PL EN


Journal
2013 | Edukacja. An interdisciplinary approach 1 | 98–114
Article title

The reception of Czesław Miłosz’s poetry by students of primary, lower secondary and upper secondary schools

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The works of Czesław Miłosz are usually regarded as “especially difficult” literature. It is therefore important to examine how young people analyse and interpret selected works of the poet. The article presents the results of a study evaluating the quality of reception of Miłosz’s poetry by students at all levels of compulsory education prior to the Czesław Miłosz Year in 2011. The study enabled the assessment of students’ knowledge of the life and work of Miłosz and the reading competencies required by a modern student to analyse and interpret his literary work.
Journal
Year
Pages
98–114
Physical description
Dates
issued
2013-08-30
Contributors
 • University of Bielsko-Biała
References
 • Baluch, A. (1984). Poezja współczesna w szkole podstawowej [Contemporary poetry in primary school]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Biedrzycki, K. (2008). Poezja i pamięć: o trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego [Poetry and memory: on three poems by Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert and Adam Zagajewski]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Błoński, J. (1998). Miłosz jak świat [Miłosz as a world]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Bortnowski, S. (1991). Jak uczyć poezji w szkole? [How to teach poetry at school?]. Warsaw: Wydawnictwo Stentor.
 • Center for Citizenship Education (2011). Retrieved from: http://www.ceo.org.pl/portal/b_mon
 • Chrząstowska, B. (1979). Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki [Literary theory at school. From the research on the reception of lyrics]. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, Committee on Polish Literature Studies, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Chrząstowska, B. (1998). Poezje Czesława Miłosza [Czesław Miłosz’s poetry]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Chrząstowska, B., Kostkiewiczowa, T. (ed.). (1988). Olimpiada literatury polskiej. Założenia – oceny – postulaty [The olimpiad in Polish literature. Assumptions – assessments – requirements]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Chrząstowska, B., Wysłouch, S. (1987). Poetyka stosowana [Applied poetics] (revised 2nd edition). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Chrząstowska, B., Wysłouch, S. (1974). Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej [The knowledge of literary theory in literary analysis]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Dynak, M. (1977). Sytuacja lektury w szkolnym procesie komunikacji literackiej [The reading situation in the school process of literary communication]. In T. Bujnicki and J. Sławiński (eds.), Problemy odbioru i odbiorcy [The Issues of Reception and Recipient] (pp. 215–228). Wrocław: Ossolineum.
 • Fiut, A. (1998). Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza [The eternal moment. Czesław Miłosz’s poetry]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Fiut, A. (2003). W stronę Miłosza [Towards Miłosz]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Inglot, M. (ed.). (1977). Problematyka nauczania języka i literatury polskiej [The issues in Polish language and literature teaching, part. 1]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Janus-Sitarz, A. (2009). Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje [Pleasure and responsibility of reading. On the practice of reading literature at school. observations. Assessment. Suggestions]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Jaskółowa, E. and Opacka, A. (1997). Dialog z tradycją. O poezji w szkole i na maturze [The dialogue with tradition. On poetry at school and matura exam, 2nd edition, revised and expanded]. Katowice: Gawir.
 • Jaskółowa, E. (2004). Jeszcze raz proszę o głos w sprawie interpretacji [Allow Me to Speak about Interpretation Again]. Polonistyka, 6, 57–59.
 • Kołodziejczyk, E. and Zięba, J. (2002). Miłosz w oczach licealistów [Miłosz as seen by upper secondary school students]. Polonistyka, 3, 170–174.
 • Kostkiewiczowa, T., Sławiński, J. (1961). Ćwiczenia z poetyki opisowej [Descriptive poetics – exercises]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Koziołek, K. (2008). Dialog i przemoc w nauczaniu literatury [Dialogue and violence in teaching literature], Świat i Słowo, 2, 261–264.
 • Kram, J. (1968). Ćwiczenia z poetyki w klasach licealnych [Exercises in poetics for upper secondary school]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kryda, B. (1987). Poezja Miłosza wobec perspektywy odbioru szkolnego [Miłosz’s poetry from the perspective of school reception]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 61, 163–179.
 • Kwiatkowski, J. (ed.). (1985). Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety [Getting to know Miłosz. Studies and essays on the poet’s literary output]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lausz, K. (1970). Podstawowe problemy współczesnej metodyki literatury [The Main Issues in the Contemporary Methodology of Teaching Literature]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Miłosz, Cz. (2011). Wiersze wszystkie. Kraków: Znak.
 • MEN [Ministerstwo Edukacji Narodowej – Ministry of National Education] (2007a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Ordinance of the Minister of National Education as of 23 August 2007, amending Ordinance on the Curriculum for Pre-School Education and Care and General Education at Particular Types of Schools]. In: DzU 07.157. 1102. (Journal of Laws, 07.157.1102]. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [The Chancellery of the Prime Minister].
 • MEN (2007b). Attachment to the Ordinance of the Minister of National Education as of 28 August 2007. In Journal of Laws, 07.157. 1102. (Journal of Laws 07.157. 1102). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [The Chancellery of the Prime Minister].
 • Myrdzik, B. (1999). Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej [The role of hermeneutics in teaching polish language and literature]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Okopień-Sławińska, A. (1988). Sztuka interpretacji jako przedmiot nauczania [The art of interpretation as the subject of teaching]. In A. Okopień-Sławińska, Olimpiada literatury i języka polskiego [The olimpiad in polish language and literature]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Olejniczak, J. (1992). Arkadia i Małe Ojczyzny: Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz [Arkadia and little homelands: Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz]. Kraków: Oficyna Literacka.
 • Olejniczak, J. (1997). Czytając Miłosza [Reading Miłosz]. Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Paczoska, E. (2003). Przeszłość to dziś [Past is present]. Warszawa: Stentor.
 • Pasterniak, W. (1982). Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego [Preparing for the reception of literary work]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich .
 • Pilch, A. (2003). Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo I dydaktyka [Directions in interpretation of a poetic text. Literary studies and didactics]. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Polakowski, J., Uryga, Z. (1978). Problemy metodologiczne dydaktycznych badań nad komunikacją literacką z perspektywy dydaktyki [The methodological problems related to educational research on literary communication from the perspective of didactics]. Pamiętnik Literacki, 4 (LXIX), 163–166.
 • Polakowski, J. (1980). Badanie odbioru prozy w aspekcie dydaktycznym. Zarys teorii badań – próba diagnozy [The study of the didactic aspects of the reception of poetry. An outline of the research theory – an attempt of evaluation]. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP.
 • Słodkowski, W. (1972). Dzieło literackie w szkole [A literary work at school]. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szyszkowski, W. (1964). Analiza dzieła literackiego w szkole [The analysis of the literary work at school]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Uryga, Z. (1982). Odbiór liryki w klasach maturalnych [The reception of lyrics by matura students]. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zach, J. (2002). Miłosz i poetyka wyznania [Miłosz and the poetics of confession]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Zaleski, M., (2005). Zamiast – o twórczości Czesława Miłosza [Instead of – on the literary output of Czesław Miłosz]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Notes
EN
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/6-7-matuszek-reception-of-milosz-poetry.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-722f7687-fa06-4609-a4a3-9689a92b3dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.