Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 47-53

Article title

Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014

Title variants

EN
A Comparative Analysis of Research and Development Activities in Poland and the Czech Republic in the Years 2006–2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne gospodarki stoją przed koniecznością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. W tym zakresie istotną rolę pełnią innowacje, w tym działalność badawczo-rozwojowa, jako kluczowa determinanta utrzymania i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i Czechach. W pierwszej kolejności podjęto rozważania nad znaczeniem innowacji w utrzymaniu i podnoszeniu konkurencyjności gospodarek i regionów. W tym aspekcie szczególny nacisk położono na działalność B+R. Następnie, w oparciu o analizę szeregów czasowych, dokonano porównania wybranych aspektów działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i Czechach w latach 2006–2014. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Rezultaty badań wskazują na relatywnie wysoki dysonans między Polską a Czechami w zakresie przyjętych do analizy zmiennych. Wyniki badań wskazują, że w porównaniu z Polską, czeska gospodarka wyróżnia się zdecydowanie wyższym poziomem zmiennych opisujących działalność B+R. Wartością dodaną artykułu jest uwypuklenie zróżnicowania działalności badawczo-rozwojowej między krajami należącymi do grupy państw Unii Europejskiej o zbliżonym poziomie innowacyjności. Zasadniczą wartością artykułu jest również wyeksponowanie wpływu działalności B+R na konkurencyjność gospodarek i regionów.
EN
Contemporary economies and regions face the necessity to adaptation to changes in the environment. In this respect, an important role plays innovation, with R&D activities as a key determinant of maintaining and enhancing competitive advantage. The aim of the article is a comparative analysis of research and development activities in Poland and the Czech Republic. At first, it was made considerations about the importance of innovation in maintaining and enhancing the competitiveness of economies and regions. In this respect, the special emphasis was put on R&D activities. Next, on the base on time series analysis, selected aspects of R&D activities in Poland and the Czech Republic in the years 2006–2014 were compared. In analyses information from the European Statistical Office were used. The results of the research indicate a relatively high dissonance between Poland and the Czech Republic in terms of the analyzed variables. Compared to Poland, the Czech economy stands out with a significantly higher adjustment of R&D activities. The added value of the article is to highlight the diversity of research and development activities between EU countries with a similar level of innovation. The key value of the article is also the underlining of the impact of R&D activities on the competitiveness of economies and regions.

Contributors

 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Śląski w Opawie

References

 • Acs Z.J., Anselin L., Varga A. (2002): Patents and Innovation Counts as Measures of Regional Production of New Knowledge. „Research Policy”, t. 31, nr 7, s. 1069–1085.
 • Audretsch D.B., Lehmann E.E. (2005): Does the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship Hold for Regions? „Research Policy”, t. 34, nr 8, s. 1191–1202.
 • Brol R. (2006): Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. [w:] D. Strahl (red.): Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Cooke P., Boekholt P., Tödtling F. (2000): The Governance of Innovation in Europe. Regional Perspectives on Global Competitiveness. London, Pinter.
 • Fritsch M., Franke G. (2004): Innovation, Regional Knowledge Spillovers and R&D Cooperation. „Research Policy”, t. 33, nr 2, s. 245–255.
 • Klasik A., Kuźnik F. (1998): Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. [w:] S. Dolata (red.): Funkcjonowanie samorządu terytorialnego — doświadczenia i perspektywy. Tom 2, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Klemens B. (2013): Współpraca przedsiębiorców z sektorem B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu — doświadczenia stażowe. [w:] M. Szewczuk-Stępień (red.): Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej. Przykłady i doświadczenia, Opole, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
 • Lopez-Rodriguez J., Martinez-Lopez D. (2017): Looking beyond the R&D Effects on Innovation: the Contribution of Non-R&D Activities to Total Factor Productivity Growth in the EU. „Structural Change and Economic Dynamics”, t. 40, s. 37–45.
 • Todtling F., Trippl M. (2005): One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach. „Research Policy”, t. 34, nr 8, s. 1203–1219.
 • Ziemiańczyk U., Krakowiak-Bal A., Mikuła B., Woźniak A. (2013): Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, t. 3, nr 4, s. 353–369.
 • Zygmunt A. (2014a): R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 13–20.
 • Zygmunt J. (2014b): Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 29–34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7269f629-b62e-498c-acc4-ca6eb966c2f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.