PL EN


2016 | 1 | 173-187
Article title

Przestrzeń cywilizacyjna Europy Wschodniej i jej determinanty w okresie od średniowiecza do XIX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The Civilizational Space of Eastern Europe and its Determinants in the Period from the Middle Ages to the 19th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The question whether Eastern Europe is possible and necessary rarely arises among historians of idea. This problem does not play any significant role in various diagnoses related to the future of the world, either. Nevertheless, it seems that posing this question seems well-grounded. This article is an attempt to consider what created and determined the civilizational space of Eastern Europe in the period from the Middle Ages to the 19th century and what actions and ideas influenced the nature of this part of the Old Continent. Selected “polonica” have also been placed in the context of “easterness”.
Year
Volume
1
Pages
173-187
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • BACZKOWSKI, K. (1995), Idea jedności europejskiej w średniowieczu. W: Pułaski, M. (red.), Z dziejów prób integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności. Kraków.
 • BECKER, C.L. (1995), Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów. Poznań.
 • BURCHARDT, J. (1961), Kultura Odrodzenia we Włoszech. Warszawa.
 • CHOŁAJ, H. (1995), Kolumb, Europa i świat. Warszawa.
 • DOWIAT, J. (red.) (1985), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. Warszawa.
 • DYLUS, A. (red.) (1998), Europa. Fundamenty jedności. Warszawa.
 • HAZARD, P. (1974), Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715. Warszawa.
 • HERODOT, (1959), Dzieje. Warszawa.
 • HERTZ, P. (1997), Gra tego świata. Warszawa.
 • HUIZINGA, J. (1974), Jesień średniowiecza. Warszawa.
 • IM HOF, U. (1995), Europa oświecenia. Warszawa.
 • JAKOWENKO, N. (2000), Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin.
 • JEDLICKI, J. (1971), Kłopoty z Europą i kłopoty z historią. W: Więź, z. 2.
 • JEDLICKI, J. (1973), Polskie nurty ideowe lat 1790-1863 wobec cywilizacji Zachodu, W: Stefa- nowska, Z. (red.), Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Warszawa. KAMIEŃSKI, H. (1999), Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Warszawa.
 • KŁOCZOWSKI, J. (red.) (2000), Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1. Lublin.
 • KŁOCZOWSKI, J. (1998), Młodsza Europa. Warszawa.
 • KOLANKOWSKI, L. (1991), Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Olsztyn.
 • KOPROWSKI, P. (2008), W kręgu romantyzmu. Kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa. Gdańsk.
 • KRASIŃSKI, Z. (1912), Pisma, t. 7: Pisma filozoficzne i polityczne. Kraków - Warszawa.
 • KUBIAK, Z. (1998), Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa.
 • KUCZYŃSKI, J. (1999), Młodość Europy i wieczność Polski. Warszawa.
 • KULCZYCKA-SALONI, J. (1971), Pozytywizm. Warszawa.
 • LE GOFF, J. (1997), Inteligencja w wiekach średnich. Warszawa.
 • LE GOFF, J. (1994), Kultura średniowiecznej Europy. Warszawa.
 • LEWIS, C.S. (1986), Odrzucony obraz: wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Warszawa.
 • ŁOWMIAŃSKI, H. (1999), Polityka Jagiellonów. Poznań.
 • MAZURKIEWICZ, P./SOWIŃSKI, S. (red.) (2005), Religia - tożsamość - Europa. Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • MICHALSKI, J. (1973), Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku, W: Stefanowska, Z.
 • (red.), Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Warszawa.
 • MICKIEWICZ, A. (1982), Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Rzym.
 • NAUMOW, A. (1996), Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej. Kraków. OSSOWSKA, M. (1974), Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa.
 • OWIDIUSZ, (1995), Metamorfozy, ks. II. Wrocław.
 • PIPES, R. (1990), Rosja carów. Warszawa.
 • POMIAN, K. (1992), Europa i jej narody. Warszawa.
 • POSTMAN, N. (2001), W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Warszawa.
 • PRZEBINDA, G. (1998), Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922). Kraków.
 • SAHANOWICZ, H. (2001), Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin.
 • SAMSONOWICZ, H. (red.) (2000), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy. Kraków.
 • SŁOWIK, Z. (red.) (2007), Człowiek i świat. Współczesne dylematy. Warszawa.
 • SZACKI, J. (1962), Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szla- checko-rewolucyjnej. Warszawa.
 • SZCZEPANOWSKI, S. (1987), Idea polska. Wybór pism. Warszawa.
 • SZUCS, J. (1995), Trzy Europy. Lublin.
 • TAZBIR, J. (1987), Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa.
 • TYSZKOWSKI, K. (oprac.) (1923), Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z. 36: Od rokoszu Zebrzydowskiego do wojen kozackich. Kraków.
 • ULEWICZ, T. (1950), Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku. Kraków. WOJEŃSKI, T. (oprac.) (1953), Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów. Wrocław. WOLFF-POWĘSKA, A. (1990), Wprowadzenie. W: eadem (red.), Wspólna Europa mit - czy rzeczywistość?. Poznań.
 • WÓJCIK, Z. (1961), Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczpospolitej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72bf8f9c-acbd-47cc-8aa0-df2ba36f17ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.