PL EN


2014 | 9 | 2 | 67-83
Article title

Kompetencja retoryczna uczniów gimnazjum na przykładzie rozprawki

Authors
Content
Title variants
EN
Rhetorical competence of grammar school students on the basis of an essay
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o stanie kompetencji retorycznej uczniów gimnazjum. W pierwszej kolejności autorka definiuje pojęcie kompetencja retoryczna. Następnie przedstawia jej składowe w odniesieniu do podstawy programowej (począwszy od pierwszego etapu edukacyjnego). Kolejno omawia wzorzec gatunkowy rozprawki oraz podstawowe kategorie retoryczne realizowane w rozprawkach uczniowskich takie jak: stawianie tezy lub hipotezy; dobieranie, porządkowanie, hierarchizowanie i selekcjonowanie argumentów; dobieranie trafnych przykładów; przeprowadzanie prawidłowego, logicznego wnioskowania; przestrzeganie podstawowych reguł organizacji kompozycyjnej tekstu i spójności formalnej.
EN
The article discusses the status of rhetorical competence of the grammar school students. Firstly, the author defines the concept of rhetorical competence. Then, she presents its components in relation to the core curriculum (starting from the first stage of education). The author sequentially discusses the sort model of the essay as well as basic rhetorical categories of the students’ essays, such as: putting forward the thesis or hypothesis; choosing, organising, prioritising and selecting arguments; selecting relevant examples; conducting a correct, logical reasoning; observing basic rules of compositional organization of the text and formal coherence.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
67-83
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bar J., Uwagi o strukturze i tematyce rozprawki, „Polonistyka” 1968, nr 4/5.
 • Ćwiczenia z retoryki, red. Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Załęska M., Warszawa 2010.
 • Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
 • Kowal J., O sztuce pisania wypracowań, Kielce 1994.
 • Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Bielsko-Biała 2008.
 • Nocoń J., Metatekst w tekście uczniowskim (na przykładzie rozprawki), w: Studia pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. Porayski-Pomsta J., Warszawa 2012.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 23.12.2008, www.men.gov.pl [dostęp 20.02.2014].
 • Słownik terminów literackich, red. Sławiński J., Wrocław 2008.
 • Tabisz A., Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przykładzie rozprawki, Opole 2006.
 • Wiśniewska H., Cechy stylistyczne rozprawek uczniów-olimpijczyków, „Polonistyka” 1985, nr 1.
 • Wiśniewska H., Łatwa i trudna kompozycja pisemnych wypracowań uczniowskich, w: Wokół szkoły i nauczyciela: skrypt dla studentów filologii polskiej, red. Wiśniewska H., Plisiecki, J. Lublin 1997.
 • Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72cf7954-db2c-4ba1-9191-cf2d5c48bc2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.