PL EN


2016 | 1 | 23-34
Article title

Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legal expenses insurance and its relations with other commercial insurance – selected issues
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie ubezpieczenia ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami. Autorka zwraca uwagę na zmiany w zakresie tego ubezpieczenia dokonane w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie te odnoszące się do łączenia ubezpieczeń ochrony prawnej z innymi grupami ubezpieczeń. W artykule zostały omówione także prawne gwarancje niezależności ubezpieczeń ochrony prawnej, wynikające z Dyrektywy Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przedmiotem analizy jest również relacja między ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (zarówno dobrowolnymi, jak i obowiązkowymi) a ubezpieczeniami ochrony prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu kosztów pokrywanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Ponadto w opracowaniu przedstawiono pakietowy model sprzedaży ubezpieczeń ochrony prawnej i prawne konsekwencje, jakie wiążą się z jego zastosowaniem.
EN
The goal of the article is to present relations between legal expenses insurance and other types of insurance. An author pays attention to changes made by new act: Insurance and Reinsurance Activity Act, especially for regulations concerning to conjunction of legal expenses insurance with other insurance groups. An author discusses legal guarantees of independency of legal expenses insurance, which have their roots in 87/344/EWG Directive, as well as Insurance and Reinsurance Activity Act. Moreover, the subject of analysis is also the relation between legal expenses insurance and third party liability insurance (voluntary, as well as obligatory), especially scope of costs covered in obligatory third party liability insurance. What is more, an article shows package model of selling legal expenses insurance and legal consequences connected with its use
Year
Issue
1
Pages
23-34
Physical description
Contributors
 • doktorantka w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, underwriter
References
 • Balcerowski M., Swoboda wyboru pełnomocnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej, „CopernicalJournal of Finance and Accounting” 2013, nr 2.
 • Balcerowski M., Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności cywilnej z wykorzystaniem ubezpieczenia ochrony prawnej, [w:]Łyskawa K., Majewski P., Walczak D. [red.], Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy, tom V, Instytut Badań Gospodarczych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2015.
 • Bożek D., Ubezpieczenie ochrony prawnej a poziom dostępu do usług prawniczych, [w:]Jędrasik-Jankowska I. [red.], Zeszyty Ubezpieczeniowe, Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, Warszawa 2012.
 • BrodeckiZ., SerwachM., GliczM. [red.], Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Chróścicki A., Ubezpieczenie ochrony prawnej, cz. 2., „Gazeta Ubezpieczeniowa” 30.05.2006, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14006&catid=121 [dostęp: 15.02.2016].
 • Janyga B., Dittmajer M., Ubezpieczenie ochrony prawnej jako szansa zwiększenia dostępu obywateli do pomocy prawnej, „Radca Prawny” 2005, nr 3.
 • Kacprzyk T., Wybrane aspekty ubezpieczenia ochrony prawnej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1.
 • Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • KrajewskiM.,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejwedług Kodeksu cywilnego, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 • Orlicki M., O łączeniu w jednej umowie różnych rodzajów ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2010, nr 2.
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 • Szmak Sz., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej – regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2.
 • Szmak Sz., Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim – wybrane problemy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 2.
 • Szywalski R., Polisa LEGO, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2011, nr 12.
 • Vassel J., Mierzejewski P., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Europie i w Polsce, „Prawo Asekuracyjne” 2005, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72eab813-5863-40be-8222-f6f5b42e6ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.