PL EN


2012 | 13 | 181-185
Article title

Ślady produkcyjne na kaflu licowym z Brudnowa, stan. 1, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko – pomorskie

Title variants
EN
Manufacturing Marks on malar tile from Brudnowo, site 1, Waganiec commune, Aleksandrów Kujawski county, Kujawsko-Pomorskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ułamek kafla został znaleziony na terenie przyfolwarcznym, zlokalizowanym około 150 m na zachód od drogi nr 1 łączącej Włocławek i Toruń, na północ od zabudowań wsi Brudnowo. Omawiany kafel z odciskiem tkaniny pochodził z warstwy doczyszczania wykopu badawczego, co zdecydowało o ogólnym datowaniu w przedziale XVI i XVII w. Na wewnętrznej, nierównej powierzchni wewnętrznej lica kafla (o grubości 0,6 – 0,9 cm), z zagłębieniami palcowymi i częściowo zagładzonymi śladami dłoni - zachowały się odciski grubej tkaniny. Wymiary próbki: 53 x 80 mm. Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1, typ 1 (J. Maik 1988, s. 29, 62-65), gatunek IV. Negatyw płytki, przędza częściowo rozwłókniona (?); kafel bez wyraźnych śladów użytkowania? Wilgotna – jak wolno przypuszczać - szmatka ułatwiła właściwe rozmieszczenie i dopchanie masy ceramicznej do matrycy, dzięki czemu uzyskano głęboki i wyrazisty relief roślinny. Niewiele, a właściwie nic nie wiadomo o surowcu, acz ostre krawędzie pojedynczych włókien stanowią przesłankę wykorzystania tutaj raczej surowca roślinnego, może lnu. Z cienkich włókien (0,016 mm) przygotowano przędzę prawoskrętną w obydwóch systemach nici (ZZ), tzn. osnowowych (O) i wątkowych (W). Na obecnym etapie badań, w żaden sposób odciski tkanin - obok innych „śladów produkcyjnych” - nie mogą być diagnostycznym elementem datowania kafli, acz wnoszą nowe dane do włókienniczej bazy źródłowej.
EN
The tile fragment was found on a near-grange area, located ca 150m west of National motorway No. 1 connecting Toruń and Włocławek, north of Brudnowo village housings. The described tile (Fig. 1) with textil mark was found in clearing layer of research trench, which made it dated for the period of the 16th-17th century. On rough interior surface of malar tile (of 0,6- 0,9cm thickness), together with finger grooves and partially smoothened hand signs there remained the marks of a thick textil. The dimensions of the sample are 53 x 80mm. the fabric structure: fabric weave 1/1, type 1, quality IV. Tile negative, yarn partially deplied; tile without visible signs of use. Wet – as one can suppose – cloth facilitated proper location and pushing ceramic stuff to the template, thanks to which a deep and vivid floral sculpture was obtained. Not much, or actually noting is known about the stuff the textil is made of, although sharp edges of single fibres may give us a hint that rather floral material was used, probably linen. Thin fibre (0,016mm) were used to prepare dextrogyrate yarn in both thread systems (ZZ), which are warp (O) and weft (W). On present stage of research the fabric marks – and other “manufacturing signs” – can in no way be a diagnosis element for dating the tiles, although they bring new data into textile source basis.
Year
Volume
13
Pages
181-185
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland
  • Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”, ul. Długa 35A, 62-220 Niechanowo, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-72f354e5-a4ff-4a35-94f2-ac5d7bc24e3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.