PL EN


2013 | 4(10) | 68-75
Article title

Creative communication in public relations activities

Authors
Content
Title variants
PL
Komunikacja kreatywna w działaniach public relations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article discusses several approaches to new waves of public relations. Emphasis is given to the creative impulse since many public relations professionals are less familiar with it than other forms of communication. Five criteria are suggested for structuring creative communications: 1. learning how to be a good storyteller; 2. visual communication is the content that could increasingly build strong relationships with audiences; 3. the PR practitioner’s challenge is to evaluate what people are discussing and identify the recurring issues in their marketplace; 4. recognizing that local is new global; and 5. predicate that PR is constantly changing. People who work in public relations possess the skill of offering arguments that will convince the people themselves of something. However, these skills can be offered in traditional or creative forms of expression. If we define public relations as the management of an organization’s communication with its public, then we are referring to the traditional dimension of public relations, the basis and ultimate goal of which are to cultivate relationships with the participants of the process in order to obtain support and to build trust and reputation.
PL
W artykule zaprezentowano kilka nowych podejść do kwestii public relations. Duży nacisk położono na element kreatywny, ponieważ wielu specjalistów z dziedziny public relations bardzo często pomija go w komunikacji z odbiorcami. Aby uprawiać komunikację kreatywną należy pamiętać, że: 1) trzeba nauczyć się dobrze prowadzić narrację; 2) wykorzystanie komunikacji wizualnej pomaga w budowaniu silniejszej więzi z odbiorcami 3) najważniejsze zadanie eksperta public relations, polega na analizie rozmów prowadzonych przez odbiorców i identyfikacji problemów, które najczęściej się w nich pojawiają; 4) działania lokalne zastępują działania globalne oraz 5) branża public relations podlega ciągłym zmianom. Osoby działające w branży public relations muszą wyróżniać się umiejętnością przedstawiania argumentów w taki sposób, aby przekonać odbiorcę. Jednak każda informacja może być przekazana w sposób tradycyjny lub kreatywny. Jeśli public relations postrzegamy przede wszystkim jako zarządzanie komunikacją pomiędzy organizacją a jej otoczeniem1, to odnosimy się do tradycyjnej definicji public relations. Wedle tej definicji podstawą działania i najważniejszym celem public relations jest podtrzymanie związków ze współuczestnikami procesu komunikacji w celu uzyskania wsparcia oraz zbudowania zaufania oraz reputacji danej organizacji.
Publisher
Year
Issue
Pages
68-75
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
References
  • Theaker, Alison: Priruènik za odnose s javnošću, HUOJ, Zagreb 2007
  • Sigmund Freud, New Introductory Lectures on Psychoanalysis [1933] (Penguin Freud Library 2) s. 105–106
  • Andy Green, Creativity in Public Relations, wydanie 3 (1958), s. 7
  • Alex Osborn: Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving (1953)
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_mechanism 15.11.2013
  • http://www.prismjournal.org — Globalization and public relations: An overview looking into the future 15.11.2013
  • http://pri.sagepub.com — Garzy P. Radford: Public relations in a postmodern world 15.11.2013
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Freudian_slip 15.11.2013
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72aec35c-13a5-48a9-879a-0906ed2bd2be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.