PL EN


2010 | 1(15) | 9-17
Article title

Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów jako instrumentu nadzoru nad własnością

Content
Title variants
EN
Controversies over salaries of managers as an instrument of property supervision
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o roli wynagrodzeń menedżerów jako instrumentu, za pomoc ą którego właściciele kapitału motywują menedżera do działania zgodnego z ich interesami. Wokół koncepcji wynagradzania menedżerów występuje wiele kontrowersji, co do możliwości takiego kształtowania wynagrodzeń, aby efektywnie wspierały nadzór nad własnością.
EN
This paper discusses the role of managers' salaries as an instrument through which owners of capital motivate managers to act in accordance with their interests. Around the concept of managers' salaries, there are many controversies connected with the possibilities of shaping salaries in order to support effectively the supervision of the property.
Year
Issue
Pages
9-17
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Błaszczak A. 2010. Nadchodzi kolejna fala wymiany prezesów. "Rzeczpospolita" nr 10 (8521).
 • Bohdanowicz L., Jeżak J. 2007. Czy kodeksy dobrych praktyk wpłynęły na poprawę jakości sprawowania nadzoru nad spółkami? "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (129).
 • Bossak J., Zalega K. 2001. Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. "Organizacja i Kierowanie" nr 4 (106).
 • Dyrektywa [2004] kierowana do Państw Członkowskich – Zalecenie Komisji 2004/913/WE z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie. Dz. U. UE.L.04.385.55.
 • Dyrektywa [2009] kierowana do Państw Członkowskich – Zalecenie Komisji 2009/385)WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. Dz. U. UE.L.09.120.22.
 • Graham B. 1999. Mądry inwestor. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-85441-92-1.
 • Jerzemowska M. 2002. Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1382-4
 • Noga A. 2009. Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1800-0.
 • Patulski A. 2005. Problem ograniczeń w wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. "Personel i Zarządzanie" nr 4.
 • Pyszkowski C. 2008. Menedżerskie programy motywacyjne. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Warszawa: Poltex. ISBN 83-88840-59-2.
 • Rudolf S. i in. 2002. Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 • Stalmach R. 2005. Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-562-X.
 • Urbanek P. 2010. Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów. W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. red. P. Urbanek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa [2000] z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi. Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 306 ze zm.
 • Zalega K. 2004. Wynagradzanie oparte na własności jako element ładu korporacyjnego – w poszukiwaniu optimum. "Przegląd Organizacji" nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72383ff0-0aa1-42fd-b4e5-b7fb06d5d440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.