PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 143-156
Article title

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego we wstępnej formacji nauczycieli religii

Authors
Title variants
EN
Prevention of the Burnout Syndrome in the Initial Formation of Teachers of Religion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Prevention of burnout syndrome of religious teachers is a part of current discourses on a new quality of the initial formation. Universities offering education for teachers of religion are required to conduct classes during which students are informed about the burnout syndrome as well as strategies to counter this threat. Therefore, analyses undertaken in this article are intended to show preventive measures that in the burnout syndrome issue should be undertaken in the initial formation of teachers of religion. Fundamental analyses will cover the content of education and the ways how to support students of theology in shaping a mature personality and motivating for professional work. These issues will be preceded by clarification of basic terms, such as prevention, burnout syndrome, initial formation.
PL
Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli religii wpisuje się w aktualne dyskursy o nowej jakości wstępnej formacji. Uczelnie kształcące nauczycieli religii są zobowiązane do prowadzenia zajęć, podczas których studenci poznają syndrom wypalenia zawodowego i strategie przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniu. W związku z powyższym analizy podjęte w niniejszym artykule zmierzają do ukazania działań profilaktycznych, jakie w zakresie wypalenia zawodowego należy podejmować we wstępnej formacji nauczycieli religii. Zasadnicze analizy dotyczyć będą treści kształcenia oraz sposobów wspierania studentów teologii w kształtowaniu dojrzałej osobowości i w motywowaniu do twórczości zawodowej. Zagadnienia te poprzedzi doprecyzowanie podstawowych terminów, takich jak: „profilaktyka”, „wypalenie zawodowe”, „formacja wstępna”.
References
  • Day Ch.: Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
  • Day Ch.: Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
  • Dyrda K.: Modlitewna formacja katechetów. Tarnów: Biblos 2008.
  • Kiciński A.: Od stresu do wypalenia zawodowego. W: Między tradycją a współczesnością. 1 Krajowy Kongres katechetyczny. Red. A. Baloniak, J. Szpet. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2008 s. 271-279.
  • Kiciński A.: Współczesna formacja katechetów. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 109-125.
  • Kulpaczyński S.: Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin: Polihymnia 2009.
  • Kwiatkowska H.: Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
  • Mastalski J.: Wypalenie zawodowe nauczycieli - czym jest i jak je ograniczać? „Cywilizacja” 30:2009 s. 109-115.
  • Okońska E.: Nauczyciel religii w szkole: tezy, poszukiwania, propozycje. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2006.
  • Seredyńska A.: Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-71ef9012-b3f6-4872-8151-3fa7735e8283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.