PL EN


2017 | 44 | 10(523) | 33–39
Article title

LOKALNE ZRÓŻNICOWANIE ŚREDNIEGO KOSZTU UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH 2013–2016

Selected contents from this journal
Title variants
EN
LOCAL DIFFERENTIATION ACCORDING TO AVERAGE UPKEEPING OF THE WELFARE HOUSES ON THE EXAMPLE OF THE LODZ VOIVODESHIP IN THE YEARS 2013–2016
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problems of the long term caring date from the beginnings of the 21st century. One of them is to provide a 24-hour caring under appropriate conditions to all the people in need. The article presents the rules of the functioning of welfare houses in Poland, paying special attention to their financing. The author analyses an average cost of maintenance as well as the cost paid by communities in relation to subsidizing the stays in stationary 24-hour facilities.
Problemy opieki długoterminowej są problemami początków XXI wieku. Jednym z nich jest zapewnienie całodobowej opieki w odpowiednich warunkach wszystkim potrzebującym niesamodzielnym. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce, w szczególności pod kątem ich finansowania. Przeanalizowano średni koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej województwa łódzkiego oraz koszty, jakie ponoszą gminy w związku z dofinansowaniem pobytów w placówkach stacjonarnych w całej Polsce. Przybliżono problemy związane z finansowaniem placówek całodobowego pobytu.
Year
Volume
44
Issue
Pages
33–39
Physical description
Contributors
 • doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, CRZL, Warszawa, http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf [dostęp 16.08.2016].
 • GUS (2014), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 roku, Warszawa.
 • GUS (2015a), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2015b), Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Notatka informacyjna, Warszawa.
 • GUS (2016), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015 roku, GUS, Warszawa.
 • Jachowicz A (2006), Domy Pomocy Społecznej – konieczność czy może luksus. Sytuacja DPS w świetle zmiany ustawy o pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 2015 (2016), MOPS w Łodzi, s. 18–19, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=332 [dostęp 20.08.2016].
 • MPiPS (2014), Sprawozdanie MPiPS-03 za 2013 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-2013/ [dostęp 20.08.2016].
 • MPiPS (2015), Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocyspolecznej/statystyka-za-rok-2014-a/ [dostęp 20.08.2016].
 • MPiPS (2016), Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 r., http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocyspolecznej/statystyka-za-rok-2015/ [dostęp 20.08.2016].
 • Ogłoszenia Starostów: Piotrkowskiego i Pajęczańskiego z lat 2013–2016 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej (online), https://docs.google.com/document/d/1engVYEA4ktQ4R1ikEOW-TRBm_9G8fXnIn3O79RfB_Y8/edit?usp=sharing [dostęp 20.08.2016].
 • Przybyłka A. (2012), System zabezpieczenia społecznego wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce, w: Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції „Соціальна Політика Щодо Невиліковно Хворих”(15–16 березня 2012 p.).
 • Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za 2007 rok, (online), https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivkMSPhv7OAhXFVywKHT5ZAH8QFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.powiat-plonski.pl%2Findex2.php%3Fcmd%3Dzawartosc%26opt%3Dpokaz%26id%3D122%26lang%3D&usg=AFQjCNHZ93nWdZWFvrxTO1QKW1j0rKHwGg&cad=rja [dostęp 5.08.2016].
 • Wyporska-Frankiewicz J. (2015), Wyzwania stojące przed administracją w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki w domu pomocy społecznej. Zagadnienia wybrane, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/16522/7_156_pdf_INNOWACJE%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp 20.08.2016].
 • Zarządzenia starostów i prezydentów miast z lat 2013–2016 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, (online), https://docs.google.com/document/d/1engVYEA4ktQ4R1ikEOW-TRBm_9G8fXnIn3O79RfB_Y8/edit?usp=sharing [dostęp 20.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-727e9ad8-a131-4bca-a595-2d7a388340da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.