PL EN


2019 | 10 | 65 - 80
Article title

Koncepcje oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Concepts as well internal and external factors influencing the process internationalization small and medium enterprises
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa przejawiają aktywność w zakresie prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych. Lepiej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W swoim rozwoju napotykają na szereg czynników sprzyjających i utrudniających ich działalność na rynkach międzynarodowych. Celem artykułu jest ukazanie koncepcji oraz wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Small and medium-sized enterprises display activity in the field of conducting operations on international markets. They adapt better to the dynamically changing situation on the domestic and international market. We can point to a number of factors favoring and hindering their activity on international markets. The aim of the article is to present the concept as well as internal and external factors influencing the process of internationalization of small and medium enterprises.
Year
Issue
10
Pages
65 - 80
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Barney, J. B. i Clark, D. N. (2007). Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. New York: Oxford University Press.
 • Brojakowska, M. i Zarębski, S. (2014). Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 111, s. 58-70.
 • Chetty, S. i Campbell-Hunt, C. (2003). Paths to internationalisation among small- to mediumsized firms: A global versus regional approach. European Journal of Marketing, vol. 37, no 5/6, s. 796-820. https://doi.org/10.1108/03090560310465152.
 • Danielak, W., Kapusta, M. i Kraszewska, M. (2018). Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 • D'Angelo, A., Majocchi, A., Zucchella, A. i Buck, T. (2013). Geographical pathways for SME internationalization: insights from an Italian sample. International Marketing Review, vol. 30, no 2, s. 80-105. https://doi.org/10.1108/02651331311314538.
 • Daszkiewcz, N. (2014). Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach europejskich, Horyzont Polityki, vol. 5, no 10, s. 151-167.
 • Hanus, G. (2018). Przedsiębiorczość międzynarodowa w kontekście wczesnej internacjonalizacji MSP. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Nr 357, Zarządzanie 15, s. 36-49.
 • Johanson, J. i Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization proces of the firm – a model of knowledge dewelopment and increasing foregain market commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, no 1, s. 23-32.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrane 14.12.2018 z https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Kutschker, M., Bäuerle, I., & Schmidt, S. (1997). International evolution, international episodes, and international epochs: Implications for managing internationalization, „Management International Review”, vol. 37, no 2, pp. 102-124.
 • Kruk, M. i Mazur, R. (2014). Znaczenie innowacji w procesie internacjonalizacji działalności firm born globals, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 14, s. 67-76.
 • Langseth, H., O'Dwyer, M. i Arpa, C. (2016). Forces influencing the speed of internationalisation: An exploratory Norwegian and Irish study, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 23, no 1, s. 122-148. https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2013-0155.
 • Michna, A. i Męczyńska, A. (2014). Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP – przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 68, nr 1905, s. 83-92.
 • Oczkowska, R. (2013). Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 77-87.
 • Moon, Y.J. i Kym, H. G. (2006). A Model for the Value of Intellectual Capital. Canadian Journal ofAdministrative Sciences, vol. 23, no3, s. 253-269.
 • Peschken, T., Shukla, P., Lennon, J. i Rate, S. (2016). The role of information alignment and entrepreneurial traits on SME internationalization: A conceptual framework. Management Research Review, vol. 39, no 2, s.196-214. https://doi.org/10.1108/ MRR11-2015-0271.
 • Rymarczyk, J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Sobczyk-Kolbuch, A. (2011). Możliwości internacjonalizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw na wybranych rynkach europejskich a oczekiwania konsumentów indywidualnych odnośnie do strategii produktu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, s. 224-232.
 • Thorelli, H. B. (1986). Networks: between markets and hierarchies. Strategic Management Journal, vol. 7, no 1, s. 37-51.
 • Torkkeli, L., Kuivalainen, O., Saarenketo, S. i Puumalainen, K. (2018). Institutional environment and network competence in successful SME internationalisation. International Marketing Review, Vol. 36 Iss. 1, s. 31-55, https://doi.org/10.1108/IMR03-2017-0057.
 • Tubielewicz, A. (2004). Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój poprzez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wach, K. (2016). Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach, nr 271, s. 28-42.
 • Wodarski, K, Krannich, M. i Łącka, M. (2018). Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP w województwie śląskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 121, s. 585-600.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72bd906d-eb77-4226-9075-cfdb8f0530ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.