PL EN


2016 | 3(348) | 106-128
Article title

Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Support to young farmers as part of agricultural policy of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem i celem pracy jest problem młodych rolników Polski na tle sytuacji w Unii Europejskiej ukazany od strony teoretycznej, ich roli w rolnictwie krajowym i europejskim, wsparcia przez wspólną politykę rolną i krajową politykę rolną oraz form i efektów wsparcia. Praca opiera się na analizach literatury, unijnych i krajowych dokumentach prawnych, informacjach branżowych i statystycznych. Główne efekty pracy odnoszą się do problemu definiowania młodych rolników, określenia formy i zakresu udzielanej im pomocy oraz cech, postaw i efektów gospodarowania przez tę grupę rolników w Polsce. Ważnym efektem poznawczym jest analiza wniosków składanych przez młodych rolników oraz wyników ich rozpatrywania przez instytucje krajowe oraz weryfikacji przyznanej pomocy i wypłat. Głównym wnioskiem jest wskazanie na potrzebę rozpatrywania i rozwiązywania problemu młodych rolników w powiązaniu z innymi problemami społeczno-ekonomicznymi wsi m.in. z problemem ludzi starych.
EN
The paper deals with the problem of young farmers in Poland at the background of the situation in the European Union presented from the perspective of theory, their role in the national and European agriculture, support by the Common Agricultural Policy and the national agricultural policy, and forms and effects of support. The paper is based on literature reviews, the EU and national legal documents, trade and statistical information. The key effects of the paper refer to the problem of defining young farmers, determining the form and scope of aid provided and characteristics, grounds and effects of farming by this group of farmers in Poland. A vital cognitive element is analysis of applications submitted by young farmers and results of their consideration by national institutions and verification of awarded aid and payments. The main conclusion is that it is necessary to consider and solve the problems of young farmers in connection with other socio-economic problems of rural areas, including the problem of old people.
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland, m.adamowicz@pswbp.pl
author
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland, a.szepeluk@pswbp.pl
References
 • Adamowicz, M. (2015). Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej Polityce UE. W: M. Podstawka (red.), Ekonomiczne i prawne mechanizmy wsparcia i ochrony rolnictwa rodzinnego. Warszawa: FAPA.
 • Ahearn, M.C. (2011). Potential Challenges for beginning farmers and ranchers. Choices, AAEA 2011 26(2).
 • Ahearn, M., Newton, D. (2009). Beginning farmers and ranchers. USDA, A Raport from the Economic Research Service. Economic Information Bulletin, no. 53, May 2009.
 • ARiMR. (2014). Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok. Warszawa.
 • Braja, M. (2009). Warunki podejmowania działalności rolniczej przez młodych rolników w krajach grupy wyszehradzkiej. Oeconomia, nr 8(2), s. 25-36.
 • Budzinowski, R. (1999). Problemy ludzi starszych na wsi w aspekcie prawnym. RPEiS 1999, z. 1, s. 199 i n.
 • Grzelak, A., Mickiewicz, B., Wawrzyniak, B. (2013). Wpływ dopłat bezpośrednich i in¬nych działań na zmianę liczebności gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomia, nr 301(71).
 • Hamilten, W., Bosworth, G., Ruto, E. (2015). Entrepreneurial Younger Farmers and the „Young Farmer Problem”. W: Agriculture and Forestry, vol. 61(4), s. 61-69, Podgorica.
 • Józwiak, W., Ziętara, W. (2013). Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodar¬stwach rolnych w latach 2014-2020, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(334), s. 42-58.
 • Kałuża, H., Ginter, A. (2014). Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, s. 89-98.
 • Kania, J. (2014). Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 3, s. 35-50.
 • Kiełbasa, B., Bogusz, M. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na two¬rzenie gospodarstw młodych rolników. Marketing i Rynek, nr 10, s. 96-103.
 • Kiełbasa, B., Puchała, J. (2015). Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rol¬nictwa. Roczniki Naukowe SERIA, z. 1, s 108-111.
 • Kołoszko-Chomentowska, Z. (2010). Finansowanie rozwoju gospodarstw młodych rolni¬ków ze środków publicznych. Roczniki Naukowe SERIA, t. XII, z. 3, s. 204-208.
 • Kulawik J. (red.) (2013). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjo¬nowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (3). Program Wieloletni 2011-2014, nr 82, Warszawa: IERiGZ-PIB.
 • MRiRW. (2014). Sprawozdanie nr 8/2014 z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2007-2013. Warszawa.
 • NAT/500 – CESE 737/2011 fin ES – AL,DW(ASZ)/MSI(*TW)/ab/akb, Przyszłość młodych rolników, Opinia Sekcji Rolnictwa Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego Bruksela, 13 września 2011 r.
 • Nowakowska, J. (2015). Nowa wspólna polityka rolna wobec młodych rolników. Kraków: CDR.
 • Parlińska, M., Rembielak, G., Parlinska, A. (2014). Ocena wykorzystania środków PROW 2007-2013 na ułatwienie startu młodym rolnikom. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360/2014, s. 188-197.
 • Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa: GUS.
 • Sawicka, J. (2004). Polityka wsparcia rozwoju rolnictwa na przykładzie programu pomocy dla młodych rolników. W: M. Adamowicz (red.), Rola projektów europejskich w rozwo¬ju lokalnym i regionalnym, s. 125-131, Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Sikorska, A. (2014). Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przy¬kładzie Polski). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(341), s. 31-49.
 • Stefańska, K. (2011). Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rol¬nictwie. Studia Iuridica Agraria, nr 9, s. 172-184.
 • Stelmachowski, A. (1972). Problemy ludzi starych na wsi w aspekcie prawnym. Nowe Prawo, nr 7-8, s. 1041-1052.
 • Zieliński, M., Sobierajewska, J. (2012). Efekty gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013. Zagadnienia wybrane. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(331), s. 81-96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71d2c9bd-fd35-4914-bd91-801424b1f15a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.