PL EN


2017 | 5 (39) | 127-141
Article title

Instytucja zastępcy posła w chorwackim prawie parlamentarnym

Content
Title variants
EN
Institution of the assistant of the deputy in the Croatian constitutional law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chorwackie prawo parlamentarne przewiduje instytucję zastępcy deputowanego. Artykuł poświęcony jest analizie przepisów dotyczących tej instytucji oraz praktyki jej stosowa-nia. Analizie poddane zostały przepisy Konstytucji, ordynacji wyborczej oraz regulaminu parlamentu. W szczególności dotyczące trybu wyboru deputowanych oraz zasady niepo-łączalności mandatu parlamentarnego. Praktyka parlamentarna w Chorwacji wskazuje, że najczęstszą przyczyną zawieszania mandatu jest, objęcie funkcji ministra w rządzie.
EN
Croatian parliamentary law predicts institution of assistant of a deputy. Article is sacrificed analysis of this institution and practice in using it. Regulations of the constitution, electoral regulations and rules of the parliament have been analysied. Especially procedure of election deputies and rules of the incompatibilitas parliamentary mandate. Parliamentary practice in Croatia suggest that the most often cause of suspension an election mandate is becoming a minister in the government.
Year
Issue
Pages
127-141
Physical description
Contributors
References
 • Bačić A., Hrvatske parlamentarne procedure, Split 2003.
 • Bali M., Podolnjak R., Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990–2007, „Pravnik” 2009, vol. 43, br. 1 (87).
 • Banaszak B., Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2.
 • Cichosz M., Partie polityczne i system partyjny w Chorwacji, [w:] Republika Chorwacji, polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014.
 • Ćelap K., Nikić Čakar D., Unutarstranačka demokracija u Hrvatskoj: (Ne)moć običnih članova u procesu stvaranja stranačkih polityka, „Politčka misao” 2017, god. 54, br. 3.
 • Ilišin V., Hrvatski sabor 2003.: obrasci političke regrutacije parlamentarne elite, „Politička misao” 2007, vol. XLIV, br. 4.
 • Kasapović M., Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 4.
 • Palić M., Učinci primjene razmjernog izbornog sustava u Republici Hravtskoj, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2012, gd. 49, br. 1.
 • Raos V., Izbori 2015: jesmo li ušli u razdoblje nestabilnosti i nepreglednosti?, „Političke analize” 2015, broj 24.
 • Sever M., Koliko je kriv Victor D’Hondt: analiza i simulacija izbornih rezultata 2015 i 2016. Godine, „Političke analize” 2016, broj 27.
 • Šiber I., Interes za izbore i izborna participacija, [w:] Izbori i konsolidacija demokracije u Hrvatskoj, red. G. Čular, Zagreb 2005.
 • Składowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013.
 • Składowski K., Zasady podziału władzy w Chorwacji, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, T. 2, Rzeszów 2016.
 • Skotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Skrzydło W., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Kraków 2006.
 • Smerdel B., Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava. Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstwa vlasti?, „Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu” 2010, vol. 60(1).
 • Sokol S., Izborni sustav – temeljna načela i instituti izbornog prava, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, Zagreb 2006.
 • Surówka A., Zasada incompatibilitas w polskim prawie parlamentarnym, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011.
 • Wiszowaty M., Łączenie funkcji ministra z mandatem deputowanego w systemach parlamentarno-gabinetowych, [w:] System rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Warszawa 2014.
 • Zakošek N., Politički sustav Hrvatske, Zagreb 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71e58cc7-c0ca-4c16-a797-fc1c093f8844
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.