło decyzję o likwidacji na swoim terenie szkół liczących najmniej uczniów lub o przekazaniu ich innym podmiotom. Kilkaset małych wiejskich szkół zostało w ten sposób ponownie otwartych przez nowe organy prowadzące (osoby fizyczne, spółki, fundacje, stowarzyszenia) lub przekazane im na drodze umowy. Proces zapobiegania likwidacji szkół jest wspierany od początku przez Federację Inicjatyw Oświatowych. Organizacja ta jest również twórcą interesującej koncepcji szkoły stowarzyszeniowej – jest ona ukazana jako miejsce wartościowej edukacji opartej na środowisku lokalnym, a jednocześnie jako medium rozwoju środowiska lokalnego. Te elementy koncepcji zbliżają szkołę stowarzyszeniową do współczesnego rozumienia szkoły środowiskowej.
Issue
Pages
179-191
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Beck U., Giddens A., Lash S., (2009), Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa.
 • Crouch C., (2004), Post-Democracy, Polity Press, Cambridge.
 • Dryfoos J., (1994), Full-service Schools. A revolution in health and social services for children, youth and families, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gęsicka G., Gęsicki J., Uryga D., (2015), Lata 1989–2014, [w:] ZNP w czasach przełomu i transformacji (1936–2014), red. B. Grześ, Warszawa.
 • Heers M., Ghysels J., Groot W., Maassen H., (2015), Differentiated effects of community schooling on cognitive and social-emotional learning outcomes, School Effectiveness and School Improvement, „An International Journal of Research, Policy and Practice”, 3.
 • Herbst M., Herczyński J., Levitas A., (2009), Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Warszawa.
 • Hiatt-Michael D., (2001), Parent involvement in American public schools: A historic perspective 1642–2000, [w:] The community of the school, red. S. Redding, L. Thomas, Academic Development Institute.
 • Hiemstra R., (1997), The community school, [w:] R. Hiemstra, The Educative Community: Linking the Community, Education, and Family. Baldwinsville, New York: HiTree Press.
 • Jeffs T., (1994), Commmunity education – the school. Lifelong learning unit 3. YMCA George Williams College.
 • Kamiński A., (1972), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa.
 • Kawula S., (1996), Studia z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn.
 • Kowalski S., (1969), Szkoła w środowisku, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Melaville A., Berg A., Blank M., (2006), Community-based learning. Engaging Students for Success and Citizenship, Coalition for Community Schools.
 • Mendel M., (2015), Szkoła poza szkołą. O odrywającym się desygnacie i postdemokratycznej wersji powszechnej edukacji, [w:] Szkoła – kultura – środowisko lokalne, red. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Nisbet J., Hendry L., Steward C., Watt J., (2002), Towards Community Education: An Evaluation of Community Schools, [w:] Community Learning and Development. The Making of an Empowering Profession, red. C. McConnell, Community Learning Scotland.
 • Pęczkowski R., (2017), Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Pilch T., (2016), Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierówności, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn.
 • Stowarzyszenie „Edukator”, (2014), Dobre praktyki łomżyńskiego Stowarzyszenia „Edukator” w rozwoju edukacji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich w latach 1999–2014, SOS PPiN „Edukator” w Łomży.
 • Theiss W., (1996), Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 10.
 • Theiss W., (2006), Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, [w:] W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja w środowisku lokalnym, Centrum Aktywności Lokalnej, Warszawa.
 • Timmerhuis A., Westerbeek K., Studulski F., Verheijke J., Burgwal G., (2006), Een quickscan naar community schools: Zweden, Denemarken, Verenigt Koningrijg, Sardes, Utrecht.
 • Tołwińska-Królikowska E., (2015), Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Trempała E., (1976), Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły, WSiP, Warszawa.
 • Uryga D., (2013), „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Uryga D., (2015). Szkoła środowiskowa – koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Uryga D., (2017), Zmierzch publicznej oświaty samorządowej, „Pedagogika Społeczna”, nr 1.
 • Winiarski M., (2006), Współpraca jako wymiar edukacji środowiskowej, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa.
 • Winiarski M., (2015), Szkoła środowiskowa i jej obecność w edukacji równoległej, permanentnej i środowiskowej, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.
 • Wroczyński R., (1985), Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71b6f1d9-dde0-4b19-90e0-09388603d2c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.