PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 144-155
Article title

Wiedza, umiejętności i świadomość finansowa studentów kierunków ekonomiczno-społecznych i technicznych Politechniki Gdańskiej

Title variants
EN
Financial knowledge, skills and awareness of Gdansk University of Technology students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych na potrzeby tego artykułu badań jest ocena wiedzy, umiejętności i świadomości studentów w zakresie finansów osobistych, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i bankowości. Badania świadomości i wiedzy finansowej studentów Politechniki Gdańskiej dokonano w oparciu o kwestionariusz ankietowy zawierający 64 pytania. Niektóre z nich były bardziej rozbudowane, co umożliwiło ich podział do celów analitycznych na 107 pytań lub problemów do rozwiązania. Badania trwały od czerwca do listopada 2015 roku i objęły 414 studentów. Pozwoliły one na porównanie wiedzy i świadomości finansowej studentów w zależności od obszaru kształcenia kierunkowego.
EN
The article reports a survey aimed at assessing students’ financial awareness, skills and knowledge in the fields of banking and personal, corporate and public finance. The survey on the financial capability of students at the Gdansk University of Technology employed a questionnaire containing 64 questions. It lasted 6 months (June – November 2015) and involved 414 students. It was designed to collect comprehensive information regarding financial capability – including knowledge, skills and awareness – depending on the area of education.
Year
Volume
19
Issue
Pages
144-155
Physical description
Dates
published
2017-01
Contributors
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, Poland, g.golawska@gmail.com
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, emazurek@zie.pg.gda.pl
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, Poland, rzeczycka@interia.pl
References
 • Atkinson, F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of The OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, „OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions” No.15, OECD Publishing, Paris 2012.
 • Bongini P., Trivellato P., Zenga M., Business Students and Financial Literacy: When Will the Gender Gap Fade away?, „Journal of Financial Management Markets and Institutions” 2015, vol. 3, nr 1, s. 13-30.
 • Bongini P., Trivellato P., Zenga M., Financial Literacy and Unergraduates. Application of Latent Regressio Rasch Model, „Journal of Financial Management Markets and Institutions” 2016, vol.4, nr 1..
 • Bongini P., Trivellato P., Zenga M., Measuring financial literacy among students: An application of Rasch analysis, „Electronic Journal Of Applied Statistical Analysis” 2012, nr 5 (3).
 • Christelis D., Jappelli T., Padula M., Cognitive Abilities and Portfolio Choice, „European Economic Review” 2010, nr 54 (1).
 • Cohen M. et. al., Market research for financial education, Working Paper 2, Microfinance Opportunities, Washington 2006.
 • Cole S., Paulson A., Shastry G.K., Smart Money? The Effect of Education on Financial Outcomes, „Review of Financial Studies” 2014, nr 27 (7).
 • Flejterski S., Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
 • GUS, Szkoły wyższe i ich finanse za lata 2004-2015, Warszawa 2005-2016.
 • Hastings J. S., Tejeda-Ashton L., Financial Literacy, Information, and Demand Elasticity: Survey and Experimental Evidence from Mexico, NBER Working Paper No. 14538, 2008.
 • Hastings J.S., Mitchell O.S., How Financial Literacy and Impatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors, NBER Working Paper No. 16740, 2011.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań, SGH, Warszawa 2009.
 • Klimkiewicz A., Klimkiewicz M., Znaczenie planowania finansów osobistych na przykładzie szczecińskich studentów w świetle badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2012, nr 767/5.
 • Knehas-Olejnik A., Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 3 (350).
 • Kuchciak I., Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych – przyczyna i skutek wykluczenia finansowego, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2-3(51-52).
 • Kuchciak I. i in., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silvereconomy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
 • Lusardi A., Mitchell O.S., Baby Boomer Retirement Security: The Role of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth, „Journal of Monetary Economics” 2007, nr 54 (1), s. 205-224.
 • Lusardi A., Tufano P., Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness, NBER Working Paper 14808, 2009.
 • Maison D., Polak w świecie finansów, PWN, Warszawa 2013.
 • Majewski P., Walczak D., Świadomość ubezpieczeniowa studentów w aspekcie postrzegania rynku, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, vol. 1, no. 11 (260).
 • OECD, Adult Financial Literacy Competencies, OECD Publishing, 2016.
 • Potocki T., Opolski K., Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, „Studia Prawno--Ekonomiczne” 2016, t. XCVIII.
 • Stan wiedzy finansowej Polaków, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, 2009.
 • Zdanowska M., Financial capability – zdolność zarządzania finansami osobistymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 680/21.
 • Zdanowska M., Świadomość finansowa w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7245bb09-f139-42bd-bb9a-b1bb04a427b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.