PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 175-195
Article title

Działalność naukowo-dydaktyczna ks. Mieczysława Rusieckiego

Title variants
EN
Rev. Mieczysław Rusiecki’s Research-Didactic Work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Church constantly forms and educates. This task is a fulfillment of Christ’s order of carrying out the mission; and Christ Himself preaching about God’s Kingdom educated and formed people. It should be stressed that the Church performs this task by institutions and people properly prepared to do it. Rev. Prof. M. Rusiecki’s research activity, as well as his life as a man strongly involved in academic work, is inscribed in this current. In the article an attempt is made to present the figure of Rev. Prof. M. Rusiecki as a man full of faith, of academic passion, and one achieving his living aims. His academic achievements contain more than a dozen publications focused on the subject of catechesis, experiencing values, forming them in a man’s life, and on responsibility for education
PL
Kościół nieustannie kształci i wychowuje. Zadanie to jest wypełnianiem misyjnego nakazu Chrystusa, który sam, głosząc Królestwo Boże, wychowywał i nauczał. Należy podkreślić, że Kościół wypełnia to zadanie poprzez instytucje i ludzi odpowiednio do tego przygotowanych. Działalność życiowa i naukowa ks. prof. M. Rusieckiego, jako człowieka mocno zaangażowanego naukowo, w ten nurt się wpisuje. W artykule podjęto próbę ukazania postaci ks. dr. hab. M. Rusieckiego jako człowieka pełnego wiary, naukowej pasji i spełniającego życiowe pragnienia. Jego dorobek naukowy to kilkanaście pozycji, skupionych wokół tematu historii katechezy, przeżywania wartości, kształtowania ich w życiu człowieka oraz odpowiedzialności za wychowywanie
References
  • Dziekoński S.: Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2004.
  • Kostkiewicz J.: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. Kraków: Wydawnictwo „Impuls” 2012.
  • Łabendowicz S.: Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1997.
  • Twardzicki B.: U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72df5b3b-3d53-4852-9ded-d3ed5ce5145d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.